Oznámení SFZP 030728/2016

David Havlík

Povinný subjekt: Státní fond životního prostředí České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii oznámení SFZP 030728/2016 ze dne 1.3.2016 byť i anonymizované

S přátelským pozdravem,

David Havlík

OPZP dotazy, Státní fond životního prostředí České republiky

Dobrý den, pane Havlíku,

Vaši zprávu níže jsme dnes předali k vyřízení kolegům z právního odboru Fondu, kam dotazy podle Zákona 106/1999 Sb. spadají. Vyčkejte nyní, prosíme, zpracování věci.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Jana Tlustá

Ing. Jana Tlustá
vedoucí oddělení
Odbor metodický
Call centrum

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4
tel.: +420 267 994 425, gsm: +420 725 852 095
[emailová adresa] | www.sfzp.cz

Bezplatná informační linka 800 260 500

-----------
Tento názor není v žádném případě vyčerpávající analýzou posuzované předmětné problematiky, ale omezuje se pouze na obsah Vašeho dotazu. Samotná odpověď má tedy pouze informativní charakter s cílem poskytnout návodné informace ohledně možnosti získání dotací z programů spravovaných Fondem, případně informace k činnosti Fondu a k politice životního prostředí realizované Fondem obecně. Fond poskytuje informační pomoc výhradně na základě podkladů od žadatele ke dni poskytnutí příslušné informace a obecně dostupných informací, nepřebírá odpovědnost za případné ovlivnění poskytnuté informace okolnostmi, které objektivně nemohl zjistit nebo které nastaly až po poskytnutí takové informace. Upozorňujeme, že tento výklad není obecně závazný, platí jen pro konkrétní posuzovaný případ a není vyloučeno, že soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo jiný kontrolní orgán by mohl zaujmout odlišný názor. Dále upozorňujeme, že odkaz žadatele nebo příjemce podpory na tento názor jej nezbavuje odpovědnosti za dodržení zákonů, popř. dalších pravidel, v souladu s kterými je povinen při administraci svého projektu postupovat.

ukázat citované pasáže

Státní fond životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky

2 přílohy

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

tel.: 267 994 300