Poskytnutí informací o problematice očkování proti Covid-19

Dotaz byl částečně úspěšný.

Nikola Šubrt

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
vzhledem k tomu, že nikde nejsou k dispozici detailní informace a podložené studie o nemoci Covid-19, o tom, jak skutečně očkování funguje či kdo je skutečně bezinfekční, žádám o zcela jasné vyjádření k následujícím otázkám a podložení těchto tvrzení. Všude i na webových stránkách jednotlivých ministerstvech jsou jen strohé informace, hesla o nutnosti proočkování, ale žádné konkrétní podložené informace.

Dotazy: Očkování proti Covid-19
1. Je možné se nechat naočkovat svým praktickým lékařem? Pozn. Přijdeme úplný nesmysl, že Vám někdo podá neověřenou látku, když nezná Váš zdravotní stav.
2. Jaké konkrétní buňky těla jsou změněny, respektive donuceny k nepřirozené tvorbě Spike-proteinu, po podání očkovací látky proti Covid-19?
- Může někdo garantovat, že se tato očkovací látka nedostane do jiné části těla a nezačne ovlivňovat kritické buňky v těle? Prosím o doložení nezávislé objektivní studie.
3. Co se stane s člověkem, kde by nedošlo k avizované reakci imunitního systému a buňky by stále vytvářely Spike-protein?
- Co může způsobit v lidském těle neřízená tvorba spike-proteinu?
4. Jaké mohou být následky očkování v budoucnu (za dva, tři roky). Je k dispozici taková studie?
5. Po očkování proti Covid-19 jsou opravdu všichni očkovaní, dle Vaší rétoriky “Bezinfekční"?
- Jak vysokou protektivní hladinu protilátek či antigenu mají všichni očkovaní lidé?
- Prosím o doložení české nezávislé a objektivní studie.
6. Může se očkovaný proti Covid-19 nakazit touto nemocí při kontaktu s jinou nakaženou osobou?
7. Může být očkovaný proti Covid-19 tzv. přenašečem? Pokud ne, tak
prosím o podložení nezávislou objektivní studií.
8. Je očkování skutečně vhodné a zcela bezpečné pro migreniky s vyšším rizikem srážlivostí krve a lidi s bronchidiálním astmatem?
- v mém okolí je několik lidí kteří si stěžují na stále přetrvávající zdravotní problémy po očkování: bolesti hlavy a migrenózní stavy, přetrvávající kašel, poruchy spánku a to stále i více jak po měsíci po 2. očkování.
- Opět prosím o objektivní studii rizik výše uvedených skupin, a to nezávislým subjektem.

Předem děkuji za konkrétní odpovědi na dotazy, které jsou stále zahaleny rouškou tajemství či interpretovány pokaždé jiným způsobem.

S přátelským pozdravem,

Nikola Šubrt
439 04 Hříškov

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 12.8.2021 16:00:07 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí informací o problematice očkování proti Covid-19 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 12.8.2021 16:00:07 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
13.8.2021 08:10:34

Vaše zpráva ze dne: 12.8.2021 16:00:07
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí informací o problematice očkování proti Covid-19
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01H6FOP
Datum zaevidování: 13.8.2021 08:01:58

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
13.8.2021 08:10:34

Your message - dated 12.8.2021 16:00:07
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí informací o problematice očkování proti Covid-19
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01H6FOP
Date of registration: 13.8.2021 08:01:58

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01H98ZG
značka: MZDR 31420/2021-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 23.08.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odpoved_004.pdf