Přehled VZ v roce 2012

Dotaz byl úspěšný.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Automatická zpráva - informace o přijetí datové zprávy na poštovní server Ministerstva vnitra
(není potvrzením doručení).
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni prosím.
================================================================

Informujeme Vás, že Vaše datová zpráva, označená (předmět) Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012
byla přijata na poštovní server Ministerstva vnitra dne 10.2.2013 19:46:07.

================================================================
Současně Vás upozorňujeme, že tato informace není potvrzením doručení Vaší datové zprávy
Ministerstvu vnitra, neboť datová zpráva musí být nejprve prověřena, zda je zpracována
v souladu s právními předpisy (vyloučení chybného datového formátu nebo počítačového
programu způsobilého přivodit škodu na programovém vybavení Ministerstva vnitra nebo na
informacích jím zpracovávaných, anebo počítačového programu způsobilého poškodit
Ministerstvo vnitra zneužitím informací) a s podmínkami doručování datových zpráv
stanovených Ministerstvem vnitra na jeho úřední desce.

Ministerstvo vnitra

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 10.2.2013 19:46:07 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 10.2.2013 19:46:07 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Automatická zpráva - tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni prosím.
================================================================

Potvrzujeme, že Vaše podání (datová zpráva) ze dne: 10.2.2013 19:46:07 označené (předmět)
obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012 podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail], bylo doručeno elektronické podatelně
Ministerstva vnitra a bylo označeno identifikátorem dokumentu: MVCRX01DKFN7, datum
označení: 11.2.2013 08:08:36.

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu. To nevylučuje možnost, že Vaše podání
obsahuje elektronicky podepsané přílohy - elektronická podatelna ověřuje pouze elektronický
podpis celé datové zprávy (tj. ověřuje el. podpis zaslané e-mailové zprávy, ale neověřuje
existenci ani platnost el. podpisu připojené přílohy např. ve formátu PDF).

================================================================
Upozorňujeme Vás, že případná neexistence či neplatnost uznávaného elektronického
podpisu, uznávané elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka může mít
právní důsledky pro další zpracování Vámi odeslané datové zprávy (např. existují právní
předpisy, které pro určité úkony vyžadují, aby jimi stanovené dokumenty byly pro účely
doručování prostřednictvím elektronické podatelny opatřeny elektronickým podpisem).
Pokud tato skutečnost nastane, budete ministerstvem vyzván k doplnění Vašeho podání
(datové zprávy).

Ministerstvo vnitra

Marcela Christová, Ministerstvo vnitra

 

Vážená paní,

Dne 11. února 2013 jsme obdrželi Vaši žádost o informace dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vzhledem k rozsahu poskytovaných informací Vám navrhujeme možnost
telefonické komunikace, v rámci které by došlo k upřesnění a specifikaci
požadovaných informací.

Pokud je tato možnost pro Vás přijatelná, prosíme Vás o zpětné poskytnutí
tel. kontaktu, abychom  se s Vámi mohli spojit.

S pozdravem

MINISTERSTVO VNITRA ČR

Odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů

nám. Hrdinů 1634/3,140 21   Praha 4

Bc. Marcela Christová

tel.:+420 974 816 735

email: marcela.christova[1]@mvcr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--------------------------------------------------------------------

Vážená paní,
na základě Vaší žádosti o sdělení informací dle zákona č. 106/1999
Sb.           o svobodném přístupu k informacím Vám zasíláme v příloze
tohoto e-mailu odpověď.
S pozdravem
 

MINISTERSTVO VNITRA ČR

Odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů

nám. Hrdinů 1634/3,140 21   Praha 4

Bc. Marcela Christová

tel.:+420 974 816 735

email: marcela.christova[[1]1]@mvcr.cz

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]

References

Visible links
1. mailto:1]@mvcr.cz
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...