Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Svobodová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Osvobození od správního poplatku za vidimaci

Čekáme, až si Eva Svobodová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Eva Svobodová

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

lze osvobodit od správního poplatku za provedení vidimace i zahraniční neziskové organizace? Např. nadace?
V případě že žádá při legalizaci podpisu osoba, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, avšak vydaným v jiné zemi než je ČR, lze přiznat osvobození od správního poplatku?

S přátelským pozdravem,

Eva Svobodová

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve vìci „Žádost o informace podle dotaz - Osvobození
od správního poplatku za vidimaci“ bylo dne 31.05.2022 15:13:46 doruèeno
na elektronickou adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a zaevidováno pod
jednoznaèným identifikátorem (PID): MFCRCXHEBY.

Tato zpráva potvrzující doruèení datové zprávy není potvrzením splnìní
náležitostí podání podle jiných právních pøedpisù. V pøípadì zjištìní, že
datová zpráva nemá pøedepsané náležitosti, nebo trpí-li jinými vadami,
bude podavatel vyzván k jejich odstranìní, k èemuž mu bude poskytnuta
pøimìøená lhùta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na nìj.

Ministerstvo financí ÈR

Hello,

The electronic submission for „Žádost o informace podle dotaz - Osvobození
od správního poplatku za vidimaci“ was delivered on 31.05.2022 15:13:46 to
the e-mail address [2]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] and registered under the following
unique identifier (PID): MFCRCXHEBY.

This message confirming the delivery of the data message is not
confirmation that it meets the requirements for a submission under other
legal regulations. If it is found that the data message does not have the
prescribed requisites or that it suffers from other defects, the submitter
will be asked to remove them and will be given a reasonable amount of time
to do so.

This confirmation was generated automatically. Please do not reply to it.

Ministry of Finance of the Czech Republic

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážená paní,

v příloze e-mailu Vám zasílám sdělení Ministerstva financí k Vaší žádosti
o informace.

S pozdravem

Pavla Erlichová
Ministerstvo financí
Kancelář státního tajemníka

Eva Svobodová

Povinný subjekt: Elektronická podatelna MFČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
reakce na výzvu k doplnění údajů 16313
Vážená paní,

doplňuji požadované informace k již podané žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Eva Svobodová
nar. 11.11.1981, Petrohrad 150, Petrohrad 43985

S pozdravem,

Eva Svobodová

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve vìci „Re: MF-16313/2022/48-4 - Výzva k doplnìní
identifikaèních údajù“ bylo dne 08.06.2022 07:17:47 doruèeno na
elektronickou adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a zaevidováno pod jednoznaèným
identifikátorem (PID): MFCRCXHPTL.

Tato zpráva potvrzující doruèení datové zprávy není potvrzením splnìní
náležitostí podání podle jiných právních pøedpisù. V pøípadì zjištìní, že
datová zpráva nemá pøedepsané náležitosti, nebo trpí-li jinými vadami,
bude podavatel vyzván k jejich odstranìní, k èemuž mu bude poskytnuta
pøimìøená lhùta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na nìj.

Ministerstvo financí ÈR

Hello,

The electronic submission for „Re: MF-16313/2022/48-4 - Výzva k doplnìní
identifikaèních údajù“ was delivered on 08.06.2022 07:17:47 to the e-mail
address [2]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] and registered under the following unique
identifier (PID): MFCRCXHPTL.

This message confirming the delivery of the data message is not
confirmation that it meets the requirements for a submission under other
legal regulations. If it is found that the data message does not have the
prescribed requisites or that it suffers from other defects, the submitter
will be asked to remove them and will be given a reasonable amount of time
to do so.

This confirmation was generated automatically. Please do not reply to it.

Ministry of Finance of the Czech Republic

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Svobodová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.