Parkování před přechody pro chodce v Praze

Rajmund Lakomý vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Rajmund Lakomý

Dotaz : Zákon 361/2000 Sb.jasně v paragrafu 27 bod C stanoví v jaké vzdálenosti je možno parkovat před přechody pro chodce.Stačí se však projít hlavím městem a vidí,že parkování modré zony jsou až k přechodům pro chodce.Odvolání na skutečnost,že je v Praze málo parkovacích míst neobstojínebo Praha nemusí dodržovat zákony?Co když dojde na takovém přechodu ke kolizim mezi řidičem a chodcem z důvodu přehledu na přechodu.Rajmund Lakomý řidič 52 roků.

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 19.9.2016 19:20:08
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Parkování před přechody pro chodce v Praze

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 19.9.2016 19:20:08
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Parkování před přechody pro chodce v Praze

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

[1][FOI #5857 e-mail] ??

 

 

Vážený pane,

 

dne 19. 9. 2016  bylo Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, doručeno
Vaše podání  označené jako žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, učiněné
prostřednictvím webového portálu [2]www.infoprovsechny.cz. Toto podání je
následujícího znění:

 

„Dotaz : Zákon 361/2000 Sb. jasně v paragrafu 27 bod C stanoví v jaké
vzdálenosti je možno parkovat před přechody pro chodce. Stačí se však
projít hlavím městem a vidí, že parkování modré zony jsou až k přechodům
pro chodce. Odvolání na skutečnost, že je v Praze málo parkovacích míst
neobstojí nebo Praha nemusí dodržovat zákony? Co když dojde na takovém
přechodu ke kolizim mezi řidičem a chodcem z důvodu přehledu na přechodu.“

Z takto formulované žádosti není zřejmé, co je předmětem Vašeho dotazu.
V tomto ohledu Vás tedy v souvislosti s § 14 odst. 5 písm. b) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších
předpisů  vyzývám k písemnému upřesnění Vaší žádosti, resp. konkretizování
informace, která je ve smyslu informačního zákona požadována.  Pokud tuto
žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy neupřesníte, bude bez dalšího
rozhodnuto o jejím odmítnutí.

 

Zároveň Vás  žádám o upřesnění Vašeho data narození, neboť  Vámi uvedený
rok narození není v souladu s Vámi uváděným „…..řidič 52 roků.“

 

Upřesnění žádosti je možné poslat prostřednictvím elektronické pošty
Ministerstva dopravy [3]Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

 

S pozdravem

 

 

Jana Klenotová
Odbor komunikace, oddělení styku s veřejností
 
[4]logo
[5]+420 225 131 317
[6][emailová adresa] | [7]www.mdcr.cz
[8]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[9]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[10]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [11]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5857 e-mail] ??
2. http://www.infoprovsechny.cz/
3. mailto:Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]
4. http://www.mdcr.cz/
5. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
6. mailto:[emailová adresa]
7. http://www.mdcr.cz/
8. http://bit.ly/1ZpnEag
9. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
10. https://twitter.com/min_dopravy
11. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...

Rajmund Lakomý

Povinný subjekt: Podatelna MD

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S pozdravem,

Rajmund Lakomý

Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pan

Rajmund Lakomý

e-mail: [1][FOI #5857 e-mail] ??

 

Naše čj. 438/2016-072-Z106/6

 

Věc: Podání ze dne 19. 9. 2016 - odpověď

 

Vážený pane,

 

dne 19. 9. 2016 bylo doručeno na Ministerstvo dopravy Vaše podání,
označení jako žádost o informace dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím(dále jen „InfZ“). Toto podání bylo zaevidováno
podatelnou ministerstva téhož dne pod čp. 49061/2016-MD-CKDP.  Dne 21. 9.
2016 jste byl vyzván k upřesnění žádosti, což jste učinil svým podáním ze
dne 15. 10. 2016. V tomto podání požadujete- cit.:  

 

