Počty očkovaných a rozdělení vakcín proti koronaviru

Michal Škop vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Vážení,

žádám o následující informace:

a) počty očkovaných proti koronaviru SARS-COV-2 dle jednotlivých dnů, očkovacích míst, regionů a věkových kategorií.

b) jak byly rozděleny očkovací vakcíny proti koronaviru SARS-COV-2, které ČR průběžně má k dispozici, dle jednotlivých dnů - tj. kdy a kdo byl příjemcem (určitá nemocnice, kraj, SÚKL, apod.) kolika dávek vakcíny od státu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o informace, které se mění v čase, žádám o zpřístupnění vhodným způsobem, např. dle §4a (2) e) nebo f) zákona 106/1999.

Předem uvádím, že se v bodě a) jedná o informaci, která již byla v minulosti poskytnuta mj. některým zaměstnancům Senátu PČR ředitelem ÚZISu p Duškem.

Děkuji předem.
S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 19.1.2021 23:33:19 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Počty očkovaných a rozdělení vakcín proti koronaviru elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 19.1.2021 23:33:19 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
20.1.2021 07:54:22

Vaše zpráva ze dne: 19.1.2021 23:33:19
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Počty očkovaných a rozdělení vakcín proti koronaviru
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01E25K2
Datum zaevidování: 20.1.2021 06:32:03

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
20.1.2021 07:54:22

Your message - dated 19.1.2021 23:33:19
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Počty očkovaných a rozdělení vakcín proti koronaviru
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01E25K2
Date of registration: 20.1.2021 06:32:03

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď MZ

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EBOK4
značka: MZDR 2310/2021-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 05.02.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 68_002.pdf, Příloha 68.pdf