Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Svobodová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Osvobození od správního poplatku za vidimaci

Čekáme, až si Eva Svobodová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Eva Svobodová

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zajímá mě, zda-li lze osvobodit od správního poplatku za provedení vidimace a legalizace spolek, který ještě není zapsán ve spolkovém rejstříku? Děkuji

S přátelským pozdravem,

Eva Svobodová

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve vìci „Žádost o informace podle dotaz - Osvobození
od správního poplatku za vidimaci“ bylo dne 04.04.2022 13:01:00 doruèeno
na elektronickou adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a zaevidováno pod
jednoznaèným identifikátorem (PID): MFCRCXEHNF.

Tato zpráva potvrzující doruèení datové zprávy není potvrzením splnìní
náležitostí podání podle jiných právních pøedpisù. V pøípadì zjištìní, že
datová zpráva nemá pøedepsané náležitosti, nebo trpí-li jinými vadami,
bude podavatel vyzván k jejich odstranìní, k èemuž mu bude poskytnuta
pøimìøená lhùta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na nìj.

Ministerstvo financí ÈR

Hello,

The electronic submission for „Žádost o informace podle dotaz - Osvobození
od správního poplatku za vidimaci“ was delivered on 04.04.2022 13:01:00 to
the e-mail address [2]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] and registered under the following
unique identifier (PID): MFCRCXEHNF.

This message confirming the delivery of the data message is not
confirmation that it meets the requirements for a submission under other
legal regulations. If it is found that the data message does not have the
prescribed requisites or that it suffers from other defects, the submitter
will be asked to remove them and will be given a reasonable amount of time
to do so.

This confirmation was generated automatically. Please do not reply to it.

Ministry of Finance of the Czech Republic

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážená paní, v příloze e-mailu zasílám výzvu k doplnění Vaší žádosti podle
zákona o svobodném přístupu k informacím.

Kancelář státního tajemníka
Margita Šetelíková
sekretariát

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme sdělení na Váš přípis.

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážená paní, v příloze e-mailu zasílám odpověď Ministerstva financí na
Vaši žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem

Margita Šetelíková
Kancelář státního tajemníka
sekretariát

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme sdělení na Váš přípis.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Svobodová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.