Parkoviště Gregorova

Dotaz byl částečně úspěšný.

Dalibor Mlejnský

Povinný subjekt: Městská část Praha 11

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Ing. Jiří Štyler
starosta, MČ Praha 11

V Praze dne 13.1.2016
Vážený pane inženýre,
reagují tímto na váš dopis ze dne 18.května 2015, Čj. MCP11/15/026032/STA, ve věci ukončení soudního sporu s FC TJ Háje - Jižní Město.

V dopisu uvádíte, že "rozhodnutí o ukončení soudního sporu s FC TJ Háje - Jižní Město, přijaté usnesením RMČ č.1916/31/R/2014 dne 16.12.2014, bylo výsledkem jednání se stranou žalovanou, které proběhlo koncem měsíce listopadu 2014 a které směřovalo ke smírnému uzavření celé záležitosti. V tomto duchu byla věc projednána poradou vedení, která se přiklonila k řěšeni v podobě zastavení řízení po podání odvolání žalovaným, kdy každá strana sporu si ponese své náklady řízení, a toto doporučení bylo předloženo RMČ k rozhodnutí".

Na základě výše uvedeného vás žádám o zaslání následujícího:
-zápis z výše uvedeného jednání (konec měsíce listopad 2014) mezi MČ Praha 11 a FC TJ Háje, včetně konkrétních ujednání smírného řešení
-zápis z uvedené porady vedení a ostatních porad vedení, na které(ých) byla záležitost smíru projednávána
-vyčíslení nákladů soudního řízení ze strany MČ Praha 11, tak jak toto bylo projednáno na poradě vedení a na uvedeném jednání RMČ.

Dále v uvedeném dopisu píšete:"v současné době pozemek užívá FC TJ Háje - Jižní Město, které za užívání hradí příslušné platby ekvivalentní výši nájemného".

Žádám vás o zaslání přehledu plateb nájemného ze strany FC TJ Háje - Jižní Město za uvedený pozemek za období srpen 2012 - prosinec 2015.

Dále v uvedeném dopisu píšete:"zároveň porada vedení uložila odboru majetkoprávnímu připravit podklady pro realizaci vývěsu záměru na provoz pozemku (parkoviště)...".

Žádám vás o odpověďˇ, z jakého důvodu trvala realizace vývěsu záměru pronájmu více jak 9 měsíců?

S přátelským pozdravem,

Dalibor Mlejnský

Městská část Praha 11

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Parkoviště Gregorova“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy." V případě neexistence zaručeného podpisu bude taková zpráva předána bez evidence ve spisové službě.

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 5000000 bytů.

Městská část Praha 11

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Parkoviště Gregorova“ bylo doručeno 11.04.2016 21:55:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP11/16/021008.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz

Pitrák Jan JUDr. (PO) P11,

2 přílohy

Městská část Praha 11

IČ 00231126

Ocelíkova 672/1, Praha 4

Úřad městské části Praha 11

Právní odbor

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dne 11.4.2016, kterou povinný
subjekt eviduje pod č. CE/27/2016, ve které bylo požadováno poskytnutí
následujících informací:

1)      zápis z výše uvedeného jednání (konec měsíce listopad 2014) mezi
MČ Praha 11 a FC TJ Háje včetně konkrétních ujednání smírného řešení,

2)      zápis z porady vedení a ostatních porad vedení, na kterých byla
záležitost smíru projednávána,

3)      vyčíslení nákladů soudního řízení ze strany MČ Praha 11, tak jak
toto bylo projednáno na poradě vedení a na uvedeném jednání RMČ,

4)      zaslání přehledu plateb nájemného ze strany FC TJ Háje – Jižní
Město ze uvedený pozemek za období srpen 2012-prosinec 2015,

5)      z jakého důvodu trvala realizace vývěsu záměru pronájmu více jak 9
měsíců

 

poskytuje městská část Praha 11 jako povinný subjekt požadované informace
s výjimkou informace požadované pod bodem 1), kdy v této části byla žádost
o poskytnutí informace odmítnuta:

