Open Government Partnership

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 14. září 2011 vláda schválila přistoupení České republiky k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership. Rád bych na základě žádosti o informace požádal o následující informace:

Slovní popis všech aktivit a kroků učiněných od 14. září 2011 do 10. března 2013 Vaším ministerstvem směřujících k naplnění kapitoly III./3. Zpřístupnění dat a informací Akčního plánu České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí", části 3 "Otevření nejdůležitějších datových zdrojů" (http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-ko..., strana 8) včetně data provedení nebo zahájení.

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.podatelna.info a podle pravidel uvedenych na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Pokud bude zjisteno, ze Vase podani neobsahuje zakladni identifikaci odesilatele, tj. jmeno, prijmeni a bydliste (v pripade pravnicke osoby nazev a sidlo), nebude podani dale zpracovavano.

Sumarizace:
Datum doruceni: 10.3.2013 14:15:30
Predmet zpravy: Dotaz o informace podle dotaz - Open Government Partnership

Prejeme Vam prijemny den

System Podatelna.info
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.podatelna.info and according to rules listed at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Should it be ascertained that your submission is lacking any of the basic sender identifiers, i.e., first name, last name, and address (for legal entities: name and registered seat), the submission shall not be processed any further.

Summary:
Date of delivery: 10.3.2013 14:15:30
Subject of the message: Dotaz o informace podle dotaz - Open Government Partnership

Wishing you a pleasant day,

The Podatelna.info System

Ministerstvo dopravy

Dobrý den,

 

ministerstvo dopravy obdrželo dne 10. 3. 2013 žádost o poskytnutí
informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999
Sb"), zaslanou p. Kamilem Gregorou, bydlištěm Brodská 1833/14, Žďár nad
Sázavou, PSČ 59101 (dále jen "žadatel"), v níž požaduje informace cit.
"slovní popis všech aktivit a kroků učiněných Ministerstvem dopravy od 14.
září 2011 do 10. března 2013 směřujících k naplnění kapitoly III./3.
Akčního plánu České republiky „Partnerství pro otevřené vládnutí."(dále
jen "žádost").

 

K této žádosti Ministerstvo dopravy sděluje následující.

 

            Vláda České republiky přijala dne 14.9.2011 usnesení č. 691 o
přistoupení k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership a uložila
místopředsedkyni vlády a předsedkyni Legislativní rady vlády předložit
vládě do 15. února 2012 Akční plán k dosažení otevřeného vládnutí a
naplňovánízásad Open Government Partnership a členům vlády poskytnout
místopředsedkyni vlády a předsedkyni Legislativní rady vlády potřebnou
součinnost při plnění úkolu uvedeného v usnesení.

 

           Vláda přijala usnesení č.  243  o Akčním plánu České republiky
Partnerství pro otevřené vládnutí až dne 4. dubna 2012. V tomto usnesení
se mimo jiné ukládá ministru dopravy plnit závazky uvedené v Akčním plánu
Partnerství pro otevřené vládnutí a  zaslat do 15. dubna 2013
místopředsedkyni vlády, předsedkyni Legislativní rady vlády a předsedkyni
Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí informaci o stavu a způsobu
plnění závazků uvedených v Akčním plánu.

 

V kapitole III. /3 Akčního plánu České republiky „Partnerství pro otevřené
vládnutí,“ na který se žadatel ve své žádosti odkazuje, je ve vztahu k
Ministerstvu dopravy uvedeno toliko, cit.: „v první fázi budou otevřeny
následující zdroje: Registr aktivních legislativních prací – RALP
(resortní nástroje podporující transparentnost výkonu státní správy a
zapojení veřejnosti)“.

 Registr aktivních legislativních prací (RALP) nabízí přehled
ministerstvem připravovaných právních předpisů, zejména návrhů zákonů, a
umožňuje komukoli z nejširší veřejnosti zaslat ministerstvu komentář k
některému z publikovaných dokumentů nebo legislativních prací nebo být
informován o započetí nové legislativní práce na ministerstvu
či o publikaci nových dokumentů u některé či všech legislativních prací.
Pro veřejnost je RALP zpřístupněn na internetových stránkách Ministerstva
dopravy viz [1]http://www.lepsipravo.cz/.  K slovnímu popisu všech aktivit
a kroků je tak možno uvést, že ministerstvo, resp. odbor legislativy tuto
databázi od počátku průběžně administruje, a to podle aktuálního vývoje a
stavu legislativních prací.

Nad rámec podotýkáme, že Ministerstvo dopravy v rámci snahy o transparenci
a lepší informování veřejnosti o legislativním procesu, na rozdíl od
jiných ministerstev, vytvořilo tuto aplikaci čistě z vlastní iniciativy.
Současně ji zpřístupnilo veřejnosti jako komunikační rozhraní již v roce
2009, to znamená o dva roky dříve, než vláda přijala zmiňovaný akční plán.

 

      

            Informace o stavu a způsobu plnění konkrétních závazků
uvedených v Akčním plánu bude za ministerstvo zpracována v souladu
s úkolem podle usnesení vlády č. 243 ze dne 4. dubna 2012 až k  l5. dubnu
2013. Ministerstvo dopravy je k plnění tohoto plánu vázáno uvedeným
usnesením vlády až od 5. dubna 2012.

 

 

            S pozdravem

 

Ing. Jiří Hříbal

ředitel

Odbor bezpečnostní

 

 

č.j. 71/2013-030-Z106/7

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.lepsipravo.cz/