Pacientský hub - Praha 10 - náklady na provoz

Michal Voska vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám vás o informace týkající se takzvaného Pacientského hubu, který je provozován v Praze 10

1 Celkové roční náklady, včetně mzdových nákladů (případně očekávané roční náklady, včetně mzdových nákladů)

2 Přehled využití centra v roce 2020

3 Plán akcí na rok 2021

4 Informaci o záměru pronájmu 4 volných kanceláří, v jakém stavu se nyní centrum nachází, komu případně byl prostor volných kanceláří pronajat

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.12.2020 11:03:34 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Pacientský hub - Praha 10 - náklady na provoz elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.12.2020 11:03:34 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
28.12.2020 14:17:25

Vaše zpráva ze dne: 28.12.2020 11:03:34
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Pacientský hub - Praha 10 - náklady na provoz
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01DOO44
Datum zaevidování: 28.12.2020 14:10:25

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
28.12.2020 14:17:25

Your message - dated 28.12.2020 11:03:34
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Pacientský hub - Praha 10 - náklady na provoz
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01DOO44
Date of registration: 28.12.2020 14:10:25

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Kancelář ministra, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Dobrý den,

dovoluji si zaslat odpověď MZ na Vaši žádost s tím, že bude ještě vypraveno i prostřednictvím podatelny MZ.

S pozdravem

Lenka Dohnalová, DiS.
 

 
Odbor kanceláře ministra
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972 145
e-mail:[emailová adresa]
www.mzcr.cz
 

ukázat citované pasáže

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď MZ

Identifikátor dokumentu: MZDRX01DXROI
značka: MZDR 62718/2020-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 13.01.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 605_001.pdf