Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám vás o informace týkající se takzvaného Pacientského hubu, který je provozován v Praze 10

1 Celkové roční náklady, včetně mzdových nákladů (případně očekávané roční náklady, včetně mzdových nákladů)

2 Přehled využití centra v roce 2020

3 Plán akcí na rok 2021

4 Informaci o záměru pronájmu 4 volných kanceláří, v jakém stavu se nyní centrum nachází, komu případně byl prostor volných kanceláří pronajat

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.12.2020 11:03:34 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Pacientský hub - Praha 10 - náklady na provoz elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.12.2020 11:03:34 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
28.12.2020 14:17:25

Vaše zpráva ze dne: 28.12.2020 11:03:34
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Pacientský hub - Praha 10 - náklady na provoz
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01DOO44
Datum zaevidování: 28.12.2020 14:10:25

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
28.12.2020 14:17:25

Your message - dated 28.12.2020 11:03:34
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Pacientský hub - Praha 10 - náklady na provoz
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01DOO44
Date of registration: 28.12.2020 14:10:25

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Kancelář ministra, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Dobrý den,

dovoluji si zaslat odpověď MZ na Vaši žádost s tím, že bude ještě vypraveno i prostřednictvím podatelny MZ.

S pozdravem

Lenka Dohnalová, DiS.
 

 
Odbor kanceláře ministra
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972 145
e-mail:[emailová adresa]
www.mzcr.cz
 

-----Original Message-----
From: Michal Voska <[FOI #8513 e-mail] ??>
Sent: Monday, December 28, 2020 11:04 AM
To: dotaz dotazy vznesené na instituci Ministerstvo zdravotnictví <Instituce [Ministerstvo zdravotnictví vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Pacientský hub - Praha 10 - náklady na provoz

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:
Ministerstvo zdravotnictví

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám vás o informace týkající se takzvaného Pacientského hubu, který je provozován v Praze 10

1 Celkové roční náklady, včetně mzdových nákladů (případně očekávané roční náklady, včetně mzdových nákladů)

2 Přehled využití centra v roce 2020

3 Plán akcí na rok 2021

4 Informaci o záměru pronájmu 4 volných kanceláří, v jakém stavu se nyní centrum nachází, komu případně byl prostor volných kanceláří pronajat

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [FOI #8513 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

28/12/2020
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď MZ

Identifikátor dokumentu: MZDRX01DXROI
značka: MZDR 62718/2020-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 13.01.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 605_001.pdf