Počet, kapacita a poloha krytů civilní obrany v Ostravě

Statutární město Ostrava neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Statutární město Ostrava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zajímá mne počet, kapacita a poloha krytů civilní obrany ve Vašem městě.
Prosím o sdělení těchto informací.

S přátelským pozdravem,

Aleš Kraml

info-aacc, Statutární město Ostrava

Dobrý den,

Vaše e-mailová zpráva byla postoupena odboru kanceláře primátora Magistrátu města Ostravy, která je k jejímu vyřízení kompetentní.

Děkujeme za využití našich služeb.

S pozdravem

Zuzana Vitová
Operátor
Kontaktní centrum
Magistrát města Ostravy
Tel: 599 499 311
Tel: 844 12 13 14
email: Instituce [Město Ostrava vyžaduje e-mail]

________________________________________
Od: Aleš Kraml [[FOI #7737 e-mail] ??]
Odesláno: 9. dubna 2019 17:34
Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci Město Ostrava
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Počet, kapacita a poloha krytů civilní obrany v Ostravě

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Statutární město Ostrava

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Statutární město Ostrava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zajímá mne počet, kapacita a poloha krytů civilní obrany ve Vašem městě.
Prosím o sdělení těchto informací.

S přátelským pozdravem,

Aleš Kraml

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [FOI #7737 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

9/4/2019
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

Vozňáková Karin, Statutární město Ostrava

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

 

S pozdravem

 

Bc. Karin Vozňáková

Magistrát města Ostravy

Odbor kancelář primátora
Oddělení krizového řízení
Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava

T +420 599 442 504
M +420 734 422 718
E [1][emailová adresa]
W [2]www.ostrava.cz

 

[3]mail-podpis-iso14001-modra-3

 

„Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu tisknout!!! Šetřeme naše životní
prostředí!!!“

 

Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena
výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že
jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte
zprávu, včetně přiložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo
zpřístupňovat obsah této zprávy ani přiložených příloh.
Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh
nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li
v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje
právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud
nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení v rámci příslušných
orgánů statutárního města Ostravy. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl
beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami
schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení,
která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu
adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.ostrava.cz/