 

ad 1) z jednání, které probíhalo koncem měsíce listopadu 2014 nebyl
pořizován zápis, požadovaná informace v podobě zápisu z jednání je
informací neexistující a není možné ji proto poskytnout; povinný subjekt
proto žádost o informace v této části odmítl dle § 15 zákona č. 106/1999
Sb.

ad 2) dotčená část zápisu z porady vedení, na kterém byla záležitost
projednávána, je v příloze

ad 3) náklady řízení městské části Praha 11 činily pouze zaplacený soudní
poplatek ze žaloby ve výši 5.000,- Kč

ad 4) přehled nájemného (resp. plateb) FC TJ Háje – Jižní Město je
v příloze

ad 5) realizace vývěsu záměru pronájmu byla zahájena v návaznosti na
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zastavení soudního sporu a po
přípravě určení konkrétních podmínek pronájmu, spočívající zejména ve
změně koncepce v podobě transparentních podmínek pronájmu pro předem
neurčené zájemce.

 

 

S pozdravem

 

          JUDr. Jan Pitrák

právní odbor ÚMČ Praha 11

        tel. 267 902 283

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Pitrák Jan JUDr. (PO) P11,

3 přílohy

Připojena správná příloha.

 

From: Pitrák Jan JUDr. (PO) P11
Sent: Monday, April 25, 2016 3:02 PM
To: '[FOI #5215 e-mail] ??'
<[FOI #5215 e-mail] ??>
Subject: žádost Mgr. Mlejnského dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Městská část Praha 11

IČ 00231126

Ocelíkova 672/1, Praha 4

Úřad městské části Praha 11

Právní odbor

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dne 11.4.2016, kterou povinný
subjekt eviduje pod č. CE/27/2016, ve které bylo požadováno poskytnutí
následujících informací:

1)      zápis z výše uvedeného jednání (konec měsíce listopad 2014) mezi
MČ Praha 11 a FC TJ Háje včetně konkrétních ujednání smírného řešení,

2)      zápis z porady vedení a ostatních porad vedení, na kterých byla
záležitost smíru projednávána,

3)      vyčíslení nákladů soudního řízení ze strany MČ Praha 11, tak jak
toto bylo projednáno na poradě vedení a na uvedeném jednání RMČ,

4)      zaslání přehledu plateb nájemného ze strany FC TJ Háje – Jižní
Město ze uvedený pozemek za období srpen 2012-prosinec 2015,

5)      z jakého důvodu trvala realizace vývěsu záměru pronájmu více jak 9
měsíců

 

poskytuje městská část Praha 11 jako povinný subjekt požadované informace
s výjimkou informace požadované pod bodem 1), kdy v této části byla žádost
o poskytnutí informace odmítnuta:

 

ad 1) z jednání, které probíhalo koncem měsíce listopadu 2014 nebyl
pořizován zápis, požadovaná informace v podobě zápisu z jednání je
informací neexistující a není možné ji proto poskytnout; povinný subjekt
proto žádost o informace v této části odmítl dle § 15 zákona č. 106/1999
Sb.

ad 2) dotčená část zápisu z porady vedení, na kterém byla záležitost
projednávána, je v příloze

ad 3) náklady řízení městské části Praha 11 činily pouze zaplacený soudní
poplatek ze žaloby ve výši 5.000,- Kč

ad 4) přehled nájemného (resp. plateb) FC TJ Háje – Jižní Město je
v příloze

ad 5) realizace vývěsu záměru pronájmu byla zahájena v návaznosti na
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zastavení soudního sporu a po
přípravě určení konkrétních podmínek pronájmu, spočívající zejména ve
změně koncepce v podobě transparentních podmínek pronájmu pro předem
neurčené zájemce.

 

 

S pozdravem

 

          JUDr. Jan Pitrák

právní odbor ÚMČ Praha 11

        tel. 267 902 283

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]