Počet zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví pracujících z domova

Dotaz byl úspěšný.

Kateřina Špalková

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhlášeného nouzového stavu, který platí od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,

Žádám Vás o informaci, kolik zaměstnanců působí v rámci Ministerstva zdravotnictví k dnešnímu dni. Dále bych se chtěla dotázat, jak vysoký počet zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví (v absolutních číslech či procentech) momentálně pracuje z domova.

Velmi Vám děkuji a budu se těšit na Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Špalková

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.11.2020 11:35:34 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví pracujících z domova elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.11.2020 11:35:34 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
23.11.2020 12:15:57

Vaše zpráva ze dne: 23.11.2020 11:35:34
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví pracující...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01CXL32
Datum zaevidování: 23.11.2020 12:11:40

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
23.11.2020 12:15:57

Your message - dated 23.11.2020 11:35:34
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví pracující...
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01CXL32
Date of registration: 23.11.2020 12:11:40

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01D45ZQ
značka: MZDR 52088/2020-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 07.12.2020
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 523_001.pdf