Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Kulhavý prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Opravy komunikací

Čekáme, až si Jiří Kulhavý přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jiří Kulhavý

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Zajímalo by mně proč ve výběrových řízeních mají možnost uspět firmy, které s prováděním dopravních staveb mají asi pramálo zkušeností a pak je tolik uzavíral a omezeni a vlasně i špatnou prací těchto firem dochází k tomu, že je stále více prohlubní čí boulí na nově provedených dílech, neboť napojování opravovanÿch děl, tak to je zásadní problém. Příklad v loňském roce firma opravila most u Zámrsku a letos samosřejmě byla realizována oprava a po dokončení je u mostu místo dvou špatných napojení jsou hned 4 spoje, kde to skáče. Vím o čem mluvím a jsem si vědom dalších následkunásledku po takto špatných naplnění dvou živíčných koberců. Takto tu síť nikdy neopravíme, ale mně to pŕipadá, že o to jde, aby se komunikace donekonečna vrtaly. Byl jsem při realizaci D1 ale takové prasárna se dříve ne objevovaly a to byla mechanizace ještě v plenkách oproti mou co je nyní k dispozici.

S přátelským pozdravem,
Ing. Jiří Kulhavy

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 26.6.2015 09:00:28
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Opravy komunikací

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 26.6.2015 09:00:28
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Opravy komunikací

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Naše čj. 210/2015-072-Z106

 

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne
26.6.2015 - sdělení o odložení žádosti a o předání žádosti na Ředitelství
silnic a dálnic k vyřízení

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se na nás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). V této žádosti jste požadoval
informace týkající se výběrových řízení na dopravní stavby.

 

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se
vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít k dispozici.
Ministerstvo dopravy Vám po přezkoumání Vaší výše uvedené žádosti ze dne
26.6.2015, která byla podatelnou ministerstva zaevidována pod č.p.
32503/20154-MD-CKDP, sděluje, že Vámi požadované informace se nevztahují k
jeho působnosti, a proto tímto Vaši žádost dle ustanovení § 14 odst. 5
písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. bez dalšího odkládá.

 

Ministerstvo dopravy na základě výše uvedených skutečností a v rámci
vstřícného úřadu předává výše uvedenou žádost Ředitelství silnic
a dálnic, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha, eMail: [1][email address],
které je ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb. orgánem
příslušným k jejímu vyřízení.

 

Poučení:

Proti tomuto vyřízení žádosti lze podle § 16a odst. 1 písm. b)  zákona
č. 106/1999 Sb. podat stížnost, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení
sdělení o odložení (§ 16a odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.).

Lhůta k podání stížnosti se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo
sdělení účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na
sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní
den. V případě, že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních
služeb a nebyla dříve adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den
od připravení písemnosti k vyzvednutí za den doručení. Lhůta k podání
stížnosti počíná v takovém případě běžet dnem následujícím po uplynutí
desátého dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí.

Stížnost se podává u správního orgánu, který věc odložil, na adrese:
Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha.
O stížnosti rozhoduje ministr dopravy.

S pozdravem

 

Jan Šindler

vedoucí oddělení komunikace s veřejností

 

[2]logo MD_big

 

nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

 

Vyřizuje: Tereza Kadlecová

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Soldatova Marie,

Vážená paní, vážený pane,

 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne
2.7.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Žádost se týkala zaslání informací k výběrovým řízení stavebních firem.

 

Veřejné zakázky ŘSD, kde ŘSD vystupuje jakožto veřejný zadavatel,
podléhají postupu stanoveném zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

 

Příslušných zadávacích řízení (veřejných zakázek) mají právo se účastnit
dodavatelé, kteří splní zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady (§
50 a násl. níže zmíněného zákona) a ostatní zadávací podmínky

(§ 44 a § 76 ZVZ) veřejné zakázky a následně je příslušná nabídka
vyhodnocena jako nejvýhodnější (§78, § 79 a § 81 ZVZ) dle předem
stanoveného hodnotícího kritéria, kterým je nejčastěji nejnižší nabídková
cena.

 

Tyto zadávací podmínky (včetně způsobu provádění stavebních prací) jsou
zadavatelem ve veřejných zakázkách stanoveny ve vztahu k příslušnému
předmětu plnění veřejné zakázky (zejména dle rozsahu a náročnosti).

 

 

S pozdravem

 

Bc. Marie Soldatova

samostatné oddělení komunikace

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA

tel: 241 084 262, mobil: 702 136 605

[1]www.rsd.cz, [2][email address]

 

References

Visible links
1. http://www.rsd.cz/
2. mailto:[email address]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Kulhavý prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.