Poskytnutí smluv uzavřených za posledních 7 dní

Dotaz byl úspěšný.

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážení,

žádám vás o poskytnutí smluv uzavřených Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. během posledních 7 dnů (tedy v období 21.-27. srpna). Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě, která je strojově čitelná (nikoliv snímky obrazovky a skeny).

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

#smlouvynainternet

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Vážený pane Michálek,
Vaše žádost zaslaná e-mail ze dne 28. 8. 2014 ohledně požadavku dle zákona
č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je nesrozumitelná.
Informaci požadujete od akciové společnosti, která má teprve vzniknout.
Vzhledem ke značnému počtu druhů smluv není zřejmé, zda budete požadovat
všechny druhy uzavřených smluv za období 21.-27. srpna.
Počet kopií stránek smluv je rozhodující pro výpočet úhrady nákladů, které
můžeme vyžadovat před odesláním kopií smluv, proto je nutná specifikace
smluv, tedy zda máme do požadavku zahrnout veškeré smlouvy např. o
veřejných zakázkách, nájemní smlouvy veřejného prostranství pro komerční
účely nebo na zařízení staveniště, výpůjční smlouvy, smlouvy o služebnosti
event. o zřízení věcného břemene, smlouvy o převodu či sdružení finančních
prostředků, to vše aby nedošlo k nejasnostem rozsahu Vašeho požadavku.
Seznam smluv je dostupný v Centrální evidenci smluv uveřejněné na
internetových stránkách naší organizace.
Do třiceti dnů máte možnost Vaši žádost upřesnit.
S pozdravem JUDr. Karel Siegel, právník organizace
----- Postoupil Karel Siegel/TSK/CZ v 08.09.2014 08:39 -----

Od:        Barbora Liskova/TSK/CZ
Komu:        Karel Siegel/TSK/CZ@tsk
Datum:        29.08.2014 06:18
Předmět:        Fw:Preposlano z Instituce [TSK vyžaduje e-mail] - Od: Jakub Michálek
<[FOI #3197 e-mail] ??>, Subject: Žádost o informace
podle dotaz - Poskytnutí smluv uzavřených za posledních 7 dní

--------------------------------------------------------------------------

Odesláno z produktu IBM Notes Traveler
Super Admin --- Preposlano z Instituce [TSK vyžaduje e-mail] - Od: Jakub Michálek
<[FOI #3197 e-mail] ??>, Subject: Žádost o informace
podle dotaz - Poskytnutí smluv uzavřených za posledních 7 dní ---

Od: "Super Admin" <[email address]>
Komu "Barbora Liskova" <[email address]>
Datum: čt, 28.8.2014 17:14
Předmět Preposlano z Instituce [TSK vyžaduje e-mail] - Od: Jakub Michálek
<[FOI #3197 e-mail] ??>, Subject: Žádost o
informace podle dotaz - Poskytnutí smluv uzavřených za posledních
7 dní

--------------------------------------------------------------------------

Tento mail je preposlan z Instituce [TSK vyžaduje e-mail]

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Žadatel:
[redacted]
Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.
Vážení,
žádám vás o poskytnutí smluv uzavřených Technickou správou komunikací hl.
m. Prahy, a.s. během posledních 7 dnů (tedy v období 21.-27. srpna). Žádám
o poskytnutí informací v elektronické podobě, která je strojově čitelná
(nikoliv snímky obrazovky a skeny).
S přátelským pozdravem,
Jakub Michálek
#smlouvynainternet
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #3197 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona-Data byla oříznuta.

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

upřesňuji svou žádost o informace tak, že mi jde o všechny písemné smlouvy s výjimkou následujících smluv:

a) smluv uzavřených povinným subjektem v rámci běžného obchodního styku v rozsahu jeho předmětu podnikání nebo obdobné činnosti, pokud jsou uzavřeny s fyzickou osobou, která není podnikatelem,
b) pracovních smluv nebo jiných dohod o výkonu závislé práce,
c) smluv o pronájmu hrobového místa.

Dovoluji si poznamenat, že právní povaha povinného subjektu není relevantní pro jeho povinnost poskytovat informace a že povinným subjektem je každá veřejná instituce, bez ohledu na její právní subjektivitu formu (tedy i vznikající instituce).

S úctou,

Jakub Michálek

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

1 příloha

Vážený pane,
zasílám Vám seznam, který jsem obdržel pro splnění vyžádané informace o
smlouvách uzavřených v období 21.-27. 8. 2014.
S pozdravem JUDr.Siegel