Oprava

mirek vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Chomutově

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud v Chomutově měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

OPRAVA STÍŽNOSTI ZE DNE 17.11.2019

OPRAVA: Povinný subjekt: Kůrková Šárka
Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaná
písemnost" s evidenčním číslem 2bc06044-c7bc-408f-916e-a76b9b00faa7 a s
běžným číslem 72232/2019 bylo doručeno dne 29.10.2019 21:55:04.

„V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).“

S pozdravem,
Mirek Starý v občanském průkaze zapsaný Miroslav Starý

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Oprava" s evidenčním
číslem 3e52a268-60b8-4788-83b6-a655cf2ef11a a s běžným číslem 80466/2019
bylo doručeno dne 01.12.2019 11:25:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.