Oznámení záměru instalace modifikační jednotky v Kouřimi

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 21.12.2016 jste na webu města vyvěsili Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. k oznámení záměru "Instalace modifikační jednotky" v Kouřimi. Dne 9.1.2017 byl dokument převeden do archivu.

1/ poskytněte ve věci Vaše písemné vyjádření :
- popište, jaké stanovisko správní orgán města Kouřim k předmětu a obsahu oznámeného záměru zaujal
- informujte, zda jste Instalaci modifikační jednotky, tzn.instalaci technologie na výrobu modifikačních asfaltů z produktů, které jsou v areálu firmy TOTAL v Kouřimi již skladovány podpořili či nikoliv.

2/ informujte, jaká opatření jste v minulosti přijali pro zlepšení životního prostředí v Kouřimi. Ze studie, která byla v předmětné věci zpracována v říjnu 2016 m.j. vyplývá, že na základě skutečných po pět let ve čtvercové síti o průměru l km zaznamenávaných údajů je právě v místě záměru dlouhodobě překračován imisní limit pro průměrné roční koncentrace škodlivin BaP a kouřimská lokalita je právě díky těmto škodlivinám hodnocena jako silně znečištěná.

3/ Benzo(a)pyren BaP je považován za karcinogenní, vede k poškození dýchacích cest, trávicího traktu, poškozuje imunitní systém, červené krvinky, je schopen procházet placentou a omezuje reprodukční systém.

Vysvětlete, z jakého důvodu existenci tak závadné škodliviny v kouřimském ovzduší po celou řadu let tajíte. Objasněte, proč o tak zásadní věci, jakou je uvažovaná instalace technologie na výrobu modifikačních asfaltů(kde navíc jednou ze tří složek je i síra) není
obyvatelstvo Kouřimi podrobně a včas informováno. Razítko stavebního úřadu je ze 4.11.2016.

Vysvětlete, proč se materiál dostal na web města až těsně před svátky
21.12.2016, a to bez jakékoli akcentace, jakou by si díky tak závažnému obsahu zasloužil.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj. : KOU – 159/2017 ze dne 12. 1. 2017

Žádost o informace podle dotazu – Oznámení záměru instalace modifikační
jednotky v Kouřimi

1) Podmínky a možnosti vstupu do procesu EIA pro jednotlivé subjekty jsou
dány a přesně vymezeny zák. č. 100/2001 Sb. a v tomto smyslu město i
postupovalo, když uplatnilo své stanovisko k předložené zprávě, naše
stanovisko je v rámci celé akce dostupné na
[1]http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia10... pod kódem STC2054.

 

2) Sledování kvality ovzduší podle příslušných ustanovení zák. č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, a vyhl. č. 330/2012 Sb., o způsobu
posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti
o úrovni znečištění a při smogových situacích zajišťuje Ministerstvo
životního prostředí. Přípustná úroveň znečištění ovzduší, imisní limity a
četnost jejich překročení jsou uvedeny v zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší v příloze č. 1 - Imisní limity a povolený počet jejich překročení
za kalendářní rok.

 

Při posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění postupuje MŽP podle § 5
zákona o ochraně ovzduší. V odst. odst. (5) tohoto § je uvedeno “Pro
vyhodnocení úrovně znečištění se použijí i výsledky měření úrovně
znečištění prováděné osobou, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci
(dále jen „autorizovaná osoba") pro měření úrovně znečištění podle § 32
odst. 1 písm. b). Ministerstvo uvědomí autorizovanou osobu o způsobu
využití těchto výsledků.“

 

Informace jsou veřejně dostupné na stránkách ČHMU -
[2]http://portal.chmi.cz/?tab=2, včetně imisí znečišťujících látek za
posledních pět let ve čtvercové síti o průměru 1 km.

 

3) Chemické látky používané k výrobě obalovaných směsí k stavbě komunikací
jsou za určitých podmínek karcinogenní a škodlivé lidskému zdraví jako
nespočet dalších chemikálií užívaných v průmyslu, zemědělství a i
v domácnostech. Vždy záleží na způsobu manipulace a technologii použití,
aby se tyto látky nedostávaly do životního prostředí a potravinového
řetězce v původním aktivním složení. Bez užití chemikálií by neexistovala
dnešní civilizace. Pro posouzení rizik a způsobu – či dostatečnosti
zabezpečení je postaven uvedený záměr nejdříve do procesu EIA – zák. č.
100/2001 Sb. ve kterém mají dotčené subjekty a občané možnost se vyjádřit
(oznámení bylo vyvěšeno na naší úřední desce  od 21. 12. 2016 do 9. 1.
2017 - město materiál obdrželo 19. 12. 2016), kdy byly dostupné podrobné
podklady - tuto možnost jste však bohužel nevyužila.

Pro Vaši informaci uvádím, že posudek obsahoval závažné nedostatky ve
zpracování z hlediska ochrany vod, kdy MěÚ Kolín, odbor ŽP požádal o další
posuzování, nebo stažení oznámení a jeho zásadní přepracování z hlediska
ochrany vod.

V tomto procesu sledujte úřední desku města Kouřim a uvítáme uplatnění
Vašich námitek v novém řízení EIA.

S přátelským pozdravem.

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

 

References

Visible links
1. http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia10...
2. http://portal.chmi.cz/?tab=2

Klouda zanechal/a poznámku ()

Oni to sice vyvěsí, ale nic k tomu neřeknou a proto to prostě nevíme, dělaj z nás pokusný králíky. A tak je to se vším, jak to smrdí oponenturou tak se tomu nedá reklama , tedy se to neprojedná a je to.