Opravdu rozvíjíme společně naše město ?

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 27.11.2015 jste odpovídali na dotaz mé jmenovkyně Ing. Venduly Dvořákové vznesený dne 13.11.2015 a týkající se obsahu bodu 8.3 zápisu z řádného zasedání ZM dne 26.10.2015.

Dle mého soudu Vaše odpověď neobsahuje informace, o které Ing. Vendula Dvořáková požádala a proto si dovoluji opětovně požádat Vás o zodpovězení těchto dotazů.

1/ Nezodpověděli jste např. vůbec otázku, jak téma Rozvíjíme společně naše město souvisí s právem zastupitelů požadovat informace od všech zaměstnanců obce, resp. v zápisu se objevujícím doporučením vznášet dotazy pouze na společných jednáních (což je v rozporu s obsahem § 82 zákona o obcích).

2/ Vaše vysvětlení a shrnutí situace, že jste projednávali a diskutovali o tom, že je třeba více komunikovat na kompetentních místech a ne získávat informace z nekompetentních zdrojů, naráží hned na několik otazníků, a to nejen na otázku, proč na místo odpovědi na konkrétní dotaz uhýbáte a utíkáte se k vyčíslování různých právních norem a omluvným proklamacím o údajné obtížnosti obstarávat podklady a pod.
Očekávanou odpověď, proč byl tento "diskuzní" bod formulován způsobem, kdy celá řada čitatelů vnímala a hodnotila jeho obsah jednoznačně jako nevhodnou direktivu v rozporu s obsahem § 82 zákona o obcích, jste neposkytli.
Pokud nejste schopni a ochotni předkládat občanům ke srovnání audio či video záznam, který jak přiznáváte stejně pořizujete, měli byste zvážit, zda
a/ takto "direktivně-doporučující" formulace diskuze, ve které jsou navíc údajní diskutující zcela anonymní (nebyl uveden ani jejich počet natož počáteční písmena),
b/ kdy předmět/název bodu 8.3 nemá ani jen nepatrnou souvislost s jeho obsahem
c/a navíc, kdy o jeho obsahu nebylo hlasováno (což by ostatně bylo v rozporu s obsahem § 82 zákona o obcích),

do zápisu z řádného zasedání zastupitelstva města vůbec patří.

Pakliže je pravdou, že žádnému členu zastupitelstva nebylo znemožněno obrátit se s dotazem na pracovníky úřadu, nevidím ani důvod, proč tento bod 8.3 se vůbec na pořad jednání - jako nadbytečný - dostal.
Navštěvovat ZM je právem občana,nikoliv jeho povinností. Ani přítomnost občanů nedokáže ovšem ovlivnit umění zapisovatele podat v zápisu výstižný obraz o postupu a rozhodování ZM a to ani v případě diskuze - pokud se nepracuje formou doslovného přepisu, případně zvukového záznamu - kdy by postačilo shrnutí hlavních postojů diskutujících.

Vyjádření k výše uvedeným nejasnostem, které jste ve Vašem stanovisku ze dne 27.11.2015 nezohlednili očekávám v zákonem stanovené lhůtě.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj.:  KOU-2345/2015

Žádost o informace podle dotaz – Opravdu rozvíjíme společně naše město?

 

Vážená paní, vážený pane,

 

1) Jak téma ,,Rozvíjíme společně naše město“ souvisí s právem zastupitelů
požadovat informace? Zastupitelé k vykonávání své funkce potřebují
získávat plno informací, aby dokázali pracovat dle nejlepšího vědomí a
svědomí, aby si mohli utvářet své vlastní postoje a názory, přičemž se vše
snaží aplikovat v jednání pro blaho města Kouřim a jeho občany (čili se
snaží rozvíjet společně město). Tato diskuse měla sloužit právě k
připomenutí toho, že zastupitelé mají toto právo na získávání informací, a
aby právo plně využívali, měli dostatek informací. Opět je zapotřebí
zopakovat, že žádnému členovi zastupitelstva nebylo znemožněno se obrátit
na zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu přímo nebo požádat o
informaci písemně. Doporučení bylo shrnutím společné diskuse, jak nejlépe
posílit komunikaci a zefektivnit informovanost zastupitelů (ve všech
ohledech) a získávání informacích z kompetentních zdrojů, přičemž tyto
informace nemají být poskytnuty pouze zastupitelovi, který o ně projeví
zájem (požádá), ale všech zastupitelům.

 

2) Téma ,,Rozvíjíme společně naše město,, bylo zahrnuto do kapitoly různé,
právě z důvodu faktu, že šlo (jak jsme již několikrát se vyjádřili) pouze
o diskusi, jak zlepšit a zefektivnit práci zastupitelstva, rozšířit
komunikaci na kompetentních místech, tudíž se dá s jistotou říci, že tento
bod do zápisu zcela určitě patřil a patří. Zároveň, znovu podotýkáme, že
účelem tohoto bodu nebylo a není jakéhokoli protiprávní utlačení či
zasahování do práv zastupitelů. Pokud jste nabyla dojmu, že byl formulován
způsobem ,,nevhodné direktivy v rozporu s obsahem § 82 zákona o obcích,, ,
je nám to velice líto a omlouváme se, že tento bod na Vás tak zapůsobil.
Plně věříme, že podobné pocity vyvolané formulací zápisu, Vás již nebudou
sužovat.  

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