Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Radovan Cejpek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Posouzení nároku na odpočet DPH

Radovan Cejpek vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Radovan Cejpek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Radovan Cejpek

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žadatelem o závazné posouzení je společnost EUKA s.r.o, IČO: 27061990, se sídlem Mlýnská 22/4, 160 00 Praha 6 (dále jen „žadatel“). Žadatel. je plátcem DPH.

Žadatel žádá generální finanční ředitelství o posouzení práva na použití sazby daně z přidané hodnoty a vzniku práva na odpočet daně z přidané hodnoty v situaci, kdy:

1. Žadatel (plátce DPH) uzavřel smlouvu o technické správě nemovitostí s vlastníkem nemovitosti (plátce DPH), podle níž je náplní její činnosti správa předmětné nemovitosti.
2. Vedle toho žadatel uzavřel k téže nemovitosti smlouvu nájemní. V dané nemovitosti se nacházejí jednotky v katastru nemovitostí zapsané jako „jiný nebytový prostor“. Jednotky jsou následně žadatelem dány do podnájmu různým subjektům, a to jak plátcům DPH pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností, tak neplátcům DPH. K podnájmu jsou poskytovány dodatečné služby jako např. parkování v garáži.
3. Žadatel nakoupí zboží, konkrétně stavební materiál určený k rekonstrukci nemovitosti.
4. Tento stavební materiál při splnění všech dalších podmínek následně žadatel prodá a vyfakturuje vlastníkovi nemovitosti. Rekonstrukce bude realizována.

Za této situace žadatel považuje za zákonný postup:
1. Prodej stavebního materiálu vlastníkovi nemovitosti bude podléhat stejné sazbě daně jako nákup téhož zboží od dodavatele, tedy sazbě základní, a to s ohledem a princip neutrality DPH.
2. Žadatel je oprávněn uplatnit za toto plnění odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu, a to bez ohledu na to, zda a komu jsou jednotky dány do podnájmu.

S přátelským pozdravem,

Radovan Cejpek

Generální finanční ředitelství

Vaše datová zpráva ([emailová adresa]) ve
věci Cejpek Radovan - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. -
Posouzení nároku na odpočet DPH doručená dne 12.06.2023 17:53:12 do
e-mailové schránky Finanční správa České republiky Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
byla zaevidována pod číslem jednacím: 40531/23.

Potvrzení o doručení

 

Vaše datová zpráva byla doručena do e-mailové schránky Generálního
finančního ředitelství: [1]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

 

Tato informace je pouze potvrzením o doručení Vaší datové zprávy do
uvedené

e-mailové schránky. Nejde o potvrzení ani vyhodnocení toho, zda Vámi
zaslaná datová zpráva je či není účinným podáním (Vaše datová zpráva může
být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací
naleznete zde:
[2]https://www.financnisprava.cz/cs/informa...

vyrizovani-podani.

 

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, je tato forma podání
dostatečná.

 

Pokud však činíte formální podání při správě daní, či podání v obecném
správním řízení, musí být Vaše zpráva autorizována (podepsána):

 

- uznávaným elektronickým podpisem (pokud byla Vaše e-mailová zpráva
opatřena elektronickým podpisem, nebylo možné automaticky ověřit jeho
platnost, platnost použitého elektronického podpisu bude ověřena ručně),
nebo

 

- do 5 dnů, resp. v zákonné lhůtě ode dne, kdy došla výše uvedenému
správnímu orgánu, potvrzena v listinné formě s vlastnoručním podpisem, či
elektronicky např. prostřednictvím datové schránky nebo daňové informační
schránky, nebo ústně do protokolu – to platí pro případy, kdy to není
zákonem vyloučeno.

 

K zasílání elektronických podání Vám doporučujeme využívat aplikaci
„Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“) nebo
aplikaci Online finanční úřad, oboje dostupné na [3]www.mojedane.cz.

 

E-mailem bohužel nelze podat kontrolní hlášení, ani podání podle zákona

č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokud podáváte žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou jejími povinnými
náležitostmi mimo jiné:

- je-li žadatelem fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa
místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa
bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého
pobytu nebo bydliště

 

- je-li žadatelem právnická osoba: název, identifikační číslo osoby,
adresa sídla

a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

 

Generální finanční ředitelství

Oddělení provozního zabezpečení-podatelna

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Tel.: +420 296 852 222

e-mail: [4]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

[5]www.financnisprava.cz

[6][IMG][7][IMG][8][IMG][9][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
2. https://www.financnisprava.cz/cs/informa...
3. file:///C:/Users/p051255/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/USKZ4VQ4/www.mojedane.cz
4. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
5. http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/
6. http://www.financnisprava.cz/
7. https://twitter.com/financnisprava
8. https://cs-cz.facebook.com/financnisprava/
9. https://www.linkedin.com/company/generál...

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

posílám Vám odpověď č.j.: 42586/23/7100-30116-050485 na Váš dotaz ze dne 12. 6. 2023.

S pozdravem

Martina Burešová
Sekretariát Odboru nepřímých daní
Generální finanční ředitelství

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Radovan Cejpek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.