Plat Víta Veselého, zaměstnance ČD, a. s.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce České dráhy, a.s. měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Oldřich Němec

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážení,

vzhledem k tomu, že jste doposud panu Josefu Vomáčkovi nebyli schopni od vznesení jeho dotazu dne 15. 10. 2015, a to i přes jeho několikeré urgence (!!!) zodpovědět, vznáším ho znovu já.

Žádám tedy o zaslání výhradně elektronickou cestou těchto informací:
Měsíční přehledy a výši všech vyplacených platů, řádných i
mimořádných odměn, finančních náhrad a případných dalších finančních plněních, které byly vyplaceny zaměstnanci Českých drah,
a. s., panu Vítu Veselému, [osobní údaje smazány], v jednotlivých měsících počínaje měsícem leden 2013 až měsíc září 2016 včetně.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

Věřím, že odpovíte jako povinný subjekt v zákonné lhůtě.

S pozdravem

Oldřich Němec

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

 

dìkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
pøijetí. Váš požadavek byl pøijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu, nejpozdìji následující pracovní den. V pøípadì stížností a
podnìtù Vám bude odpovìzeno do 30 dnù. Dovolujeme si Vás upozornit, že
touto cestou nelze uplatnit právo z pøepravní smlouvy (požádat o
návratek). Právo z pøepravní smlouvy u jízdenek eTiket mùže cestující
uplatnit výhradnì elektronicky na eShop ÈD odesláním podání
prostøednictvím záložky „Vrácení dokladu“ nebo u registrovaných uživatelù
po pøihlášení oznaèením pøíslušného dokladu pøímo z historie nákupù.

 

Pøejeme pøíjemný den,

 

Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 840 112 113
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

Oldřich Němec

Doplňuji svoji žádost o potřebné údaje:

Mgr. Oldřich Němec
nar. 1. 1. 1956

nám. 1. máje 1
463 31 Chrastava

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

 

dìkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
pøijetí. Váš požadavek byl pøijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu, nejpozdìji následující pracovní den. V pøípadì stížností a
podnìtù Vám bude odpovìzeno do 30 dnù. Dovolujeme si Vás upozornit, že
touto cestou nelze uplatnit právo z pøepravní smlouvy (požádat o
návratek). Právo z pøepravní smlouvy u jízdenek eTiket mùže cestující
uplatnit výhradnì elektronicky na eShop ÈD odesláním podání
prostøednictvím záložky „Vrácení dokladu“ nebo u registrovaných uživatelù
po pøihlášení oznaèením pøíslušného dokladu pøímo z historie nákupù.

 

Pøejeme pøíjemný den,

 

Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 840 112 113
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

Oldřich Němec

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď na můj dotaz výše má zpoždění. Podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů.

S pozdravem

Oldřich Němec

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

 

dìkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
pøijetí. Váš požadavek byl pøijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu, nejpozdìji následující pracovní den. V pøípadì stížností a
podnìtù Vám bude odpovìzeno do 30 dnù. Dovolujeme si Vás upozornit, že
touto cestou nelze uplatnit právo z pøepravní smlouvy (požádat o
návratek). Právo z pøepravní smlouvy u jízdenek eTiket mùže cestující
uplatnit výhradnì elektronicky na eShop ÈD odesláním podání
prostøednictvím záložky „Vrácení dokladu“ nebo u registrovaných uživatelù
po pøihlášení oznaèením pøíslušného dokladu pøímo z historie nákupù.

 

Pøejeme pøíjemný den,

 

Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 221 111 122
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

Oldřich Němec

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní JUDr. Kovalčíková,

obdržel jsem Váš dopis ze dne 30. 9. 2016, čj. 569/2016-KMP, kde v bodě 2 uvádíte, že (cituji): „2. K Vaší žádosti týkající se pana Víta Veselého, [osobní údaje smazány ]se sděluje, že nikdo tohoto jména na Vámi uvedené adrese není zaměstnaný u Českých drah.“ (konec citace)

Upozorňuji touto cestou, že máte povinnost Vaši odpověď zveřejnit jak prostřednictvím serveru www.infoprovsechny.cz, tak na webových stránkách Českých drah, v souladu se zákonem.

Současně Vám však sděluji, že Vaše odpověď je účelová. Vít Veselý u Českých drah skutečně pracuje jako strojvedoucí a zřejmě si u svého zaměstnavatele nezměnil doposud adresu.

