Porušení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích II.

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

níže kopíruji výňatek z Úřední desky města Kouřim týkající se na této úřední desce uveřejněných záměrů města Kouřim na prodej a pronájem jak následuje.

Záměry města na prodej a pronájem
Vytvořeno Název a anotace

21.3.2017 Záměr prodeje pozemku p.č.2675/3 [PDF, 506 kB]
16.2.2017 Záměr prodeje pozemků 2531/2 díl a,2531/2 díl b, 2848 a 147/2 [PDF, 408 kB]
6.1.2017 Záměr prodeje p.č.264/1 [PDF, 756 kB]
30.12.2016 Záměr pronájmu SH [PDF, 626 kB]
7.12.2016 Záměr pronájmu sportovní haly - Čs. Armády 497 Kouřim [PDF, 559 kB]
7.12.2016 Záměr pronájmu budovy č.p. 435 na pozemu p.č. 712 [PDF, 723 kB]
5.12.2016 Záměr pronájmu části pozemku 1648/5 [PDF, 777 kB]
29.6.2016 Záměr prodeje vozu Ford Transit 80, r.v.1996 [PDF, 244 kB]
29.6.2016 Záměr pronájmu pozemku p. č. 2235/46 [PDF, 338 kB]
29.6.2016 Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 1648/5 [PDF, 361 kB]
13.5.2016 Záměr prodeje části pozemku p.č.1809/1 [PDF, 254 kB]
13.5.2016 Záměr pronájmu části budovy č.p.145 [PDF, 329 kB]
8.4.2016 Záměr prodeje stavebního pozemku č. 718 [PDF, 172 kB]
22.3.2016 Záměr prodeje pozemků p.č. PK 145/c, KN p.č. 2531/d, KN p.č. 142/e, p.č. PK 145/f [PDF, 298 kB]
22.3.2016 Záměr pronájmu stavebního pozemku č.868 [PDF, 273 kB]
22.3.2016 Záměr pronájmu části pozemku p.č.2235/24 [PDF, 317 kB]

Záměr směnit pozemky města - viz bod 2.2 zápisu ze zasedání zastupitelstva města Kouřim ze dne 25.5.2016 v této Vaší vlastní sestavě ale není.
Obdobně je tomu i v bodě 5.10 - zápis ze zasedání zastupitelstva města Kouřim ze dne 31.8.2016.

Z výše uvedeného vyplývá, že Vaše odpověď na dané téma ze dne 14.7.2017 je nepravdivá a že došlo k opakovanému porušení ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 935/2017 ze dne 28. 3. 2017

Žádost o informace podle dotazu - Porušení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
II.

 

Vážená paní, vážený pane,

veškeré záměry prodeje, směny či pronájmu, které byly schváleny orgány
obce, byly dle zákona zveřejněny.

Ve věci žádosti o směnu pozemků (zápis ZM ze dne 25. 5. 2016) nebyla vůle
RM ani ZM ke směně přistoupit.

Ve věci prodeje pozemku (zápis ZM ze dne 31. 8. 2016) bylo zájemci
doporučeno nechat si vypracovat geometrický plán na požadovanou část
odkupu pozemku.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vaši odpověď považuji za nepravdivou a navíc záměrně zavádějící. Žádný záměr směny v roce 2016 zveřejněn nebyl - viz úřední deska města Kouřim,
Vaše sdělení, že "veškeré záměry prodeje, směn či pronájmu, KTERÉ BYLY SCHVÁLENY orgány obce, byly dle zákona zveřejněny" je v příkrém rozporu se zněním příslušného ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, konkrétně § 39 odst. 1
(1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů PŘED ROZHODNUTÍM v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. "

Záměr směny zveřejněn nebyl, což je v rozporu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. a lze v tomto konkrétním případě konstatovat, že k porušení zákona o obcích došlo.
Ovšem dokonaný pokus zcela záměrně a vlastním potřebám si účelově přizpůsobit znění předmětného zákona a tvrdit, že toto upravené znění je v souladu s tímto zákonem shledávám za zcela zásadní a neomluvitelné jednání, jehož důsledkům budete nuceni čelit.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

Porušení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích II

 

Č. j. KOU - 1113/2017 ze dne 20. 4. 2017

 

Paní, pane,

rada města ani zastupitelstvo města neměly vůli směnu realizovat.

Nezveřejnění záměru nemá žádné právní následky, jelikož ke směně nedošlo a
nebyl sebemenší náznak o tom, že by orgány obce tuto směnu chtěly
realizovat. Rada města nevyhlásila záměr směny, jelikož se směnou zásadně
nesouhlasila.

 

S přátelským pozdravem.

 

Ing. Josef Klouda

tajemník