„Doplňuji svůj dotaz ohledně parkování před přechody pro chodce v Praze.
Na mnoha místech, konkrétně na Václavském náměstí jsou zakresleny modrou
barvou parkovací místa až k přechodům pro chodce. Jak je možné že není
dodržena stanovená vzdálenost zákonem.“

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Váš dotaz není
dotazem dle InfZ, jelikož tento zákon se nevztahuje na výklad právních
norem a řešení životních situací. Nicméně vzhledem k tomu, že se
k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží naše ministerstvo přistupovat
vstřícně, zasíláme Vám vysvětlení vycházející z podkladů věcně příslušného
Odboru agend řidičů:

Podle § 61 odst. 2 zákona o silničním provozu je místní úprava provozu na
pozemních komunikacích … provedená dopravními značkami … a podle § 76
odst. 1 téhož zákona místní úprava provozu na pozemních komunikacích je
nadřazena obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích. To v podstatě
znamená, že vyznačené „Omezené stání“ vodorovnou dopravní značkou, jejíž
součástí musí být příslušná svislá dopravní značka „Parkoviště …“, může
být formálně vyznačena téměř k „přechodu pro chodce“. Z logiky věci je
však takové provedení místní úpravy v rozporu s účelem zákona o silničním
provozu, resp. s účelem „pravidel provozu na pozemních komunikacích“.

Zákon o silničním provozu, resp. pravidla provozu na pozemních
komunikacích, jsou bezesporu základním nástrojem k zajištění bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích. Předpokladem zajištění bezpečnosti
chodců při přecházení vozovky na vymezených místech je především zajištění
vzájemné viditelnosti řidiče jedoucího vozidla a chodce (případně i
dítěte), který se chystá vstoupit na přechodu pro chodce do jízdní dráhy
přijíždějícího vozidla. To byl od samého počátku, kdy byl nastíněný zájem
v pravidlech provozu na pozemních komunikacích řešen, důvod, aby již
v minulosti zákonodárce stanovil, že „Řidič nesmí zastavit a stát 5 m před
přechodem pro chodce“. Tato vzdálenost se považuje za minimální otevřený
prostor, který umožňuje potřebný výhled k zabezpečení očního kontaktu
řidiče přijíždějícího vozidla a chodce, který se chystá přecházet vozovku
po přechodu pro chodce.

Normuje-li tedy výše zmíněné ustanovení, že „Řidič nesmí zastavit a stát 5
m před přechodem pro chodce“, je to z důvodu co možná minimalizování
rizika, kdy chodec spatří přijíždějící vozidlo a na druhé straně řidič
přijíždějícího vozidla spatří chodce tzv. na poslední chvíli a následnou
kolizi již není možno odvrátit.

Doslovným jazykovým výkladem by cíl a záměr právní normy tedy naplněn
nebyl. Naopak jeho výsledkem by mohly být absurdní situace. Velmi často
zvolený a prosazovaný prostý jazykový výklad proto nelze shledat výkladem
rozumným ani možným. Na Vaši otázku „Jak je možné, že není dodržena
stanovená vzdálenost zákonem?“ lze tedy odpovědět tak, že jazykový výklad
zákona o silničním provozu takové provedení dopravního značení nevylučuje,
avšak smysl a účel předmětné právní úpravy s takovým řešením
nekoresponduje.

O této problematice je patrně vhodné diskutovat se silničním správním
úřadem, kterým je Magistrát hl. m. Prahy, resp. Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, která zřejmě předmětné dopravní značení
realizovala. Kontakty:

Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Telefonické dotazy
„Pražské kontaktní centrum“ (PKC), tel: 12 444, email: [2][emailová adresa],
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1,
Telefon: 257 015 111 , další informace k podávání žádostí dle InfZ:
[3]http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/....

 

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[4]logo
Vyřizuje Jana Klenotová
[5][emailová adresa] | [6]+420 225 131 317
[7]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[8]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[9]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [10]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5857 e-mail] ??
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/...
4. http://www.mdcr.cz/
5. mailto:[emailová adresa]
6. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...