Platy a odměny pana Víta Veselého, zam. ČD, a.s.

Josef Vomáčka vznesl tento dotaz dotaz na České dráhy, a.s.

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem České dráhy, a.s..

Josef Vomáčka

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou těchto informací:
Měsíční přehledy a výši všech vyplacených platů, řádných i
mimořádných odměn, finančních náhrad a případných dalších finančních plněních, které byly vyplaceny zaměstnanci Českých drah,
a. s., panu Vítu Veselému, v jednotlivých měsících počínaje
měsícem leden 2013 až měsíc září 2015 včetně.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

Josef Vomáčka
nar. 29. 4. 1965
Horní Lhota 19
625 11

Josef Vomáčka

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

odpověď na váš dotaz má zpoždění. Podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů.

S pozdravem

Josef Vomáčka

Josef Vomáčka

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - upozornění na nesplnění zákonné lhůty

Vážení,

požádal jsem o platy a odměny Víta Veselého, Vašeho zaměstnance.
Jste dle zákona povinným subjektem, proto mne velmi zaráží, že jste v zákonné lhůtě neodpověděli na můj dotaz.
Můj dotaz stále trvá a věřím, že své zákonné pochybení velmi brzy napravíte.

S pozdravem

Josef Vomáčka

Josef Vomáčka

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - upozornění na nesplnění zákonné lhůty

Vážení,

požádal jsem v říjnu 2015 o platy a odměny Víta Veselého, Vašeho zaměstnance, posledně bytem Malá Bělá 136, Bakov nad Jizerou.
Jste dle zákona povinným subjektem, proto mne velmi zaráží, že jste v zákonné lhůtě neodpověděli na můj dotaz. Podle zákona měl být bez výhrad dotaz již dávno zodpovězen.
Můj dotaz stále trvá a věřím, že své zákonné pochybení velmi brzy napravíte.

S pozdravem

Josef Vomáčka

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

dìkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
pøijetí. Váš požadavek byl pøijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu, nejpozdìji následující pracovní den.

Pøejeme pøíjemný den,

Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 840 112 113
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

Josef Vomáčka

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu České dráhy, a.s. k vyřízení mé žádosti 'Platy a odměny pana Víta Veselého, zam. ČD, a.s.'.

Tuto jsem již 3x urgoval a odpovědi jsem se zatím nedočkal. Považuji to za hrubé porušení zákona.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/platy_a...

S přátelským pozdravem,

Josef Vomáčka

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

dìkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
pøijetí. Váš požadavek byl pøijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu, nejpozdìji následující pracovní den.

Pøejeme pøíjemný den,

Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 840 112 113
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážený pane Vomáèko,

 

tento e-mail byl postoupen na právní oddìlení Èeských drah k vyøízení.

 

S pozdravem

Janoušek Martin
Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 840 112 113

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

www.cd.cz

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Josef Vomáèka <[FOI #4560 e-mail] ??>
Sent: 14. 7. 2016 11:37:36
To: dotaz dotazy vznesené na instituci Ceske drahy <Instituce [Ceske drahy vyžaduje e-mail]>
Cc:
Subject: Pøezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Platy a odmìny pana
Víta Veselého, zam. ÈD, a.s.
Povinný subjekt: Èeské dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím pøedejte to poradenskému týmu v Otevøete, posoudí postup ve Vašem
pøípadì.

Rád bych požádal o pøehodnocení pøístupu Èeské dráhy, a.s. k vyøízení mé
žádosti 'Platy a odmìny pana Víta Veselého, zam. ÈD, a.s.'.

Tuto jsem již 3x urgoval a odpovìdi jsem se zatím nedoèkal. Považuji to za
hrubé porušení zákona.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici
zde http://infoprovsechny.cz/request/platy_a...

S pøátelským pozdravem,

Josef Vomáèka

-------------------------------------------------------------------
Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovìdi na tento
dotaz:
[FOI #4560 e-mail] ??

Vylouèení odpovìdnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovìdi na ni budou
uveøejnìny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochranì
osobních údajù a autorských právech si pøeètìte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užiteènou,
požádejte IT nebo oddìlení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálnì tam, kde uveøejòujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------