Opětovná žádost - Modernizace traťového úseku Praha - Libeň – Praha - Malešice, I.část - alternativy

Dotaz byl odmítnut Správa železnic.

Hrdlořezská zvonička, spolek

Povinný subjekt: Správa železnic

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Náš dotaz "ve věci projektu Modernizace traťového úseku Praha - Libeň - Praha - Malešice, I. část. - alternativy" ze dne 11.1.2024 nebyl plně zodpovězen i přesto, že žádosti bylo vyhověno a původní lhůta 15 dní na odpověď byl prodloužena o dalších 10 dní.

Nebylo vyhověno v posledním bodě "Žádáme nejen o poskytnutí těchto informací formou odpovědi, ale také o poskytnutí konkrétního dokumentu/konkrétních dokumentů, kde je tento proces zdokumentován." Ani zaslané výkresy, ani dokumentace EIA neobsahuje výčet hodnocení výhod a nevýhod jednotlivých variant jak je uvedeno ve vaší odpovědi ze dne 5.2.2024. A není tedy zřejmé z jakého dokumentu vámi vypsané výhody a nevýhody pocházejí, v jakém roce bylo hodnocení provedeno a kdo hodnocení provedl.

Žádáme tudíž opět o zaslání dokumentů, kde je hodnocení jednotlivých variant (výhod a nevýhod jak bylo uvedeno ve vaší odpovědi ze dne 5.2.2024) konkrétně popsáno. Dle našeho názoru jde zejména o "Studii proveditelnosti zaústění IV. Tranzitního železničního koridoru do železničního uzlu Praha" a územní technická studie "Modernizace trati Praha Libeň - Praha Běchovice, 3. část". Pokud existují další relevantní dokumenty, ze kterých jste v odpovědi ze dne 5.2.2024 kromě výše uvedených čerpali, žádáme také o jejich zaslání.

S přátelským pozdravem,

Hrdlořezská zvonička, spolek

Správa železnic

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*******************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Opětovná žádost - Modernizace traťového úseku Praha - Libeň – Pr... byla doručena 2024-02-06 10:38:56.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1904273

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Správa železnic

2 přílohy

  • Attachment

    11460 2024 SZ GR O25 Sdeleni k opetovne zadosti Hrdlorezska zvonicka Modernizace Praha Liben Malesice I.alternativy 4.pdf

    328K Download View as HTML

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den,

v příloze této datové zprávy Vám zasíláme:

dokument ve věci: Sdělení k opětovné žádosti, Hrdlořezská zvonička, Modernizace Praha-Libeň-Malešice I. ,alternativy
číslo jednací: 11460/2024-SŽ-GŘ-O25

Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.spravazeleznic.cz/dolozka