Podrobné informácie o vydaní sdělení v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu

Kamil Fabiánek vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Kamil Fabiánek

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám podrobné informácie o sdělení v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu zveřejněném na stránkách finanční správy ČR zde:

https://www.financnisprava.cz/cs/financn...

dále jen "sdělení," a to taky v návaznosti na jinou poskytnutou informaci zveřejněnou zde:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/...

A to konkrétně:

- Na základě kolika (případně, pokud budete ochotni, i kterých konkrétně) dotazů veřejnosti bylo toto sdělení vydáno
- Kteří správci daně a které osoby v nich (veřejně činné osoby, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy) také iniciovali vydání tohoto sdělení.
- Kteří zamstenanci veřejné správy měli na starosti vypracování tohoto sdělení a kdo (osoba) je za něj ve finále odpovědný (v právním smyslu)
- Zda a jakým způsobem byl názor obsažený v tomto sdělení rozporovaný, kritizován, nebo jiným způsobem zpochybněn některým ze zaměstnanců veřejné správy (neptám se na vnitřní pokyny, ale pouze na úřednickou činnost),
- Jakým způsobem (ústně, písemně, mailem apod.) jste zjistili, resp. s ministerstvem komunikovali názor ministerstva financí, ve shodě s nímž podle zmíněné poskytnuté informace bylo sdělení vytvořeno a také celou předmětnou komunikaci (která, předpokládám, vznikla úřednickou činností).

Děkují.

S přátelským pozdravem,

Kamil Fabiánek

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 12/01/2021 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]) a zaevidována pod čj. 2103/21.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

Generální finanční ředitelství
Oddělení provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost Č. j.: 6714/21 - Prodloužení lhůty.

S pozdravem

Markéta Vrajová
asistentka
Sekce právní
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost Č. j.: 10805/21 - Sdělení k žádosti.

S pozdravem

Markéta Vrajová
asistentka
Sekce právní
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22