Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Smilek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Podmínka odborné praxe pro zkoušky insolvenčního správce

Jan Smilek vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Jan Smilek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych se na Vás obrátil s dotazem, který se týká bližší specifikace pojmu "odborné praxe" ve smyslu § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 312/2006, o insolvenčních správních.

Podle předmětného ustanovení je jednou z podmínek pro výkon činnosti insolvenčních správců alespoň tříletá odborná praxe. V této souvislosti bych si Vás dovolil požádat o informaci, jakým způsobem termín odborná praxe vykládat, a to ve smyslu, zda v sobě zahrnuje odbornou činnost vykonávanou např. na základě dohody o pracovní činnosti (tedy nikoli čistě na základě pracovního poměru), pokud by tato činnost byla vykonávána již po získání magisterského titulu.

Předem Vám děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Ing. Jan Smilek

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Podmínka odborné
praxe pro zkoušky insolvenčního správce" s evidenčním číslem
e73295d9-d3de-42db-8d87-33d26458b742 a s běžným číslem 9016/2015 bylo
doručeno dne 27.02.2015 23:34:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

Vážený pane inženýre,

 

                k Vašemu dotazu ze dne 27. 2. 2015 uvádíme následující.
Předně je třeba vzít v potaz, že s ohledem na širokou definici obsaženou v
§ 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, se
uchazečem prokazovaná odborná praxe posuzuje individuálně u každé žádosti
o vykonání zkoušky. Základním předpokladem pro posuzování vykonané odborné
praxe je formální bezvadnost přiložených dokladů, tedy aby tyto doklady
jasným a nezpochybnitelným způsobem osvědčovaly formu, obsah a dobu
vykonávané odborné praxe.

                V případě odborné praxe, která je evidována profesní
komorou, je nutné ji doložit dokladem vydaným touto komorou. Například
advokát se prokazuje osvědčením o zápisu do seznamu advokátů, neboť z něj
je bez dalšího zřejmé, že vykonal alespoň 3 roky praxe advokátního
koncipienta; advokátní koncipient se prokazuje výpisem koncipientských
praxí, který vystavuje komora, popřípadě osvědčením o vykonání advokátní
zkoušky, neboť z něj je bez dalšího zřejmé, že vykonal alespoň 3 roky
praxe advokátního koncipienta. Náplň této praxe není třeba prokazovat
dalšími dokumenty, protože vyplývá z příslušných právních předpisů.

                V případě odborné praxe, kterou uchazeč vykonal coby
zaměstnanec, je nutné ji v případě již skončených pracovních poměrů
doložit zápočtovým listem. V případě, že pracovní poměr ke dni podání
žádosti o vykonání zkoušky trvá, je nutné doložit praxi pracovní smlouvou
a aktuálním potvrzením zaměstnavatele, že tento pracovní poměr nebyl
ukončen. Náplň (druh) práce, pokud není dostatečně obsažně popsán v
zápočtovém listu, je třeba doložit pracovním posudkem, náplní práce nebo
pracovní smlouvou. Odbornou praxi, kterou uchazeč vykonal coby OSVČ, je
pak nutné doložit výpisem z příslušného rejstříku a dalšími dokumenty
prokazujícími skutečné provozování činnosti a náplň této odborné praxe.

                Potvrzení, čestné prohlášení apod. dokládající vykonanou
odbornou praxi, byť by splňovalo veškeré formální náležitosti, ovšem není
zásadně považováno za dostačující. Z § 53 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, totiž plyne, že předložení listiny je v případech a za
podmínek stanovených zvláštním zákonem možné nahradit čestným prohlášením
účastníka. Proto má-li být praxe prokazována jinak než listinou, je
zásadně třeba skutečnosti listinou jinak doložené nahradit jiným stejně
významným prostředkem.

                Pokud jde o obsah odborné praxe, je nutné, aby prokazovaná
praxe skutečně bezprostředně souvisela s výkonem funkce insolvenčního
správce a aby měla praktický, nikoli jen teoretický, charakter. Tento
požadavek obecně splňuje praxe v oblasti advokacie, daňového poradenství,
účetnictví, auditu, exekuce, řízení podniku, dále praxe správce konkursní
podstaty a zaměstnance insolvenčního správce, přičemž u zaměstnance
insolvenčního správce je rozhodná konkrétní náplň (druh) práce. U dalších
odborných praxí je rovněž rozhodná konkrétní náplň odborné praxe.

                S ohledem na náročnost a zodpovědnost funkce insolvenčního
správce, a tedy odůvodněný požadavek vysoké odborné kvalifikace
insolvenčních správců, se odborná praxe vykonaná před dosažením
vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu obecně
neuznává, neboť intenzita a rozsah takové odborné praxe není dostačující.
Profese insolvenčního správce se obtížností zkoušky, povinnou odbornou
praxí, povinným pojištěním a dalšími předpoklady blíží právnickým
profesím, např. advokacii, tedy i podmínky odborné praxe je nutné vykládat
analogicky, přičemž právnické profese vyžadují doložení koncipientské či
obdobné praxe absolvované až po dosažení magisterského titulu. Je tedy
třeba vycházet z předpokladu, že uchazeč nejdříve musí získat potřebné
teoretické znalosti a až poté se může v plném rozsahu věnovat jejich
aplikaci. Výjimkou z této zásady by mohla být taková odborná praxe, kterou
lze plnohodnotně konat s nižším stupněm vzdělání (např. zaměstnanec
insolvenčního správce).

                Vzhledem k výše uvedenému lze proto uzavřít, že odbornou
praxi v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce je
možné vykonávat také v pracovněprávním vztahu založeném dohodou o pracovní
činnosti. Z povahy tohoto pracovněprávního vztahu však vyplývá, že je
třeba tuto odbornou praxi vykonávat déle než tři roky, a to nejlépe vedle
získávání další odborné praxe v rámci pracovního poměru.

                S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Rozsypal

vedoucí oddělení styku s veřejností

(agenda svobodného přístupu k informacím)

odbor tiskový

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 415

e-mail:  [1][email address]

[2]www.justice.cz

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Smilek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.