Ing.Pavel Špulák

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

Ing.Pavel Špulák

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 17.12.2015 11:20:30
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Povinné zdravotní prohlídky řidičů

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 17.12.2015 11:20:30
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Povinné zdravotní prohlídky řidičů

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Vážený pane,

 

dne 17.12.2015 byla Ministerstvu dopravy doručena prostřednictvím portálu
[1]www.infoprovsechny.cz Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve znění pozdějších
předpisů, jejíž obsah je následující:

 

„Dobrý den, Mám lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel lékařem vystavený při periodické dvouleté lékařské
prohlídce přesně v čase, kdy jsem dovršil věku 69 let. Platí mitento
posudek po dobu dvou let do další periodické lékařské prohlídky, nebo
musím mít zcela nový posudek o způsobilosti k řízení motorových vozidel v
mezičase tj. při dovršení věku 70 let?“.

 

Ministerstvo dopravy výše uvedenou žádost přezkoumalo a konstatuje, že
povinnost poskytovat informace dle InfZ se nevztahuje k dotazům na názory
(ustanovení § 2 odst. 4 InfZ). „Pod „dotazy na názory“ lze zařadit i různé
žádosti žadatelů o poskytnutí právní výkladů a stanovisek“ (FUREK, Adam,
ROTHANZL, Lukáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím a související
předpisy: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2012, 1032 s.
ISBN 978-80-7201-868-0.str. 86). Váš dotaz směřuje k poskytnutí výkladu
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu). Na žádost je tedy možné
uplatnit výše uvedené ustanovení InfZ.

 

Přes tyto skutečnosti a vzhledem k tomu, že se naše ministerstvo snaží být
otevřeným úřadem, Vám nad rámec InfZ poskytujeme následující odpověď:

 

Vámi požadované informace jsou obsaženy v § 87 výše uvedeného zákona o
provozu na pozemních komunikacích. V současné době je účinné znění, kdy je
povinnost podrobit se lékařské prohlídce poprvé v 65 letech, pak v 68
letech a následně každé dva roky.

 

Přesná citace aktuálně účinného znění § 87 zákona č. 361/2000 Sb., který
Vámi uvedenou problematiku řeší,  je následující:

 

„Pravidelné lékařské prohlídky

§ 87

               (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se
podrobovat

a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem
zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2)
případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož
je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné
výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,28)

d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D
nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin
vozidel,

e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových
vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)

               (2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci
1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1,
dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé
dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

               (3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou
uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské
prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a
nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak
každé dva roky.

               (4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné
lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k
aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3
(dále jen "povinná osoba") termín další pravidelné lékařské prohlídky
kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.

               (5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti
povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného
vyšetření.

               (6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob
uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovně-právním vztahu
zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v
pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na
pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.

                (7) Prováděcí právní předpis upraví rozsah pravidelné
lékařské prohlídky.“.

 

Z toho je zřejmé, že je nutné se podrobit zdravotnické prohlídce v 65, 68,
70 letech a dále každé dva roky (72, 74, 76…). Bližší informace Vám
poskytne ošetřující praktický lékař, případně příslušný krajský úřad či
úřad obce s rozšířenou působností.

Také je možné se s dalšími dotazy k této problematice obrátit na
Ministerstvo dopravy mimo režim InfZ prostřednictvím [2]Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail], a
to přímo na Odbor agend řidičů, který má tuto oblast v gesci a který Vám
případné dotazy zodpoví.

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel Odboru komunikace

 

[3]logo MD_big

 

nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

 

Vyřizuje: Tereza Kadlecová

Phone: +420 2251 31313

Email: [4][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/
2. mailto:Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]
4. mailto:[email address]

Ministerstvo dopravy

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.