Postup revizora

Dotaz byl úspěšný.

Vratislav Blažek

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
na základě neplodné konverzace s vaším zaměstnancem JUDr. Zdeňkem Stránským, který k mému překvapení nehodlá reagovat na relevantní dotazy k mé stížnosti na revizora a místo toho mě po mailu uráží, musím využít žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Mé dotazy zní:
1. Váš generální ředitel lže, když propaguje, že revizoři mají u sebe powerbanky, aby ani vybitý telefon nebyl problém při přepravní kontrole?
V tomto článku(https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/29...) se objevil citát vašeho generálního ředitele, kde vysvětluje, proč mají revizoři u sebe powerbanky, bohužel ve skutečnosti revizoři postupují tak, aby zákazníka hlavě pokutovali a platnost kupónu, který by se dal zjistit z nabitého telefonu je nezajímá. Ostatně jsem myslel, že proto nosí powerbanky, aby si mohli ověřit platnost kupónu a nemuseli platící zákazníky pokutovat.

2. Vybitý telefon je důvod k přirážce, i přes to, že u sebe revizoři nosí powerbanku a zákazník projeví snahu si vybitý telefon co nejrychleji nabít a zapnout?

2. Jaký postup uplatňujete při stížnosti na postup revizora? Zabýváte se touto stížností? Kdo rozhoduje o relevantnosti stížnosti?

3. Do jakého časového limitu se musí člověk po vyzvání prokázat jízdním dokladem, aby to dopravní podnik akceptoval a nechtěl zaplatit přirážku?
Ptám se na to z důvodu, že mi revizor řekl, že se mu nechce na zapnutí mého telefonu čekat. Což je v přímém rozporu s prohlášením vašeho generálního ředitele vizte otázka č.1

S přátelským pozdravem,

Vratislav Blažek

Staňková Kristina 900240, Dopravní podnik hlavního města Prahy

1 příloha

Kristina Staňková
referent
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
900240 - odd. Právní podpora
t +420 296 192 027
mobil +420 702 192 743
e-mail [emailová adresa]
www.dpp.cz

*Upozornění*
Tento e-mail je určen výhradně adresátovi (adresátům) a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, úprava nebo zveřejnění jeho obsahu je nezákonná. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, neprodleně o tom, prosím, informujte odesílatele zpátečním e-mailem. Poté, prosím, odstraňte tento e-mail včetně všech jeho příloh ze svého systému a nekopírujte ani nezveřejňujte jeho obsah žádné osobě.
Tento e-mail není nabídkou na uzavření smlouvy, včetně dodatků, nebo přijetím nabídky, není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního jednání, jakékoliv smlouvy uzavírané DP a.s., musí být sjednány v písemné listinné podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích náležitostech. Uzavření smlouvy, včetně dodatků, v jiné než písemné listinné podobě není platné. Jakékoliv písemné potvrzení určitého ústního jednání nenahrazuje sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DP a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DP a.s.