Open Government Partnership

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 14. září 2011 vláda schválila přistoupení České republiky k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership. Rád bych na základě žádosti o informace požádal o následující informace:

Slovní popis všech aktivit a kroků učiněných od 14. září 2011 do 10. března 2013 Vaším ministerstvem směřujících k naplnění kapitoly III./3. Zpřístupnění dat a informací Akčního plánu České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí", části 3 "Otevření nejdůležitějších datových zdrojů" (http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-ko..., strana 8) včetně data provedení nebo zahájení. Prosím o rozepsání zvlášť pro jednotlivé datové zdroje, jimiž jsou:

- Obchodní rejstřík
- Insolvenční rejstřík

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Centrální podatelna, Ministerstvo spravedlnosti

Vaše podání bylo přijato dne 10. 3. 2013 v 14:14 hod. podatelnou Ministerstva spravedlnosti ČR.

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel:  +420 221 997 111
fax : +420 224 919 927
e-mail: Instituce [Ministerstvo spravedlnosti vyžaduje e-mail]
www.justice.cz

ukázat citované pasáže

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

Vážený pane Gregore,

k Vaší žádosti ze dne 10. 3. 2013 uvádíme následující. Ministerstvo spravedlnosti ČR je vázáno usnesením vlády č. 691 ze dne 14. 9. 2011 o přistoupení k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership. Ministerstvo spravedlnosti ČR požadavky vyplývající z tohoto usnesení beze zbytku naplňuje a místopředsedkyni vlády Mgr. Karolíně Peake poskytuje potřebnou součinnost při plnění úkolu uvedeného v bodě V/1 tohoto usnesení.
K problematice Open Data zaujímá Česká republika velmi otevřený postoj. Vláda ČR přijala dne 4. 4. 2012 usnesení č. 243, ve kterém schválila Akční plán ČR „Partnerství pro otevřené vládnutí“. Tento plán obsahuje koordinované postupy směřující k otevření informačních zdrojů státu. Koordinátorkou byla určena paní Mgr. Karolína Peake. Ministerstvo spravedlnosti ČR je tímto usnesením vázáno.
K problematice evidence obchodního rejstříku je třeba konstatovat, že data obchodního rejstříku jsou volně k dispozici všem uživatelům sítě Internet již od 15. 9. 1997. Obchodní rejstřík byl prvním registrem státní správy, který byl takto na síti Internetu zpřístupněn. Každý má právo data zobrazovat a využívat, a to bezplatně a bez udání právního důvodu. K dispozici jsou na síti Internetu nejen data o všech společnostech zapsaných v obchodním rejstříku, ale i informace z rejstříku nadací a nadačních fondů, registru obecně prospěšných společností a rejstříku společenství vlastníků jednotek. U všech subjektů jsou k dispozici rovněž on-line informace o stavu naplnění sbírky listin a většinu dokumentů je možné zobrazit v digitální podobě.
V letech 2011 a 2012 proběhla v rámci této agendy zásadní úprava s ohledem na zavedení systému základních registrů. Tato úprava představovala zejména nasazení nového informačního systému, který má výrazně rozšířenou funkcionalitu. Ministerstvo spravedlnosti ČR doposud nepřistoupilo k otevření obchodního rejstříku pro strojové zpracování, neboť je vázáno výše citovaným usnesením č. 243, přičemž v současné době není jasné, jak bude tato činnost ze strany místopředsedkyně vlády paní Karolíny Peake koordinována. V případě, že by Ministerstvo spravedlnosti ČR nekoordinovaně přistoupilo k otevření dat a tento způsob, zejména licenční podmínky a struktura dat, by byl v rozporu s pozdějšími požadavky určenými koordinátorem akce, tedy paní místopředsedkyní vlády, bylo by nezbytné realizovat ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR další úpravy a vynaložit zbytečně dodatečné finance.
V případě insolvenčního rejstříku je situace obdobná. Ministerstvo spravedlnosti ČR však již od roku 2010 poskytuje data z insolvenčního rejstříku i formou datové služby tj. ve strojově čitelném tvaru. Struktura poskytovaných dat byla projednána zejména se zástupci největších odběratelů (Bankovní asociace, finanční úřady apod.). I v tomto případě platí výše uvedené sdělení, že změna ve způsobu poskytování dat z databáze insolvenčního rejstříku bude provedena po vyřešení podmínek poskytování licence a struktury dat k předávaným informacím.
Lze tedy konstatovat, že se v oblasti Open Data pomalu daří postupovat vpřed. V listopadu roku 2012 byla připravena trojicí autorů Dušan Chlapek, Jan Kučera a Martin Nečaský metodika pro publikaci otevřených dat veřejné správy ČR. Jedná se o první konkrétní počin v této oblasti. Jsme přesvědčeni, že po vydání závazných pravidel ze strany koordinátora akce ve smyslu usnesení vlády č. 691 ze dne 14. 9. 2011, zejména po vyřešení licenční politiky a struktury dat, by mohly být dokončeny činnosti spojené s otevřením dat obchodního a insolvenčního rejstříku pro strojové zpracování.
Současně je však třeba dbát na ochranu osobních údajů, které jsou obsaženy ve vyjmenovaných rejstřících. S poskytováním dat ve strojově čitelné podobě totiž výrazným způsobem narůstá riziko jejich zneužití. V této oblasti proto očekáváme, že koordinátorka dané problematiky zajistí odpovídající stanovisko od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto stanovisko musí být zohledněno ve schválené licenční politice pro poskytování strojově čitelných dat ze státní správy.
S pozdravem

Mgr. Jaroslav Rozsypal
vedoucí oddělení styku s veřejností
(agenda svobodného přístupu k informacím)
odbor tiskový

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.: +420 221 997 415
e-mail: [email address]
www.justice.cz

ukázat citované pasáže