Oprava ulice Služeb, Praha 10

Dotaz byl částečně úspěšný.

Ing. Martin Píše

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych se dotázat, zda-li je v plánu oprava povrchu ulice Služeb, Praha 10. Tato ulice je v současné době v katastrofálním stavu - původní panelová ulice, kde díry jsou a nejsou plněny asfaltem. Jízda po této ulici ohrožuje bezpečnost a zvyšuje hlučnost v celém okolí.

Prosím o zařazení do plánu investic. Budu se těšit na odpověď.

S přátelským pozdravem,

Ing. Martin Píše

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Siegel Karel, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. [1]25/9/2019

Vážení,
připojuji sdělení naší společnosti k žádosti zaslané panem Ing. Martinem
Píšou dne 19.9.2019 e-mailem, která obsahuje dotaz, zda-li je v plánu
oprava povrchu ulice Služeb, Praha 10.
Originál připojeného dopisu byl předán podatelně naší společností k
odeslání poštou na adresu sdělenou panem inženýrem.
S pozdravem

JUDr. Karel Siegel
právník společnosti

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
Tel: +420 257 015 424
e-mail: [[2]emailová adresa]
[3]www.tsk-praha.cz

Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné
informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je
zakázáno. Pokud jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom
prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel
neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku
komunikace prostřednictvím e-mailu.
Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoliv výše uvedené podmínky či jakákoli
výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření smlouvy, a ani
jejich akceptace neznamenají uzavření smlouvy v jakékoliv formě, ať ústní
či písemné, pokud to zde není výslovně uvedeno. Případná smlouva bude
uzavřena až okamžikem podpisu listinného oboustranně odsouhlaseného
písemného konečného znění návrhu smlouvy oběma smluvními stranami či
okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavření jakékoliv ústní
smlouvy je vyloučeno.
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při
své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře
dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK
jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance
programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK.
Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a
protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za
TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v
rámci nebo v zájmu TSK.

ukázat citované pasáže