Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci,
1/ Zda řidič vysokozdvižného vozíku musí být vždy zároveň držitelem řidičského oprávnění sk. B, resp. kdo a kde může VZV řídit, aniž by měl řidičský průkaz sk. B?

2/ Kdo je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnavatel řidiče VZV vydal svému zaměstnanci - dlužníkovi výživného pro nezl. dítě, potvrzení pro exekutora, že řidičský průkaz sk. B nutně potřebuje pro výkon zaměstnání, aby pomohl dlužníkovi ubránit se před pozastavením řidičského oprávnění sk. B v rámci exekučního řízení pro dlužné výživné, aniž by byl ŘP sk. B pro výkon zaměstnání potřebný?

3/ Kdo je kompetentní posoudit konkrétní případ potřebnosti ŘP pro konkrétního řidiče VZV - dlužníka, a dle čeho lze toto posoudit?

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 4.5.2016 13:25:15
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Oprávnění k řízení VZV a řidičký průkaz sk. B

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 4.5.2016 13:25:15
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Oprávnění k řízení VZV a řidičký průkaz sk. B

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

4 přílohy

Vážená paní

Martina Brzobohatá                                         e-mail:
[1][FOI #5273 e-mail] ??

 

Naše èj. 212/2016-072-Z106/5

Vìc: Podání ze dne 4. 5. 2016 – odpovìï

Vážená paní Brzobohatá,

dne 4. 5. 2016 bylo doruèeno na Ministerstvo dopravy Vaše podání „Žádost o
informace podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu
k informacím“. Toto podání bylo zaevidováno podatelnou ministerstva téhož
dne pod èp. 24405/2016-MD-CKDP.

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skuteènost, že Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, jelikož tento zákon
se vztahuje na poskytování informací
o úøadech jako takových a nikoliv na øešení životních situací, resp.
výklad právních norem. Zároveò Vás musíme upozornit na to, že zákon è.
120/2001 Sb., exekuèní øád, spadá do pùsobnosti Ministerstva
spravedlnosti, nikoliv do pùsobnosti Ministerstva dopravy.  Èinnost
exekutorù dále dozoruje Exekutorská komora, nikoliv Ministerstvo dopravy.
Úøad tedy nemá povinnost na takovýto typ dotazù odpovídat dle InfZ.

Nicménì vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazùm nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo pøistupovat vstøícnì, zasíláme Vám vysvìtlení
vycházející z podkladù vìcnì pøíslušného Odboru agend øidièù.

K Vašim dotazùm sdìlujeme následující:

 

1)      „Zda øidiè vysokozdvižného vozíku musí být vždy zároveò držitelem
øidièského oprávnìní sk. B, resp. kdo a kde mùže VZV øídit, aniž by mìl
øidièský prùkaz sk. B?“

Obsluha manipulaèního vozíku, tj. i vysokozdvižného vozíku, musí být
držitelem pøíslušného øidièského oprávnìní s ohledem na nejvìtší povolenou
hmotnost daného vozidla. Pokud se

jedná o vozidlo o nejvìtší povolené hmotnost nepøevyšující 3 500 kg, musí
být jeho øidiè držitelem øidièského oprávnìní skupiny B. Pokud je vozidlo
o nejvìtší povolené hmotnosti vyšší, musí být držitelem øidièského
oprávnìní skupiny C, pøípadnì T.

Povinnost být držitelem øidièského oprávnìní se uplatòuje v pøípadech, kdy
se øidiè manipulaèního vozíku pohybuje na úèelových komunikacích
v uzavøených prostorách podniku, ale také mimo nìj. Pøestože se jedná o
úèelové komunikace, a to i v uzavøeném prostoru nebo objektu, platí zde
pravidla provozu na pozemních komunikacích, tj. zákon è. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích. Vlastník této úèelové komunikace mùže
stanovit i další specifické podmínky, jdoucí nad rámec obecnì závazných
pravidel provozu na pozemních komunikacích stanovených zákonem è. 361/2000
Sb. (jedná se o úèelové komunikace ve smyslu zákona è. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích).

Pro úplnost je zapotøebí uvést, že držitelem pøíslušného øidièského
oprávnìní by nebyla osoba, která užívá manipulaèní vozík pøímo v prostoru
haly a souèasnì by se na dané prostory nevztahovala definice týkající se
úèelové komunikace. Nelze však vylouèit, že i v tomto pøípadì bude ze
strany zamìstnavatele požadováno k øízení manipulaèního vozíku pøíslušné
øidièské oprávnìní.

 

2)      „Kdo je oprávnìn kontrolovat, zda zamìstnavatel øidièe VZV vydal
svému zamìstnanci – dlužníkovi výživného pro nezl. dítì, potvrzení pro
exekutora, že øidièský prùkaz sk. B nutnì potøebuje pro výkon zamìstnání,
aby pomohl dlužníkovi ubránit se pøed pozastavením øidièského oprávnìní
sk. B v rámci exekuèního øízení pro dlužné výživné, aniž by byl ØP sk. B
pro výkon zamìstnání potøebný?“

3)      „Kdo je kompetentní posoudit konkrétní pøípad potøebnosti ØP pro
konkrétního øidièe VZV – dlužníka, a dle èeho lze toto posoudit?“

Exekuce pozastavením øidièského oprávnìní je upravena zákonem è. 120/2001
Sb., exekuèní øád. Exekutor mùže v rámci uplatòování exekuce využít dle
ust. § 71a exekuèního øád

exekuci pozastavením øidièského oprávnìní. V ust. § 71a odst. 4 uvedeného
zákona je uvedeno, že exekutor zruší exekuèní pøíkaz pozastavením
øidièského oprávnìní, prokáže-li povinný,
že k uspokojování základních životních potøeb svých a osob, ke kterým má
vyživovací povinnost, nezbytnì potøebuje své øidièské oprávnìní, nebo
zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítì. Zrušení
exekuèního pøíkazu exekutor oznámí orgánu, který vede registr øidièù,
podle zvláštního právního pøedpisu. Je vìcí exekutora, jak bude postupovat
pøi vymáhání dlužné èástky a zda využije institutu exekuce pozastavením
øidièského oprávnìní.

 

S pozdravem,

 

Jakub Stadler
øeditel Odboru komunikace
 
[2]logo
Vyøizuje Dominika Klevetová
[3][emailová adresa] | [4]+420 225 131 313
[5]nábø. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5273 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...