Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Radovan Cejpek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Posouzení nároku na odpočet DPH

Čekáme, až si Radovan Cejpek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Radovan Cejpek

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žadatelem o závazné posouzení je společnost EUKA s.r.o, IČO: 27061990, se sídlem Mlýnská 22/4, 160 00 Praha 6 (dále jen „žadatel“). Žadatel. je plátcem DPH.

Žadatel žádá generální finanční ředitelství o posouzení práva na použití sazby daně z přidané hodnoty a vzniku práva na odpočet daně z přidané hodnoty v situaci, kdy:

1. Žadatel (plátce DPH) uzavřel smlouvu o technické správě nemovitostí s vlastníkem nemovitosti (plátce DPH), podle níž je náplní její činnosti správa předmětné nemovitosti.
2. Vedle toho žadatel uzavřel k téže nemovitosti smlouvu nájemní. V dané nemovitosti se nacházejí jednotky v katastru nemovitostí zapsané jako „jiný nebytový prostor“. Jednotky jsou následně žadatelem dány do podnájmu různým subjektům, a to jak plátcům DPH pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností, tak neplátcům DPH. K podnájmu jsou poskytovány dodatečné služby jako např. parkování v garáži.
3. Žadatel nakoupí zboží, konkrétně stavební materiál určený k rekonstrukci nemovitosti.
4. Tento stavební materiál při splnění všech dalších podmínek následně žadatel prodá a vyfakturuje vlastníkovi nemovitosti. Rekonstrukce bude realizována.

Za této situace žadatel považuje za zákonný postup:
1. Prodej stavebního materiálu vlastníkovi nemovitosti bude podléhat stejné sazbě daně jako nákup téhož zboží od dodavatele, tedy sazbě základní, a to s ohledem a princip neutrality DPH.
2. Žadatel je oprávněn uplatnit za toto plnění odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu, a to bez ohledu na to, zda a komu jsou jednotky dány do podnájmu.

S přátelským pozdravem,

Radovan Cejpek

Generální finanční ředitelství

Vaše datová zpráva ([emailová adresa]) ve
věci Cejpek Radovan - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. -
Posouzení nároku na odpočet DPH doručená dne 12.06.2023 17:53:12 do
e-mailové schránky Finanční správa České republiky Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
byla zaevidována pod číslem jednacím: 40531/23.

Potvrzení o doručení

 

Vaše datová zpráva byla doručena do e-mailové schránky Generálního
finančního ředitelství: [1]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

 

Tato informace je pouze potvrzením o doručení Vaší datové zprávy do
uvedené

e-mailové schránky. Nejde o potvrzení ani vyhodnocení toho, zda Vámi
zaslaná datová zpráva je či není účinným podáním (Vaše datová zpráva může
být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací
naleznete zde:
[2]https://www.financnisprava.cz/cs/informa...

vyrizovani-podani.

 

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, je tato forma podání
dostatečná.

 

Pokud však činíte formální podání při správě daní, či podání v obecném
správním řízení, musí být Vaše zpráva autorizována (podepsána):

 

- uznávaným elektronickým podpisem (pokud byla Vaše e-mailová zpráva
opatřena elektronickým podpisem, nebylo možné automaticky ověřit jeho
platnost, platnost použitého elektronického podpisu bude ověřena ručně),
nebo

 

- do 5 dnů, resp. v zákonné lhůtě ode dne, kdy došla výše uvedenému
správnímu orgánu, potvrzena v listinné formě s vlastnoručním podpisem, či
elektronicky např. prostřednictvím datové schránky nebo daňové informační
schránky, nebo ústně do protokolu – to platí pro případy, kdy to není
zákonem vyloučeno.

 

K zasílání elektronických podání Vám doporučujeme využívat aplikaci
„Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“) nebo
aplikaci Online finanční úřad, oboje dostupné na [3]www.mojedane.cz.

 

E-mailem bohužel nelze podat kontrolní hlášení, ani podání podle zákona

č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokud podáváte žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou jejími povinnými
náležitostmi mimo jiné:

- je-li žadatelem fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa
místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa
bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého
pobytu nebo bydliště

 

- je-li žadatelem právnická osoba: název, identifikační číslo osoby,
adresa sídla

a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

 

Generální finanční ředitelství

Oddělení provozního zabezpečení-podatelna

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Tel.: +420 296 852 222

e-mail: [4]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

[5]www.financnisprava.cz

[6][IMG][7][IMG][8][IMG][9][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
2. https://www.financnisprava.cz/cs/informa...
3. file:///C:/Users/p051255/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/USKZ4VQ4/www.mojedane.cz
4. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
5. http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/
6. http://www.financnisprava.cz/
7. https://twitter.com/financnisprava
8. https://cs-cz.facebook.com/financnisprava/
9. https://www.linkedin.com/company/generál...

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

posílám Vám odpověď č.j.: 42586/23/7100-30116-050485 na Váš dotaz ze dne 12. 6. 2023.

S pozdravem

Martina Burešová
Sekretariát Odboru nepřímých daní
Generální finanční ředitelství

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Radovan Cejpek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.