Osvobození příjmů z prodeje nemovitosti

Jitka Sekaninová vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Instituce by měla/musí odpovědět poštou na tento dotaz.

Jitka Sekaninová

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
FO pořídila v roce 2019 kupní smlouvou nemovitost, kterou v roce 2021 prodala a příjmy z prodeje použila k pořízení rodinného domu (vlastnímu bydlení - bytová potřeba). Od konce roku 2019 kdy nemovitost koupila až do data prodeje v této nemovitosti FO bydlela bezprostředně před prodejem 1,5 roku s celou svojí rodinou a adresu má i zapsanou jako trvalé bydliště v občanském průkaze. Problém je, že nemovitost je v KN zapsaná jako stavba pro rod. rekreaci. Je možné uplatnit osvobození dle §4/1 a) tzn., slnění podmínky, že dotyčný bydlel v dané nemovitosti (je možno doložit důkazními prostředky - nevlastnil žádnou jinou nemovitost v níž by mohl bydlet, potvrzení Obecního úřadu, faktury za elektriku, plyn atp. k prokázání užívání nemovitosti pro trvalé bydlení), užíval ji k trvalému bydlení a peněžní prostředky z prodeje použil k uspokojení vlastní bytové potřeby (koupil rodinný dům v lokalitě blíže svému zaměstnání)? Lze využít nějakého judikátu (např. 7Afs 131/2014-35), který by říkal, že formální zápis "rod. dům" v KN nemůže převládnout nad skutečným stavem tj. užíváním dané nemovitosti k trvalému bydlení, byť je zapsána jako stavba pro rod. rekreaci? Od roku 2020 by bylo možné využít §4/1 b), kde se nezkoumá podmínka rodinného domu,
V judikátu 7Afs 131/2014-35 říká NSS, že "Nezatížení daňovou povinností příjmů z prodeje rodinného domu či jiného typu bydlení (včetně pozemku
s ním souvisejícího) dává daňovým subjektům možnost plynulé investice nabytého příjmu do nového bydlení bez ztráty za vynaloženou daň z příjmů.
Děkuji za odpověď

Sekaninová Jitka

Generální finanční ředitelství

Vaše datová zpráva ([emailová adresa]) ve
věci Sekaninová Jitka - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. -
Osvobození příjmů z prodeje nemovitosti doručená dne 06.12.2022 21:05:26
do e-mailové schránky Finanční správa České republiky Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
byla zaevidována pod číslem jednacím: 88643/22.

Potvrzení o doručení

 

Vaše datová zpráva byla doručena do e-mailové schránky Generálního
finančního ředitelství: [1]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

 

Tato informace je pouze potvrzením o doručení Vaší datové zprávy do
uvedené

e-mailové schránky. Nejde o potvrzení ani vyhodnocení toho, zda Vámi
zaslaná datová zpráva je či není účinným podáním (Vaše datová zpráva může
být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací
naleznete zde:
[2]https://www.financnisprava.cz/cs/informa...

vyrizovani-podani.

 

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, je tato forma podání
dostatečná.

 

Pokud však činíte formální podání při správě daní, či podání v obecném
správním řízení, musí být Vaše zpráva autorizována (podepsána):

 

- uznávaným elektronickým podpisem (pokud byla Vaše e-mailová zpráva
opatřena elektronickým podpisem, nebylo možné automaticky ověřit jeho
platnost, platnost použitého elektronického podpisu bude ověřena ručně),
nebo

 

- do 5 dnů, resp. v zákonné lhůtě ode dne, kdy došla výše uvedenému
správnímu orgánu, potvrzena v listinné formě s vlastnoručním podpisem, či
elektronicky např. prostřednictvím datové schránky nebo daňové informační
schránky, nebo ústně do protokolu – to platí pro případy, kdy to není
zákonem vyloučeno.

 

K zasílání elektronických podání Vám doporučujeme využívat aplikaci
„Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“) nebo
aplikaci Online finanční úřad, oboje dostupné na [3]www.mojedane.cz.

 

E-mailem bohužel nelze podat kontrolní hlášení, ani podání podle zákona

č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokud podáváte žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou jejími povinnými
náležitostmi mimo jiné:

- je-li žadatelem fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa
místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa
bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého
pobytu nebo bydliště

 

- je-li žadatelem právnická osoba: název, identifikační číslo osoby,
adresa sídla

a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

 

Generální finanční ředitelství

Oddělení provozního zabezpečení-podatelna

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Tel.: +420 296 852 222

e-mail: [4]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

[5]www.financnisprava.cz

[6][IMG][7][IMG][8][IMG][9][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
2. https://www.financnisprava.cz/cs/informa...
3. file:///C:/Users/p051255/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/USKZ4VQ4/www.mojedane.cz
4. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
5. http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/
6. http://www.financnisprava.cz/
7. https://twitter.com/financnisprava
8. https://cs-cz.facebook.com/financnisprava/
9. https://www.linkedin.com/company/generál...

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].