Podrobné informácie o vydaní sdělení v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu

Dotaz byl úspěšný.

Kamil Fabiánek

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám podrobné informácie o sdělení v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu zveřejněném na stránkách finanční správy ČR zde:

https://www.financnisprava.cz/cs/financn...

dále jen "sdělení," a to taky v návaznosti na jinou poskytnutou informaci zveřejněnou zde:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/...

A to konkrétně:

- Na základě kolika (případně, pokud budete ochotni, i kterých konkrétně) dotazů veřejnosti bylo toto sdělení vydáno
- Kteří správci daně a které osoby v nich (veřejně činné osoby, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy) také iniciovali vydání tohoto sdělení.
- Kteří zamstenanci veřejné správy měli na starosti vypracování tohoto sdělení a kdo (osoba) je za něj ve finále odpovědný (v právním smyslu)
- Zda a jakým způsobem byl názor obsažený v tomto sdělení rozporovaný, kritizován, nebo jiným způsobem zpochybněn některým ze zaměstnanců veřejné správy (neptám se na vnitřní pokyny, ale pouze na úřednickou činnost),
- Jakým způsobem (ústně, písemně, mailem apod.) jste zjistili, resp. s ministerstvem komunikovali názor ministerstva financí, ve shodě s nímž podle zmíněné poskytnuté informace bylo sdělení vytvořeno a také celou předmětnou komunikaci (která, předpokládám, vznikla úřednickou činností).

Děkují.

S přátelským pozdravem,

Kamil Fabiánek

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 12/01/2021 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]) a zaevidována pod čj. 2103/21.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

Generální finanční ředitelství
Oddělení provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost Č. j.: 6714/21 - Prodloužení lhůty.

S pozdravem

Markéta Vrajová
asistentka
Sekce právní
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost Č. j.: 10805/21 - Sdělení k žádosti.

S pozdravem

Markéta Vrajová
asistentka
Sekce právní
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22