Open Government Partnership

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 14. září 2011 vláda schválila přistoupení České republiky k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership. Rád bych na základě žádosti o informace požádal o následující informace:

Slovní popis všech aktivit a kroků učiněných od 14. září 2011 do 22. února 2013 Vaším ministerstvem směřujících k naplnění kapitoly III./3. Zpřístupnění dat a informací Akčního plánu České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí", části 3 "Otevření nejdůležitějších datových zdrojů" (http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-ko..., strana 8) včetně data provedení nebo zahájení. Prosím o rozepsání zvlášť pro jednotlivé datové zdroje, jimiž jsou:

- Obchodní rejstřík
- Insolvenční rejstřík

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Automatická zpráva - informace o přijetí datové zprávy na poštovní server Ministerstva vnitra
(není potvrzením doručení).
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni prosím.
================================================================

Informujeme Vás, že Vaše datová zpráva, označená (předmět) Dotaz o informace podle dotaz - Open Government Partnership
byla přijata na poštovní server Ministerstva vnitra dne 10.3.2013 14:02:59.

================================================================
Současně Vás upozorňujeme, že tato informace není potvrzením doručení Vaší datové zprávy
Ministerstvu vnitra, neboť datová zpráva musí být nejprve prověřena, zda je zpracována
v souladu s právními předpisy (vyloučení chybného datového formátu nebo počítačového
programu způsobilého přivodit škodu na programovém vybavení Ministerstva vnitra nebo na
informacích jím zpracovávaných, anebo počítačového programu způsobilého poškodit
Ministerstvo vnitra zneužitím informací) a s podmínkami doručování datových zpráv
stanovených Ministerstvem vnitra na jeho úřední desce.

Ministerstvo vnitra

Blanka Zehrerová, Ministerstvo vnitra

Vážený pane,

ministerstvu vnitra bylo doručeno Vaše elektronické podání, v němž žádáte
o poskytnutí informací týkajících se vládního materiálu "Přistoupení k
mezinárodní iniciativě Open Government Partnership", s odvoláním na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přistoupení k iniciativě Open Government Partnership rozhodla Vláda svým
usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691 a pověřila místopředsedkyni vlády
Karolínu Peake přípravou Akčního plánu ČR.  Akční plán České republiky
"Partnerství pro otevřené vládnutí " schválila vláda svým usnesením ze dne
4. dubna 2012 č. 243.

V souladu s tímto akčním plánem Ministerstvo vnitra spolupracovalo se
zástupci akademické sféry - UK MFF a VŠE Praha na materiálu „Koncepce
katalogizace otevřených dat veřejné správy“. Materiál byl předán 12. 9.
2012 Ministerstvu pro místní rozvoj a následně na Úřad vlády.

Dovoluji si vás informovat, že usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39
byla schválena Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014.
Tato Strategie stanovuje v oblasti „Aktivního zveřejňování informací –
otevřených dat“ následující termíny:

-          do 31. srpna 2013 vytvořit metodiku pro publikaci otevřených
dat veřejné správy České republiky,

-          do 31. prosince 2013 vytvořit katalog otevřených dat veřejné
správy České republiky,

-          do 31. července 2014 připravit právní podmínky pro otevřené
licencování používání otevřených dat.

V rámci mezinárodní iniciativy Open Government Partnership (Partnerství
pro otevřené vládnutí) byly ze strany Ministerstva vnitra zatím učiněny
tyto kroky:

V období květen 2012 – září 2012 spolupracovalo na materiálu „Koncepce
katalogizace otevřených dat veřejné správy“.

V období září 2012 - březen 2013 na základě výstupů z předchozí etapy
zvolilo nejvhodnější variantu katalogizace.

Od březen 2013 probíhá návrh řešení katalogizace otevřených dat na portále
veřejné správy a dopad na jednotlivé agendové informační systémy,
připravuje se novela zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a hodnotí se dopad na jiné zákony (např. autorský zákon).

 K Vámi požadovaným informacím, které se týkají otevření nejdůležitějších
zdrojů, tj. Obchodní rejstřík a Insolvenční rejstřík je třeba uvést, že
již z Akčního plánu vyplývá, že zveřejňování těchto zdrojů není
v působnosti Ministerstva vnitra, ale v působnosti Ministerstva
spravedlnosti. Z důvodu, že tyto informace se nevztahují k působnosti
Ministerstva vnitra, tuto část Vaší žádosti s odvoláním na ust. § 14 odst.
5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
odkládám.

 Přijměte prosím mou omluvu za pozdní odeslání odpovědi na Váš dotaz.
Odpověď již byla připravena, ale vlivem několika organizačních změn, které
významně změnily uspořádání našeho odboru, došlo k jejich neodeslání.

 

Ministerstvo vnitra
Odbor veřejné správy a eGovernmentu
Nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
T: 974 817 502
F: 974 816 837