Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí platné organizační struktury vašeho úřadu a seznamu služebních kontaktů, (pevná telefonní linka, mobilní telefon, email ), které jsou na jednotlivých služebních pozicích v rámci organizace vašeho úřadu používána. Organizační strukturu prosím v grafické podobě, adresář kontaktů ve formátu, se kterým lze pracovat v aplikaci Excell

S přátelským pozdravem,

David Havlík

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

2 přílohy

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Platná
organizační struktura a kontakty centrálních úřadů', zaslané '04.04.2014
12:42:36' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích
kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro
otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader,
kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz
: [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR4XDAGA

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážený pane,

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám Oznámení o výši úhrady k Vaší žádosti
o poskytnutí informací.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

Ministerstvo financí

odbor  Vnější vztahy a komunikace

odd. Poskytování informací veřejnosti

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

tel.:      25704 2722

e-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jestliže požadovaný formát dat není standardním výstupem žádného informačního systému MF, žádám o poskytnutí těchto dat ve formátu, který ministerstvo používá a který je strojově čitelný

S přátelským pozdravem,

David Havlík

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

2 přílohy

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Re: Žádost o informace podle dotaz - Platná
organizační struktura a kontakty centrálních úřadů', zaslané '18.04.2014
21:57:37' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích
kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro
otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader,
kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz
: [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR4XDPHK

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

Erlichová Pavla by chtěl/chtěla odvolat zprávu: Odpověď na: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE

-- 

Od: Erlichová Pavla
Ministerstvo financí

20/6/2014

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Vážený pane,

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám sdělení o odložení Vaší žádosti o
informace.

S pozdravem
 
Pavla Erlichová
Ministerstvo financí
odbor Vnější vztahy a komunikace
odd. Poskytování informací veřejnosti
Letenská 15
118 10  Praha 1
 
tel.:      25704 2722
e-mail: [[1]email address]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...

Nikodymová Štěpánka Mgr., Ministerstvo financí

MINISTERSTVO FINANCÍ

 

Odbor 21 – Vnější vztahy a komunikace

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 

Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

 

 

                                                                                                 
V Praze dne 25. 6. 2014

 
                                                                                                  
PID: MFCR4XGFDV
                                                                                                  
Č. j.: MF-46242/2014/21-4/730 IK

                                                                                                  

    Počet listů: 3

 

[2][FOI #787 e-mail] ??

 

 

 

R O Z H O D N U T Í

 

 

Ministerstvo financí podle ustanovení § 15 a § 20 odst. 4 písm. a) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodlo ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve věci žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 

o d m í t á

 

na základě ustanovení § 3 odst. 3 ve spojení s § 15 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále též "Zákon"), žádost o
poskytnutí informací podanou panem Davidem Havlíkem, nar. 9. 10.
1976, bytem Alejní 2410/3, 415 01 Teplice (dále jen „žadatel“),
kterou se domáhal poskytnutí kopií kontrolních protokolů z
prověrek hospodaření ministerstev financí, spravedlnosti,
obrany, pro místní rozvoj, dopravy a životního prostředí.
Povinný subjekt odmítá předat žadateli tyto dokumenty, protože
neexistují.

 

O d ů v o d n ě n í:

 

             Ministerstvu financí bylo dne 5. 6. 2014 doručeno podání
žadatele podle Zákona. Žadatel se svým podáním domáhal poskytnutí
následující informace: „5. června 2014 uvedlo ministerstvo financí na
svých internetových stránkách, že ukončilo základní fázi hloubkové
prověrky hospodaření vybraných rezortů, která odhalila výrazné rezervy v
jejich hospodaření a možnost rychlé úspory provozních nákladů v minimální
výši 227 milionů korun. Cílem auditů bylo zjistit skutečný stav, v němž se
jednotlivá ministerstva nacházejí. Žádám o kopie kontrolních protokolů z
uvedených prověrek hospodaření ministerstva financí, spravedlnosti,
obrany, pro místní rozvoj, dopravy a životního prostředí.“.

