Pedagogické lyceum - práce

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Michaela Šustrová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
po třech letech hledám opět práci po mateřské dovolené, předtím jsem chvíli pracovala jako asistentka pedagoga a byla sem i ve školní družině. Mám pedagogické lyceum ukončeno maturitou a chtěla bych se zeptat co tedy vše mohu dělat? Mohu dělat i vychovatelku ve školní družině? Nebo mohu dělat jen asistenta pedagoga? Kam mě mohou s pedagogickým lyceem příjmout?

S přátelským pozdravem,

Michaela Šustrová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Pedagogické
lyceum - práce', zaslané '21.06.2022 08:50:29' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXHJGV

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní Šustrová,

lyceum je čtyřletý středoškolský studijní obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou. Absolventi získávají úplné střední vzdělání s maturitou, na rozdíl od absolventů jiných středních odborných škol a středních odborných učilišť nezískávají ale kvalifikaci pro výkon povolání. Absolvent ŠVP "Pedagogické lyceum" je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Učební plán studijního oboru Pedagogické lyceum zahrnuje ve větší míře všeobecně-vzdělávací předměty na úkor předmětů odborných, které jsou koncipovány z velké části jako předměty volitelné. Oproti tomu je studijní obor „Vychovatelství“ zaměřen odborně, jedná se především o výuku odborných předmětů zaměřených na hudební, výtvarnou, dramatickou a tělesnou výchovu s metodikou včetně speciálněpedagogické přípravy.

Absolvent ŠVP "Pedagogické lyceum" získává odbornou kvalifikaci:
• pedagoga volného času podle §17 odst. 1 písm. e) ZPP,
• asistenta pedagoga podle §20 odt. 1 písm. e) ZPP.

Odborná kvalifikace vychovatele je upravena v § 16 zákona o pedagogických pracovnících. Zákon o pedagogických pracovnících stanovuje odlišné požadavky na kvalifikaci
1. vychovatele školní družiny, domova mládeže dle § 16 odst. 1 ZPP a
2. vychovatele, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízní pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve středisku výchovné péče dle § 16 odst. 2 ZPP.
Zákon o pedagogických pracovnících neupravuje zvláštní kvalifikaci vychovatelů ve školách samostatně zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona, pro výkon této činnosti postačuje kvalifkace vychovatele školní družiny dle § 16 odst. 1 ZPP. S přihlédnutí k Vašemu dosavadnímu vzdělání můžete získat odbornou kvalifikaci vychovatele ve školní družině vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou (CŽV) a zaměřeném na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pedagogiku volného času nebo zaměřeném na přípravu učitelů základní školy nebo střední školy v délce trvání nejméně 250 hodin dle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb.

S pozdravem

Jana Kubiasová

-------------------------------------------------------
Ing. Jana Kubiasová
ministerský rada v oddělení podpory
pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12  Praha 1
tel: +420 234 81 2215
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže