Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Nicholas Lee prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

PIA / DPIA týkající se společného standardu pro podávání zpráv (CRS)

Čekáme, až si Nicholas Lee přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o kopii všech posouzení dopadů GDPR na ochranu soukromí (PIA) nebo dopadů na ochranu osobních údajů (DPIA), které se týkají účasti České republiky na společném standardu pro oznamování (CRS).

S přátelským pozdravem,

Nicholas Lee

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve vìci „Žádost o informace podle dotaz - PIA / DPIA
týkající se spoleèného standardu pro podávání zpráv (CRS)“ bylo dne
02.02.2024 12:02:55 doruèeno na elektronickou adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
a zaevidováno pod jednoznaèným identifikátorem (PID): MFCREXAWFT.

Tato zpráva potvrzující doruèení datové zprávy není potvrzením splnìní
náležitostí podání podle jiných právních pøedpisù. V pøípadì zjištìní, že
datová zpráva nemá pøedepsané náležitosti, nebo trpí-li jinými vadami,
bude podavatel vyzván k jejich odstranìní, k èemuž mu bude poskytnuta
pøimìøená lhùta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na nìj.

Ministerstvo financí ÈR

Hello,

The electronic submission for „Žádost o informace podle dotaz - PIA / DPIA
týkající se spoleèného standardu pro podávání zpráv (CRS)“ was delivered
on 02.02.2024 12:02:55 to the e-mail address [2]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] and
registered under the following unique identifier (PID): MFCREXAWFT.

This message confirming the delivery of the data message is not
confirmation that it meets the requirements for a submission under other
legal regulations. If it is found that the data message does not have the
prescribed requisites or that it suffers from other defects, the submitter
will be asked to remove them and will be given a reasonable amount of time
to do so.

This confirmation was generated automatically. Please do not reply to it.

Ministry of Finance of the Czech Republic

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze e-mailu Vám zasíláme dopis Ministerstva financí a k němu
připojený dokument, které se vztahují k Vaší žádosti o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Markéta Kovandová
odbor Vnější vztahy a komunikace

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Nicholas Lee prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.