 

           Povinný subjekt v rámci své správní úvahy, proč žadateli nemůže
jím požadované informace poskytnout, vyšel především z výkladu ustanovení
§ 3 odst. 3 tj. z pojmu informace, kterou se rozumí jakýkoliv obsah nebo
jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména
obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické
podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

 

            V důvodové zprávě k zákonu č. 61/2006 Sb. (sněmovní tisk č.
991, vládní návrh zákona ze dne 11. 5. 2005, IV. období, přístupné v
repozitáři Poslanecké sněmovny na www.psp.cz) se uvádí, že definice pojmu
informace se do zákona o svobodném přístupu k informacím zapracovává z
důvodu nutnosti transpozice pojmu „dokument“ obsaženého ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, o opakovaném použití informací
veřejného sektoru (ZV ÚV, kap. 13, sv. 32, s. 701). Lze tedy říci, že
záměrem zákonodárce jednoznačně bylo, aby „informace“ v pojetí zákona o
svobodném přístupu k informacím byla totožná s pojmem „dokument“ v
transponované směrnici (srov. k tomu shodně zvláštní část důvodové zprávy
k bodu 6 prvé části zákona). Dokument je v čl. 2 odst. 3 směrnice
2003/98/ES definován jako a) obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný
na papíře či uložený v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo
audiovizuální nahrávka); b) jakákoli část takového obsahu. Směrnice sice
neobsahuje závazek umožnit opakované použití dokumentů, když rozhodnutí o
povolení nebo povinnosti opakovaného použití závisí na členských státech
nebo příslušném subjektu veřejného sektoru, pokud však tak stát rozhodne
(jak to učinila Česká republika zákonem o svobodném přístupu k
informacím), je tato směrnice na příslušnou oblast aplikovatelná (viz
odst. 9 preambule směrnice, podle něhož by se tato směrnice měla používat
pro dokumenty, které jsou zpřístupněny k opakovanému použití, jestliže
subjekty veřejného sektoru mj. poskytují informace).

          Povinný subjekt dne 5. 6. 2014 na svých webových stránkách
uvedl, že cílem auditů bylo zjistit skutečný stav, v němž se jednotlivá
ministerstva nacházejí s tím, že povinný subjekt vzhledem k závažnosti
zjištění Ministerstvo financí připravuje sadu legislativních a
operativních opatření, která napomohou k eliminaci zjištěných rizik nejen
v auditovaných rezortech, ale v celé veřejné správě (nový zákon o finanční
kontrole, nový zákon o účetnictví, rozšíření Integrovaného informačního
systému Státní pokladny o nové funkcionality).

           Povinný subjekt v současnosti nedisponuje, žádnými kontrolními
protokoly ve smyslu kontrolního řádu, o které žadatel žádá, protože se
jednalo o neformální kontrolu na uvedených rezortech. Povinný subjekt tedy
došel k závěru stejně tak, jak uvádí i komentářová literatura (Furek A., -
Rothanzl, L., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. Praha:
Linde, 2010), že informační povinnost se může vztahovat pouze k informacím
reálně existujícím, neboť informace podle Zákona musí splnit oba znaky,
tedy musí se jednat o „obsah nebo jeho části“, který je určitým způsobem
„zaznamenán“ tj. zachycen tak, aby mohl být kdykoli v identické podobě
znovu zjištěn (použit). To není případ, kdy určitá skutečnost sice nastala
(informace vznikla), ale vůbec nebyla zaznamenána (např. z ústního jednání
se nepořizoval žádný záznam) nebo pokud určitá informace vůbec nikdy
neexistovala (např. žádné jednání, žadatelem požadované, se nestalo).

 

            Z výše uvedených důvodů a v souladu s ustanovením § 3 odst. 3
Zákona není poskytnutí informací v režimu Zákona, a proto bylo rozhodnuto
tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

 

 

P o u č e n í:

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 16 a § 20
odst. 4 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
a ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších
předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, rozklad
ministru financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana
prostřednictvím Ministerstva financí, Letenská 15,
118 10 Praha 1 - Malá Strana.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Zeman

ředitel odboru 21 – Vnější vztahy a komunikace

„otisk úředního razítka“

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
2. mailto:[FOI #787 e-mail] ??

Nikodymová Štěpánka Mgr., Ministerstvo financí

MINISTERSTVO FINANCÍ  

 

Odbor 21 - Vnější vztahy a komunikace

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

 

 
  V Praze dne 27. června 2014

 
  PID: MFCR4XGHVS
  Č. j.: MF-48004/2014/21-3/774 IK
   
  Počet listů: 1

 

 

Věc:   Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999
Sb.,
o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Na Ministerstvo financí bylo dne 16. června 2014 bylo doručeno Vaše podání
se žádostí
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících
informací:

 

„Podle prověrky hospodaření, o které informovalo vaše ministerstvo, našli
auditoři celkem 1207 faktur, k nimž nelze dohledat veřejné zakázky. Jejich
hodnota je zhruba 16 miliard korun. Žádám o seznam těchto faktur ve
strojově čitelném formátu s uvedením všech identifikátorů (název, IČO)
objednavatelů a dodavatelů, předmětu plnění, výše fakturované částky, a
datumu plnění.“.

