Poskytnutí podkladů, dokumentace a informací k projektu „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň-Praha-Malešice, I. stavba, kód stavby A-12"

Dotaz byl částečně úspěšný.

Hrdlořezská zvonička

Povinný subjekt: Správa železnic

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádáme tímto o:
Poskytnutí veškerých podkladů a dokumentace ke stavebnímu projektu „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň-Praha-Malešice, I. stavba, kód stavby A-12", především pak:
● veškeré aktuální technické a projektové dokumentace včetně zpracovaných vizualizací dodavateli/projektanty/architekty SŽDC
● skladbu/složení financování realizace tohoto projektu
● aktuální harmonogram realizace projektu.

Dále žádáme o zodpovězení následujících bodů:
● Je stále platný údaj o rozpočtu stavby zveřejněný na webu szdc.cz ke dni podání této žádosti ve výši 2,259 miliardy korun? Pokud ne, jaký je aktuální rozpočet a jak se jeho případné zvýšení odrazí v realizaci projektu?
● V jaké fázi se nachází výběr zhotovitele/dodavatele stavby? Probíhá již výběrové řízení, kdo se ho zúčastnil či kdo zvítězil?
● Kolik stojí/stály služby společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (zhotovitel dokumentace) týkající se tohoto projektu?
● V oznámení k záměru z roku 2014 bylo uvedeno, že „Předmětná stavba řeší zvýšení kapacity traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice pro nákladní dopravu”. Ale dle současných podkladů (hluková studie z roku 2017 – doplnění EIA) je hlavní nárůst osobní dopravy a nákladní doprava naopak ve výhledu v součtu na všech tratích klesá. Jak je možné, že se od záměru v roce 2014 tak zásadně změnilo odůvodnění potřeby stavby?
● Dle podkladů „Nová tříkolejná trať za odbočkou Hrdlořezy bude zaústěna do jednokolejné trati před malešickým tunelem“. Jak lze odůvodnit takto nákladnou stavbu 2 nových kolejí (v délce 2 km), které stejně budou sjíždět do stávající 1 trati před malešickým tunelem?
● Jednou z dalších etap má být vybudování více kolejí v malešickém tunelu. V jaké fázi se plány této etapy nacházejí, jaký je její harmonogram? Co když k této navazující etapě nikdy nedojde, stejně jako se tomu stalo v případě velkokapacitního překladiště Malešice, které mělo také na tuto stavbu navazovat a skončilo už ve fázi EIA („Terminál Malešice EIA“ PHA1037).
● Jaké jsou všechny navazující etapy této I. stavby, jejich harmonogramy a zajištění financování?

S přátelským pozdravem,

Hrdlořezská zvonička, spolek
IČO: 28554060

Správa železnic

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí podkladů, dokumentace a informací k projektu „Moderni... byla doručena 2022-02-07 13:38:23.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1386733

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Správa železnic

2 přílohy

  • Attachment

    15832 2022 SZ GR O25 Vyrizeni zadosti 106 1999 Sb.Hrdlorezska zvonicka o.s.44414780711732699253.pdf

    190K Download View as HTML

  • Attachment

    smime.p7s

    6K Download

Dobrý den,

v příloze této datové zprávy Vám zasíláme:

dokument ve věci: Vyřízení žádosti 106/1999 Sb., Hrdlořezská zvonička o.s.
číslo jednací: 15832/2022-SŽ-GŘ-O25

Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.spravazeleznic.cz/dolozka