Poskytnutí zpráv z kontrol hospodaření MČ Zbraslav

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste Martin Rytíř, prosíme přihlásit se poslat odpověď

Martin Rytíř

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí veškerých zpráv a zápisů (i dílčích) z kontrol hospodaření MČ Zbraslav provedených v roce 2016 a 2017 a poskytnutí informace:
1. kolik kontrol hospodaření MČ Zbraslav bylo v roce 2016 a 2017 provedeno.
2. kolik zpráv z kontrol hospodaření MČ Zbraslav (včetně zpráv a zápisů z dílčích kontrol) .

Zprávami se pro účely tohoto dotazu mají na mysli veškeré zprávy a zápisy vyhotovené v souladu s § 10 zákona č. 420/2004 Sb., tj. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, zpráv z jednorázového přezkoumávání a zápisy z dílčích přezkoumání. Jedná se o kontroly provedené zejména odborem kontrolních činností.

S přátelským pozdravem,

Martin Rytíř

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.12.2017 11:24:16 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí zpráv z kontrol hospodaření MČ Zbraslav elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.12.2017 11:24:16 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 20.12.2017 11:37:27
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 20.12.2017 11:24:16 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí zpráv z kontrol hospodaření ... podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP7TJ1GE
Datum a čas zaevidování: 20.12.2017 11:26:58
Vaše evidenční údaje: Rytíř Martin, /,, [FOI #7100 e-mail] ??

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.