 

           Na základě informace sekce Finanční řízení a audit Ministerstva
financí Vám sděluji, abyste se obrátil na pana PhDr. Jiřího Skuhrovce
(email: [2][email address]), který Vám poskytne další podklady
k závěrečné zprávě o prověrce hospodaření, kterou zmiňujete.

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Zeman

ředitel odboru 21 - Vnější vztahy a komunikace

„otisk úředního razítka“

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
2. mailto:[email address]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď k Vaší žádosti o poskytnutí
informací.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor Vnější vztahy a komunikace

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][email address]

telefon: 257 04 2722

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

2 přílohy

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor Vnější vztahy a komunikace

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][email address]

telefon: 257 04 2722

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

1 příloha

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor Vnější vztahy a komunikace

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][email address]

telefon: 257 04 2722

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

1 příloha

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor Vnější vztahy a komunikace

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][email address]

telefon: 257 04 2722

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

1 příloha

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor Vnější vztahy a komunikace

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][email address]

telefon: 257 04 2722

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď k Vaší žádost o informace,
č.j. MF-74690/2014/21/1431 IK.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor Vnější vztahy a komunikace

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][email address]

telefon: 257 04 2722

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám sdělení k Vaší žádosti o informace,
č.j. MF-9976/2015/9002/512 IK.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Samostatné oddělení Vnější vztahy a komunikace

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][email address]

telefon: 257 04 2722

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor 10 – Kancelář ministra

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][email address]

telefon: 257 04 2722

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

6 příloh

Vážený pane,

 

v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor 10 – Kancelář ministra

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][email address]

telefon: 257 04 2722

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze e-mailu Vám zasílám sdělení k Vaši žádosti o informace.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor 10 – Kancelář ministra

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][emailová adresa]

telefon: 257 04 2722

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

4 přílohy

Vážený pane,

v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace.

K části žádosti Ministerstvo financí vydalo Rozhodnutí o odmítnutí . Vzledem
k tomu, že požadujete toto rozhodnutí taktéž zaslat
na uvedenou elektronickou adresu podle § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád, v platném znění (dále jen "Správní řád"), žádáme o potvrzení
převzetí doručované zprávy uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že
nepotrvdíte převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní den po
odeslání zprávy, bude Vám písemnost doručena, jako byste o doručení na
elektronickou adresu nepožádal (viz ust. § 19 odst. 8 Správního řádu).

S pozdravem

Pavla Erlichová

Ministerstvo financí
Odbor 10 - Kancelář ministra
Letenská 15
118 10 Praha 1

e-mail: [emailová adresa]
telefon: 257 04 2722

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z podkladů,
které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah této
e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z této
e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen "občanský zákoník") nebo akceptaci návrhu na uzavření
smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení uzavření
smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak. Tato
e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní, je
zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením, prosíme,
oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i všechny
její přílohy ze svého systému.

Milotová Kateřina Mgr., Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze této zprávy naleznete kopii auditní zprávy a informaci o poskytnutí informace.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Milotová

Ministerstvo financí
Odbor 10 – Kancelář ministra
Letenská 15
118 10 Praha 1

e-mail: [emailová adresa]
telefon: 257 04 2719

________________________________
Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak. Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena. Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní, je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením, prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i všechny její přílohy ze svého systému.

Milotová Kateřina Mgr., Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze této zprávy naleznete informaci o poskytnutí informace a samotnou požadovanou informaci.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Milotová

Ministerstvo financí
Odbor 10 – Kancelář ministra
Letenská 15
118 10 Praha 1

e-mail: [emailová adresa]
telefon: 257 04 2719

________________________________
Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak. Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena. Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní, je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením, prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i všechny její přílohy ze svého systému.

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze e-mailu Vám zasílám sdělení k Vaší žádosti o informace.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor 10 – Kancelář ministra

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][emailová adresa]

telefon: 257 04 2722

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Milotová Kateřina Mgr., Ministerstvo financí

1 příloha

Vážený pane,

 

V příloze této zprávy naleznete odpověď na svoji žádost o informace.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Kateřina Milotová

 

Ministerstvo financí

Odbor 10 – Kancelář ministra

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][emailová adresa]

telefon: 257 04 2719

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď Ministerstva financí na Vaši žádost
o informace.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor 10 – Kancelář ministra

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][emailová adresa]

telefon: 257 04 2722

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážený pane,

 

v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď Ministerstva financí na Vaši žádost
o informace.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor 10 – Kancelář ministra

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][emailová adresa]

telefon: 257 04 2722

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]