Osvobození příjmů z prodeje nemovitosti

Instituce by měla/musí odpovědět poštou na tento dotaz.

Jitka Sekaninová

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
FO pořídila v roce 2019 kupní smlouvou nemovitost, kterou v roce 2021 prodala a příjmy z prodeje použila k pořízení rodinného domu (vlastnímu bydlení - bytová potřeba). Od konce roku 2019 kdy nemovitost koupila až do data prodeje v této nemovitosti FO bydlela bezprostředně před prodejem 1,5 roku s celou svojí rodinou a adresu má i zapsanou jako trvalé bydliště v občanském průkaze. Problém je, že nemovitost je v KN zapsaná jako stavba pro rod. rekreaci. Je možné uplatnit osvobození dle §4/1 a) tzn., slnění podmínky, že dotyčný bydlel v dané nemovitosti (je možno doložit důkazními prostředky - nevlastnil žádnou jinou nemovitost v níž by mohl bydlet, potvrzení Obecního úřadu, faktury za elektriku, plyn atp. k prokázání užívání nemovitosti pro trvalé bydlení), užíval ji k trvalému bydlení a peněžní prostředky z prodeje použil k uspokojení vlastní bytové potřeby (koupil rodinný dům v lokalitě blíže svému zaměstnání)? Lze využít nějakého judikátu (např. 7Afs 131/2014-35), který by říkal, že formální zápis "rod. dům" v KN nemůže převládnout nad skutečným stavem tj. užíváním dané nemovitosti k trvalému bydlení, byť je zapsána jako stavba pro rod. rekreaci? Od roku 2020 by bylo možné využít §4/1 b), kde se nezkoumá podmínka rodinného domu,
V judikátu 7Afs 131/2014-35 říká NSS, že "Nezatížení daňovou povinností příjmů z prodeje rodinného domu či jiného typu bydlení (včetně pozemku
s ním souvisejícího) dává daňovým subjektům možnost plynulé investice nabytého příjmu do nového bydlení bez ztráty za vynaloženou daň z příjmů.
Děkuji za odpověď

Sekaninová Jitka

Generální finanční ředitelství

Vaše datová zpráva ([emailová adresa]) ve
věci Sekaninová Jitka - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. -
Osvobození příjmů z prodeje nemovitosti doručená dne 06.12.2022 21:05:26
do e-mailové schránky Finanční správa České republiky Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
byla zaevidována pod číslem jednacím: 88643/22.

Potvrzení o doručení

 

Vaše datová zpráva byla doručena do e-mailové schránky Generálního
finančního ředitelství: [1]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

 

Tato informace je pouze potvrzením o doručení Vaší datové zprávy do
uvedené

e-mailové schránky. Nejde o potvrzení ani vyhodnocení toho, zda Vámi
zaslaná datová zpráva je či není účinným podáním (Vaše datová zpráva může
být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací
naleznete zde:
[2]https://www.financnisprava.cz/cs/informa...

vyrizovani-podani.

 

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, je tato forma podání
dostatečná.

 

Pokud však činíte formální podání při správě daní, či podání v obecném
správním řízení, musí být Vaše zpráva autorizována (podepsána):

 

- uznávaným elektronickým podpisem (pokud byla Vaše e-mailová zpráva
opatřena elektronickým podpisem, nebylo možné automaticky ověřit jeho
platnost, platnost použitého elektronického podpisu bude ověřena ručně),
nebo

 

- do 5 dnů, resp. v zákonné lhůtě ode dne, kdy došla výše uvedenému
správnímu orgánu, potvrzena v listinné formě s vlastnoručním podpisem, či
elektronicky např. prostřednictvím datové schránky nebo daňové informační
schránky, nebo ústně do protokolu – to platí pro případy, kdy to není
zákonem vyloučeno.

 

K zasílání elektronických podání Vám doporučujeme využívat aplikaci
„Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“) nebo
aplikaci Online finanční úřad, oboje dostupné na [3]www.mojedane.cz.

 

E-mailem bohužel nelze podat kontrolní hlášení, ani podání podle zákona

č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokud podáváte žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou jejími povinnými
náležitostmi mimo jiné:

- je-li žadatelem fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa
místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa
bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého
pobytu nebo bydliště

 

- je-li žadatelem právnická osoba: název, identifikační číslo osoby,
adresa sídla

a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

 

Generální finanční ředitelství

Oddělení provozního zabezpečení-podatelna

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Tel.: +420 296 852 222

e-mail: [4]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

[5]www.financnisprava.cz

[6][IMG][7][IMG][8][IMG][9][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
2. https://www.financnisprava.cz/cs/informa...
3. file:///C:/Users/p051255/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/USKZ4VQ4/www.mojedane.cz
4. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
5. http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/
6. http://www.financnisprava.cz/
7. https://twitter.com/financnisprava
8. https://cs-cz.facebook.com/financnisprava/
9. https://www.linkedin.com/company/generál...

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].