Poplatek za lékařské potvrzení o prodělání covid-19?

Dotaz byl částečně úspěšný.

Andrej Janík

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych se touto cestou dotázal, jakým jiným způsobem lze doložit, že jsem prodělal onemocnění covid-19 a současně neuplynulo více než 90 dní, ve kterých nemusím podstupovat povinné testování v zaměstnání, abych dostál výjimce v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN ze dne 5. 3. 2021 (a dalších)?

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 podmiňuje můj praktický lékař administrativním poplatkem ve výši 300 Kč, což je dle mého názoru nepřijatelné (všechny informace o mé osobě, včetně data provedení testu, doby trvání izolace a dokonce i připraveného formuláře pro vyplnění jsem lékaři dodal sám). Tento poplatek nejen, že je nepřiměřený vynaloženým nákladům, ale dle mého názoru je i za pouhé vyplnění "papíru" bez klinického vyšetření lékařem nenárokovatelný. Obzvlášť pak za stavu, který je v tomto případě pro mne až šikanozní, neboť mi podmiňuje využít zákonnou výjimku absurdním poplatkem.

Lze toto tedy doložit i sms zprávou z laboratoře o výsledku pozitivního testu + emailovou komunikací s lékařem o vystavení i ukončení izolace?

S přátelským pozdravem,
Andrej Janík

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 11.3.2021 09:20:52 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Poplatek za lékařské potvrzení o prodělání covid-19? elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 11.3.2021 09:20:52 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
11.3.2021 09:32:01

Vaše zpráva ze dne: 11.3.2021 09:20:52
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Poplatek za lékařské potvrzení o prodělání covid-19?
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EXUPB
Datum zaevidování: 11.3.2021 09:26:47

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
11.3.2021 09:32:01

Your message - dated 11.3.2021 09:20:52
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Poplatek za lékařské potvrzení o prodělání covid-19?
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01EXUPB
Date of registration: 11.3.2021 09:26:47

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01F46BX
značka: MZDR 10547/2021-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 22.03.2021
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g2058891_004.pdf