Open Government Partnership

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 14. září 2011 vláda schválila přistoupení České republiky k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership. Rád bych na základě žádosti o informace požádal o následující informace:

Slovní popis všech aktivit a kroků učiněných od 14. září 2011 do 10. března 2013 Vaším ministerstvem směřujících k naplnění kapitoly III./3. Zpřístupnění dat a informací Akčního plánu České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí", části 3 "Otevření nejdůležitějších datových zdrojů" (http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-ko..., strana 8) včetně data provedení nebo zahájení.

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
10.03.2013 14:13:19
MsgId: [email address]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 1067/2013
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vážený pane Gregore,

 

ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo") obdrželo dne
11.3.2013 Vaši žádost o informaci, zaregistrovanou podatelnou MMR pod č.j.
10083/2013, kterou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím"), žádáte o  informace, týkající se akčního plánu
zpřístupnění dat.

 

Na základě Vaší žádosti Vám ministerstvo sděluje následující:  

 

V oblasti veřejných zakázek jsou dva základní zdroje informací o veřejných
zakázkách zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

 

1. Věstník  veřejných zakázek (http://vestnikverejnychzakazek.cz/), který
je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je
MMR. Provoz Věstníku veřejných zakázek zajišťuje na základě koncesní
smlouvy společnost NESS Czech s.r.o.  Ve Věstníku veřejných zakázek jsou
na národní úrovni uveřejňovány základní údaje o veřejných zakázkách, u
kterých jsou podle § 146 a § 147 zák. č. 137/2006 Sb. stanovena povinnost
uveřejňovat prostřednictvím formulářů. Forma a obsah jednotlivých
formulářů je dán příslušnými právními předpisy (Prováděcím nařízením
Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví
standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání
veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005  a
vyhláškou č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o
veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele).  Vzhledem k pevně
dané struktuře jednotlivých formulářů jsou k dispozici data, jež je možné
získat prostřednictvím xml rozhraní a jsou použitelná i v jiných než
autorských IS. 

 

2. Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého
zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám
způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož
internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Za
zřízení, provoz a správu profilu zadavatele je odpovědný zadavatel. Dne 1.
4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato
novela zákona o veřejných zakázkách mj. posílila úlohu profilu
zadavatele. 

 

Dne 27. 4. 2012 byla uveřejněna ve Sbírce zákonů vyhláška MMR č. 133/2012
Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a
náležitostech profilu zadavatele. Zadavatelé byli v souladu s § 9 odst. 5
této vyhlášky nejpozději do 31. 12. 2012 povinni zajistit, aby základní
vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele měly
podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 5 k této
vyhlášce. Od 1.1.2013 je zadavatel povinen tedy uveřejnit informace např.
o uchazečích a jejich nabídkových cenách, o skutečném ceně za plnění
veřejné zakázky apod. tak, aby data byla zpřístupněna prostřednictví
metody GET.

 

MMR v roce 2012 uveřejnilo v Informačním systému o veřejných zakázkách
(http://www.isvz.cz ) podrobný popisu XML a XSD schémat, aby byla dána
jednotná struktura informací, které je možné získat z profilu zadavatele a
na stejných stránkách je k dispozici testovací prostředí pro zadavatele,
kde si mohou ověřit, že jimi generované XML odpovídá XSD schématu a
strukturovaná data o VZ jsou v souladu s technickou specifikací. MMR
monitoruje připravenost profilů poskytovat data ve strukturované podobě a
začátkem března provedlo kontrolu profilů zadavatele ve vztahu
k požadované funkcionalitě. Zadavatelé, jejichž profily nevyhověly, byli
na tuto skutečnost upozorněni a je jim poskytovaná podpora při řešení
problémů. 

 

 

S přáním pěkného dne

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[email address]

[2]www.mmr.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.mmr.cz/