Ondřej Hába

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací – výši a účel finančních příspěvků či dotací z dotačních programů poskytnutých Ministerstvem zdravotnictví subjektu

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. - IČO 27498590

v letech 2016-2019, pokud již došlo k realizaci v tomto roce.

Odpověď je pro mne plně postačující v elektronické podobě. Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ondřej Hába

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 2.9.2019 12:42:23 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí finační podpory elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 2.9.2019 12:42:23 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
2.9.2019 12:52:57

Vaše zpráva ze dne: 2.9.2019 12:42:23
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí finační podpory
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX017E4VP
Datum zaevidování: 2.9.2019 12:45:41

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
2.9.2019 12:52:57

Your message - dated 2.9.2019 12:42:23
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí finační podpory
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX017E4VP
Date of registration: 2.9.2019 12:45:41

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď Ř KAN - k odeslání po odsouhlasení EFI.

Identifikátor dokumentu: MZDRX017IJ7O
značka: MZDR 38600/2019-7/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 16.09.2019
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1667293_001_002.pdf