Použití výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení

ing. Jan Kala vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo financí

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

ing. Jan Kala

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Dobrý den Prosím o zodpovězení dotazu na následující téma:
Je nutno zdanit 15 % srážkovou daní u bytových družstev výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431), je-li použit v plné výši na financovaní (krytí z vlastních zdrojů) technického zhodnocení nemovitostí?
Děkuji za odpověď. ing. Jan Kala.

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve vìci „Žádost o informace podle dotaz - Použití
výsledku hospodaøení ve schvalovacím øízení“ bylo dne 22.08.2023 19:48:55
doruèeno na elektronickou adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a zaevidováno pod
jednoznaèným identifikátorem (PID): MFCRDXMVRR.

Tato zpráva potvrzující doruèení datové zprávy není potvrzením splnìní
náležitostí podání podle jiných právních pøedpisù. V pøípadì zjištìní, že
datová zpráva nemá pøedepsané náležitosti, nebo trpí-li jinými vadami,
bude podavatel vyzván k jejich odstranìní, k èemuž mu bude poskytnuta
pøimìøená lhùta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na nìj.

Ministerstvo financí ÈR

Hello,

The electronic submission for „Žádost o informace podle dotaz - Použití
výsledku hospodaøení ve schvalovacím øízení“ was delivered on 22.08.2023
19:48:55 to the e-mail address [2]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] and registered under
the following unique identifier (PID): MFCRDXMVRR.

This message confirming the delivery of the data message is not
confirmation that it meets the requirements for a submission under other
legal regulations. If it is found that the data message does not have the
prescribed requisites or that it suffers from other defects, the submitter
will be asked to remove them and will be given a reasonable amount of time
to do so.

This confirmation was generated automatically. Please do not reply to it.

Ministry of Finance of the Czech Republic

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

ing. Jan Kala

Povinný subjekt: Elektronická podatelna MFČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dovoluji si Vás tímto upozornit, že jste neodpověděli v zákonné lhůtě do 6.9.2023 na můj dotaz ve věci Použití výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení
Děkuji Vám předem za odpověď.

S pozdravem,

ing. Jan Kala

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve vìci „Re: Elektronické podání bylo pøijato ke
zpracování“ bylo dne 07.09.2023 12:47:19 doruèeno na elektronickou adresu
[1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a zaevidováno pod jednoznaèným identifikátorem (PID):
MFCRDXNQPY.

Tato zpráva potvrzující doruèení datové zprávy není potvrzením splnìní
náležitostí podání podle jiných právních pøedpisù. V pøípadì zjištìní, že
datová zpráva nemá pøedepsané náležitosti, nebo trpí-li jinými vadami,
bude podavatel vyzván k jejich odstranìní, k èemuž mu bude poskytnuta
pøimìøená lhùta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na nìj.

Ministerstvo financí ÈR

Hello,

The electronic submission for „Re: Elektronické podání bylo pøijato ke
zpracování“ was delivered on 07.09.2023 12:47:19 to the e-mail address
[2]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] and registered under the following unique identifier
(PID): MFCRDXNQPY.

This message confirming the delivery of the data message is not
confirmation that it meets the requirements for a submission under other
legal regulations. If it is found that the data message does not have the
prescribed requisites or that it suffers from other defects, the submitter
will be asked to remove them and will be given a reasonable amount of time
to do so.

This confirmation was generated automatically. Please do not reply to it.

Ministry of Finance of the Czech Republic

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážený pane inženýre,

v příloze e-mailu Vám zasíláme dopis Ministerstva financí, který se
vztahuje k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Omlouváme se za prodlení.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Markéta Kovandová
odbor Vnější vztahy a komunikace