Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Alena Hlavicová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Podmínky zařazení zástupce ŘŠ pro PV s VŠ vzděláním do 12. platové třídy

Alena Hlavicová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Alena Hlavicová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Alena Hlavicová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Jsem vedoucí pracovník ve SOŠ ve ZK. Prosím o Vaše právní vyjádření k možnosti zařazení zástupce ředitele pro praktické vyučování do 12. platové třídy. Tento zástupce má doposud 11. platovou třídu, je veden jako pedagog s minimálním úvazkem 3 hodiny praktické výuky týdně v rámci odborného výcviku žáků. Tento zástupce ředitele má vysokoškolské vzdělání a dlouhodobou, více než třicetiletou praxi ve školství.
Pokud bude vyučovat další dvě hodiny týdně jako teoretický učitel ve škole (nikoli v dílnách na OV), a to určitý teoretický předmět, vzniká mu nárok na 12. platovou třídu na celý úvazek zástupce ředitele nebo pouze na tyto dvě hodiny vyučovaných teoretických předmětů?

Je možné zařadit jej do 12. PT na základě jiných ukazatelů?

S přátelským pozdravem,

Alena Hlavicová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Podmínky
zařazení zástupce ŘŠ pro PV s VŠ vzděláním do 12. platové třídy', zaslané
'20.07.2018 10:37:08' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o
výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této
zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na
tento odkaz : [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT8XLGTQ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Mančalová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní Hlavicová,

o pracovním zařazení učitele do příslušné platové třídy rozhoduje podle
právní úpravy zaměstnavatel , tj. ředitel školy nebo školského zařízení.
Pro zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy stanoví zákoník práce
v § 123 odst. 2 pravidlo, podle něhož zaměstnavatel zařadí zaměstnance do
platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho
mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Právním předpisem pro
zařazování zaměstnanců podle příslušných povolání do platových tříd je
Katalog prací a tím by se zaměstnavatelé měli řídit.

Pokud chcete vašeho zástupce ředitele zaměstnat jako učitele praktického
vyučování v 11. platové třídě a rovněž ho zaměstnat jako učitele odborného
předmětu ve 12. platové třídě, je na Vašem uvážení, a zřejmě má jen
bakalářské vzdělání, nikoli magisterské tak, jak uvádí zákon o
pedagogických pracovnících. Je nutné také zvážit vzdělání a odbornost.
Rozhodnutí je na Vás, zda je v tomto případě z hlediska odměňování
výhodnější sjednat na výkon těchto prací dva samostatné pracovní poměry,
či nikoli. Je na Vás si tento postup obhájit.

Dotazovali jsme se na Ministerstvu práce a sociálních věcí a ani tam jsme
nedostali jednoznačné stanovisko.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Mančalová

Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230

 

[1]cid:image001.jpg@01D04CFF.C25F2090

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 811 546

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Alena Hlavicová

# Datum narození:  1959-03-22

# Adresa: Vsetín, Pod Babykou 324

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

Jsem vedoucí pracovník ve SOŠ ve ZK. Prosím o Vaše právní vyjádření k
možnosti zařazení zástupce ředitele pro praktické vyučování do 12. platové
třídy.  Tento zástupce má doposud 11. platovou třídu, je veden jako
pedagog s minimálním úvazkem 3 hodiny praktické výuky týdně v rámci
odborného výcviku žáků. Tento zástupce ředitele má vysokoškolské vzdělání
a dlouhodobou, více než třicetiletou praxi ve školství.

Pokud bude vyučovat další dvě hodiny týdně jako teoretický učitel ve škole
(nikoli v dílnách na OV), a to určitý teoretický předmět, vzniká mu nárok
na 12. platovou třídu na celý úvazek zástupce ředitele nebo pouze na tyto
dvě hodiny vyučovaných teoretických předmětů?

 

Je možné zařadit jej do 12. PT na základě jiných ukazatelů?

 

S přátelským pozdravem,

 

Alena Hlavicová

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #7435 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

20/7/2018

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

http://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Alena Hlavicová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.