Doplňuji tedy svou žádost o fakta, že Vít Veselý se narodil [osobní údaje smazány].

Věřím, že tyto mnou uvedené skutečnosti Vám pomohou Víta Veselého mezi zaměstnanci Českých drah najít a mně dát konečně uspokojivou odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Na odpovědi trvám.

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem

Oldřich Němec

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

 

dìkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
pøijetí. Váš požadavek byl pøijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu, nejpozdìji následující pracovní den. V pøípadì stížností a
podnìtù Vám bude odpovìzeno do 30 dnù. Dovolujeme si Vás upozornit, že
touto cestou nelze uplatnit právo z pøepravní smlouvy (požádat o
návratek). Právo z pøepravní smlouvy u jízdenek eTiket mùže cestující
uplatnit výhradnì elektronicky na eShop ÈD odesláním podání
prostøednictvím záložky „Vrácení dokladu“ nebo u registrovaných uživatelù
po pøihlášení oznaèením pøíslušného dokladu pøímo z historie nákupù.

 

Pøejeme pøíjemný den,

 

Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 221 111 122
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Dobrý den,

 

Vaši žádost přeposílám.

 

S pozdravem

Pokorná Alena
Kontaktní centrum ČD, a.s.
+420 221 111 122
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její přílohy (dále jen “zpráva”) je důvěrná,
určená výhradně adresátovi/tům a může obsahovat právem chráněné informace.
Jakékoli její nedovolené použití či rozšiřování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladně
telefonicky či elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli účel ani nesmíte sdělit její obsah žádné další osobě.
Vzhledem k tomu, že sítě elektronických komunikací nejsou pod naší přímou
kontrolou, neodpovídáme za případnou škodu způsobenou přenosem této
zprávy. V případě, že je zpráva součástí jednání o smlouvě, máme právo
ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, přičemž smlouva bude
uzavřena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

 

 

ukázat citované pasáže

Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento
dotaz:
[FOI #5834 e-mail] ??

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

Oldřich Němec

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den, neříkejte, že můj dotaz je snad nevhodný - viz poznámka:
"Tento dotaz byl nahlášen administrátorům stránek, (pravděpodobně z důvodu nevhodného obsahu)."

To si zřejmě někdo dělá legraci, že?
Nebo se brání dotyčný?

České dráhy, jste povinným subjektem, takže očekávám Vaši odpověď.

S pozdravem

Oldřich Němec

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

 

dìkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
pøijetí. Váš požadavek byl pøijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu, nejpozdìji následující pracovní den. V pøípadì stížností a
podnìtù Vám bude odpovìzeno do 30 dnù. Dovolujeme si Vás upozornit, že
touto cestou nelze uplatnit právo z pøepravní smlouvy (požádat o
návratek). Právo z pøepravní smlouvy u jízdenek eTiket mùže cestující
uplatnit výhradnì elektronicky na eShop ÈD odesláním podání
prostøednictvím záložky „Vrácení dokladu“ nebo u registrovaných uživatelù
po pøihlášení oznaèením pøíslušného dokladu pøímo z historie nákupù.

 

Pøejeme pøíjemný den,

 

Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 221 111 122
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

Oldřich Němec

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

České dráhy, a.s. – tato instituce výrazně překročila zákonem daný termín.

Neodpověděli mi na dotaz Plat Víta Veselého, zaměstnance ČD, a. s. v zákonem daném termínu.

Vyžaduji odpověď na svůj již dříve vznesený dotaz. Žádám o kontrolu, proč zodpovězení vašeho dotazů tak dlouho trvá.

S pozdravem

Oldřich Němec

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

 

dìkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
pøijetí. Váš požadavek byl pøijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu, nejpozdìji následující pracovní den. V pøípadì stížností a
podnìtù Vám bude odpovìzeno do 30 dnù. Dovolujeme si Vás upozornit, že
touto cestou nelze uplatnit právo z pøepravní smlouvy (požádat o
návratek). Právo z pøepravní smlouvy u jízdenek eTiket mùže cestující
uplatnit výhradnì elektronicky na eShop ÈD odesláním podání
prostøednictvím záložky „Vrácení dokladu“ nebo u registrovaných uživatelù
po pøihlášení oznaèením pøíslušného dokladu pøímo z historie nákupù.

 

Pøejeme pøíjemný den,

 

Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 221 111 122
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážený zákazníku,

Vaši stížnost jsme postoupili na oddělení stížností společnosti České
dráhy, a.s.

