Pasport komunikací a pasport dopravního značení

Dotaz byl úspěšný.

LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Město Slavonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Urbane,

všimla jsem si, že pro komunity města Slavonice jedním z ožehavých témat je doprava. Bohužel jsem nikde na webu města nenarazila na dokument, který je pro řešení takového problému nemyslitelný.

Jistě víte, že Pasport komunikací a pasport dopravního značení tvoří prvky uspořádané do jednoho celku, doplňující nebo upřesňující dané prostředí. Pro účelnou a hospodárnou péči o tento soubor je nezbytně nutné, aby subjekt pověřený jeho správou a údržbou měl o něm jednotný, centralizovaný a aktualizovaný přehled. Pasport taktéž může být použít jako právní podklad při řešení dopravní nehody. V pasportu může být podchycena i skutečná situace na ostatních komunikacích, které nejsou v majetku obce, města, ale jsou pro řešení vzájemných souvislostí potřebné.Pasport komunikací umožňuje komplexní účelové řešení problematiky silniční správy nad místními komunikacemi ve smyslu zákona o pozemních komunikacích a prováděcích předpisů (zák. č. 13/1997 Sb. a vyhl. č. 104/1997 Sb.).

Pasport komunikací a dopravního značení eviduje předměty komunikací: vozovky, chodníky, obrubníky, parkoviště, vpusti, dopravní značení, přechody, apod. Základem je seznam předmětů pasportu, tedy úseků komunikací. Úseky komunikací jsou tvořeny drátovým modelem. Ten je možné vytvořit nad jakýmkoliv vhodným grafickým podkladem, ať se již jedná o vektorovou katastrální či technickou mapu, nebo rastrovou mapu či ortofotomapu. Je-li Pasport komunikací vytvořen nad technickou mapou, je možné vytvořit plochy skutečného záboru komunikací. Porovnámím ploch komunikací se zobrazenou digitální katastrální mapou lze získat důležité informace o parcelách dotčených komunikacemi. Pasport obsahuje informace o geometrii součásti (délka, šířka, plocha) a stavu součásti (typ, stav povrchu, apod.). Pasport dopravního značení obsahuje jednotlivé úchyty, na kterých jsou upevněny dopravní značky, seznam dopravních značek na příslušném úchytu. Značky jsou zobrazovány tak, jak je určeno vyhláškou. Detailní obsah směrových tabulí, resp. dodatkových tabulek je zobrazen v připojené fotodokumentaci.

Pasport komunikací a dopravního značení je určen Městským a obecním úřadům a Technickým službám měst. Ty mají za povinnost především:
- zajištění efektivního provozu a údržby
- zajištění oprav, rekonstrukcí a výstavby
- plánování systematické obnovy

Proto bych Vás požádala o informaci, zda město, které očividně problém dopravy řeší, má takový dokument zpracovaný, v případě, že nemá, zda o zpracování uvažuje a kdy.

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

Libor Karásek, Město Slavonice

1 příloha

Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi oznámení o doručení ani o
přečtení odeslané informace, zasíláme informaci znovu – pro jistotu na obě
mailové adresy.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Libor Karásek

tajemník MěÚ Slavonice

Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

[1]www.slavonice.eu

[2][email address]

Tel. 00420 384 401 821

Tel. 00420 725 032 742

[3]Facebook - Město Slavonice

 

References

Visible links
1. http://www.slavonice.eu/
2. mailto:[email address]
3. http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bsto...

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Město Slavonice po mé žádosti o informace zveřejnilo dokumenty:
Strategické dokumenty

Strategie rozvoje SPOM do roku 2015 [PDF, 7,1 MB]
Program rozvoje venkova 2013 až 2015 [PDF, 801 kB]
Strategie přeshraniční spolupráce Slavonice - Dobersberg [PDF, 2,4 MB]

Bohužel pasport dopravního značení a dopravy jsem na webu města nenašla.

Žádosti o informace jsou kulišácky schované pod komunitním plánováním, ačkoliv se tohoto tématu týkala jen jedna žádost. Pod povinnými údaji - žádosti o informace - nejsou žádosti zveřejněny!!!
Lenka Lyalikoff

LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Město Slavonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Urbane,

na základě Vaší odpovědi:
"k Vašemu dotazu sděluji, že město Slavonice má zpracován pasport komunikací a plán
zimní údržby. Z dalších dokumentů je dále pak např. možno zmínit projektovou
dokumentaci revitalizace Sídliště Sv. Čecha, které byla vzhledem k časovému odstupu
od jejího pořízení nyní předložena občanům k posouzení.",

bych požádala o doplnění.

1. Pasport komunikací a plán zimní údržby jsem na webu města nenašla. Proto bych Vás požádala v případě, že je chyba na mé straně, o přesnou navigaci, jak s k dokumentu města dostanu. V případě, že dokument zveřejněn není, žádám o jeho zveřejnění - popřípadě, že toto nebude možné - o jeho zaslání v pdf. formátu.

2. Sdělujete, že dokumentace k revitalizaci sídliště Sv. Čecha má od pořízení delší časový odstup. Jak velký? Jakým způsobem bude veřejnosti předložena? Máte v úmyslu veřejnost informovat více než pouhým oznámením na webu? Budete se snažit o vetší zájem obyvatelstva k tomuto tématu?

Za doplnění předem děkuji.
S pozdravem Lenka Lyalikoff

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Město Slavonice's handling of my FOI request 'Pasport komunikací a pasport dopravního značení'.

[ 1. Pasport komunikací a plán zimní údržby jsem na webu města nenašla. Proto bych Vás požádala v případě, že je chyba na mé straně, o přesnou navigaci, jak s k dokumentu města dostanu. V případě, že dokument zveřejněn není, žádám o jeho zveřejnění - popřípadě, že toto nebude možné - o jeho zaslání v pdf. formátu.

2. Sdělujete, že dokumentace k revitalizaci sídliště Sv. Čecha má od pořízení delší časový odstup. Jak velký? Jakým způsobem bude veřejnosti předložena? Máte v úmyslu veřejnost informovat více než pouhým oznámením na webu? Budete se snažit o vetší zájem obyvatelstva k tomuto tématu?

]

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address:
http://infoprovsechny.cz/request/pasport...

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

Libor Karásek, Město Slavonice

1 příloha

Dobrý den, na základě Vaší žádosti ze dne 6. 6. 2013 zasílám požadované
informace.

 

S pozdravem

 

Ing. Libor Karásek

tajemník MěÚ Slavonice

Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

[1]www.slavonice.eu

[2][email address]

Tel. 00420 384 401 821

Tel. 00420 725 032 742

[3]Facebook - Město Slavonice

 

References

Visible links
1. http://www.slavonice.eu/
2. mailto:[email address]
3. http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bsto...