 

 

S pozdravem

Soukupová Tereza
Kontaktní centrum ČD, a.s.
+420 221 111 122
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její přílohy (dále jen “zpráva”) je důvěrná,
určená výhradně adresátovi/tům a může obsahovat právem chráněné informace.
Jakékoli její nedovolené použití či rozšiřování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladně
telefonicky či elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli účel ani nesmíte sdělit její obsah žádné další osobě.
Vzhledem k tomu, že sítě elektronických komunikací nejsou pod naší přímou
kontrolou, neodpovídáme za případnou škodu způsobenou přenosem této
zprávy. V případě, že je zpráva součástí jednání o smlouvě, máme právo
ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, přičemž smlouva bude
uzavřena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

 

 

ukázat citované pasáže

Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento
dotaz:
[FOI #5834 e-mail] ??

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

1 příloha

Dobrý den,

v pøíloze Vám zasíláme výzvu k upøesnìní.

 

 

S pozdravem

Pokrývka Martin
Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 221 111 122
[1]www.cd.cz

 

 

 

 

 

 

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

Oldřich Němec

České dráhy, a. s.
Generální ředitelství
JUDr. Daniela Kovalčíková
zástupkyně ředitelky KMP
Nábř. L. Svobody 1222
110 15 Praha 1

V Chrastavě dne 15. 11. 2016

K Vašemu čj.: 684/2016-KMP

Věc: Odpověď na výzvu k upřesnění žádosti o poskytnutí informace

Vážená paní doktorko,

reaguji na Vaši výzvu ze dne 1. 11. 2016. K tomu uvádím, že moje žádost ze dne 14. 9. 2016 s následnou urgencí ze dne 19. 10. 2016 byla, dle mého názoru, naprosto srozumitelná, dotaz byl srozumitelně formulován a z textu žádosti jste mohli naprosto spolehlivě zjistit její obsah.

Nicméně svoji žádost tedy znovu opakuji, resp. komplexně a srozumitelně uvádím, co požaduji:

Žádám tedy o zaslání výhradně elektronickou cestou těchto informací:

Měsíční přehledy a výši všech vyplacených platů, řádných i mimořádných odměn, finančních náhrad a případných dalších finančních plněních, které byly vyplaceny zaměstnanci Českých drah, a. s., panu Vítu Veselému,[osobní údaje smazány], v jednotlivých měsících počínaje měsícem leden 2013 až měsíc říjen 2016 včetně.
Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

Věřím, že dotaz jsem formuloval dostatečně srozumitelně a z textu žádosti lze zcela jednoznačně zjistit obsah, tedy čeho se domáhám.

Kromě této listinné podoby zaslané poštou zasílám odpověď na výzvu také přes výše zmíněný portál.

S pozdravem

Mgr. Oldřich Němec
nar. 1. 1. 1956
Nám. 1. máje 1
463 31 Chrastava

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

 

dìkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
pøijetí. Váš požadavek byl pøijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu, nejpozdìji následující pracovní den. V pøípadì stížností a
podnìtù Vám bude odpovìzeno do 30 dnù. Dovolujeme si Vás upozornit, že
touto cestou nelze uplatnit právo z pøepravní smlouvy (požádat o
návratek). Právo z pøepravní smlouvy u jízdenek eTiket mùže cestující
uplatnit výhradnì elektronicky na eShop ÈD odesláním podání
prostøednictvím záložky „Vrácení dokladu“ nebo u registrovaných uživatelù
po pøihlášení oznaèením pøíslušného dokladu pøímo z historie nákupù.

 

Pøejeme pøíjemný den,

 

Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 221 111 122
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

Oldřich Němec

České dráhy, a. s.
Generální ředitelství
JUDr. Daniela Kovalčíková
zástupkyně ředitelky KMP
Nábř. L. Svobody 1222
110 15 Praha 1

V Chrastavě dne 24. 11. 2016

K Vašemu čj.: 729/2016-KMP

Věc: Odpověď na výzvu k upřesnění žádosti o poskytnutí informace

Vážená paní doktorko,

reaguji na Vaši (v pořadí již druhou výzvu) ze dne 6. 11. 2016. K tomu uvádím, že moje žádost ze dne 14. 9. 2016 s následnou urgencí ze dne 19. 10. 2016 byla, dle mého názoru, naprosto srozumitelná, dotaz byl srozumitelně formulován a z textu žádosti jste mohli naprosto spolehlivě zjistit její obsah. Obsah mé žádosti jsem znovu srozumitelně zopakoval po Vaší první výzvě.

Nicméně svoji žádost tedy znovu opakuji, resp. komplexně a srozumitelně uvádím, co požaduji:

Žádám tedy o zaslání výhradně elektronickou cestou těchto informací:

Měsíční přehledy a výši všech vyplacených platů, řádných i mimořádných odměn, finančních náhrad a případných dalších finančních plněních, které byly vyplaceny zaměstnanci Českých drah, a. s., panu Vítu Veselému,[osobní údaje smazány], v jednotlivých měsících počínaje měsícem leden 2013 až měsíc říjen 2016 včetně.
Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

Věřím, že dotaz jsem opětovně formuloval dostatečně srozumitelně a z textu žádosti lze opět zcela jednoznačně zjistit obsah, tedy čeho se domáhám.

Svoji odpověď na Vaší (z mně neznámých důvodů) druhou výzvu zasílám již pouze přes tento portál.

V závěru si dovoluji poznámku, že Vaše zdržování dělá dojem možného vyhnutí se odpovědi ze strany Českých drah, a. s. na jednoduchý a jednoznačný dotaz, který mohl být (a měl dle zákona být) již dávno zodpovězen, bez Vašich průtahů. Je Vaší zákonnou povinností na můj dotaz odpovědět.

S pozdravem

Mgr. Oldřich Němec
nar. 1. 1. 1956
Nám. 1. máje 1
463 31 Chrastava

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

 

dìkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
pøijetí. Váš požadavek byl pøijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu, nejpozdìji následující pracovní den. V pøípadì stížností a
podnìtù Vám bude odpovìzeno do 30 dnù. Dovolujeme si Vás upozornit, že
touto cestou nelze uplatnit právo z pøepravní smlouvy (požádat o
návratek). Právo z pøepravní smlouvy u jízdenek eTiket mùže cestující
uplatnit výhradnì elektronicky na eShop ÈD odesláním podání
prostøednictvím záložky „Vrácení dokladu“ nebo u registrovaných uživatelù
po pøihlášení oznaèením pøíslušného dokladu pøímo z historie nákupù.

 

Pøejeme pøíjemný den,

 

Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 221 111 122
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

Oldřich Němec

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní doktorko Kovalčíková,

předpokládám, že moji odpověď ze dne 24. 11. 2016 na Vaši druhou výzvu jste v pořádku přes tento portál obdržela.
Očekávám tedy Vaši odpověď, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Oldřich Němec

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

 

dìkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
pøijetí. Váš požadavek byl pøijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu, nejpozdìji následující pracovní den. V pøípadì stížností a
podnìtù Vám bude odpovìzeno do 30 dnù. Dovolujeme si Vás upozornit, že
touto cestou nelze uplatnit právo z pøepravní smlouvy (požádat o
návratek). Právo z pøepravní smlouvy u jízdenek eTiket mùže cestující
uplatnit výhradnì elektronicky na eShop ÈD odesláním podání
prostøednictvím záložky „Vrácení dokladu“ nebo u registrovaných uživatelù
po pøihlášení oznaèením pøíslušného dokladu pøímo z historie nákupù.

 

Pøejeme pøíjemný den,

 

Kontaktní centrum ÈD, a.s.
+420 221 111 122
[1]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její pøílohy (dále jen “zpráva”) je dùvìrná,
urèená výhradnì adresátovi/tùm a mùže obsahovat právem chránìné informace.
Jakékoli její nedovolené použití èi rozšiøování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladnì
telefonicky èi elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli úèel ani nesmíte sdìlit její obsah žádné další osobì.
Vzhledem k tomu, že sítì elektronických komunikací nejsou pod naší pøímou
kontrolou, neodpovídáme za pøípadnou škodu zpùsobenou pøenosem této
zprávy. V pøípadì, že je zpráva souèástí jednání o smlouvì, máme právo
ukonèit kdykoliv takové jednání i bez uvedení dùvodu, pøièemž smlouva bude
uzavøena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/

Oldřich Němec zanechal/a poznámku ()

Dobrý den,
pouze upozorňuji, že máte u tohoto dotazu velké zpoždění. Jen nevím, čemu se bráníte...
I Pražský hrad nakonec odkryl karty, viz
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/mili...
Zdraví
Oldřich Němec