Open Government Partnership

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 14. září 2011 vláda schválila přistoupení České republiky k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership. Rád bych na základě žádosti o informace požádal o následující informace:

Slovní popis všech aktivit a kroků učiněných od 14. září 2011 do 22. února 2013 Úřadem vlády směřujících k naplnění kapitoly III./3. Zpřístupnění dat a informací Akčního plánu České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí", části 3 "Otevření nejdůležitějších datových zdrojů" (http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-ko..., strana 8) včetně data provedení nebo zahájení. Prosím o rozepsání zvlášť pro jednotlivé datové zdroje, jimiž jsou:

- Obchodní rejstřík
- Insolvenční rejstřík
- Informační systém o veřejných zakázkách
- Výsledky voleb
- Registr aktivních legislativních prací – RALP
- Finanční statistika - státní dluh
- Finanční statistika - vládní finanční statistika
- ÚFIS - účetní záznamy a finanční údaje z CSÚIS
- Online přístup k údajům o financování politických stran
- Centrální registr dotací

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Posta, Úřad vlády České republiky

Č.j.  2624/2013-OSV
ze dne 22.2.2013
Instituce [Úřad vlády České republiky vyžaduje e-mail]

Vážený pane,
Úřadu vlády České republiky bylo doručeno Vaše elektronické podání, v němž
žádáte o poskytnutí informací týkajících se vládního materiálu
"Přistoupení k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership", který
vláda projednala dne 14. září 2011, s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
         
V rámci mezinárodní iniciativy Open Government Partnership (Partnesrství
pro otevřené vládnutí) byly učiněny ze strany Úřadu vlády České republiky
následující kroky:

1/ Přistoupení k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership, které
bylo schváleno usnesením vlády ze dne 14. září 2011 č. 691,

toto usnesení je dostupné na:
[1]http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_...,
 

přičemž poklady, na jejichž základě bylo rozhodnuto o přistoupení, tvoří
přílohu tohoto dokumentu.

2/ Sestavení a schválení Akčního plánu, který je dostupný na:  

[2]http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-ko...

3/ Zorganizování semináře na téma zpřístupnění dat a informací, konaného
dne 22. listopadu 2012.

Bližší informace jsou dostupné na:  
[3]http://www.vlada.cz/cz/ppov/boj-s-korupc....

Na tomto semináři byla mj. prezentována Metodika publikace otevřených dat,
dostupná na:
[4]http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-ko....

Vedle toho byli účastníci seznámeni i s Koncepcí katalogizace otevřených
dat:
[5]http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-ko....

K Vámi požadovaným informacím, které se týkají otevření nejdůležitějších
zdrojů, tj. Obchodní rejstřík, Insolvenční rejstřík, Informační systém o
veřejných zakázkách, Výsledky voleb, Registr aktivních legislativních
prací, Finanční statistika – státní dluh, Finanční statistika – vládní
finanční statistika, ÚFIS, Online přístup k údajům o financování
politických stran, Centrální registr dotací, je třeba uvést, že již z
Akčního plánu vyplývá, že zveřejňování těchto zdrojů není v působnosti
Úřadu vlády České republiky, ale v působnosti jednotlivých ministerstev,
případně ústředních správních úřadů. Z důvodu, že tyto informace se
nevztahují k působnosti Úřadu vlády České republiky, tuto část Vaší
žádosti s odvoláním na ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, odkládám.

Z výše jmenovaných zdrojů zveřejňuje Český statistický úřad dostupná data
z výsledků voleb v otevřených formátech zároveň s textovým popisem obsahu
zveřejněných dat.  

Data jsou dostupná na
[6]https://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ot....

K naplnění závazku jako celku však nedošlo. Na tuto skutečnost upozornila
místopředsedkyně vlády dopisem č.j. 849/2013-SKK ze dne 22. ledna 2013
příslušné ministry a předsedkyni Českého statistického úřadu, kterým bylo
usnesením vlády ze dne 4. dubna 2012 č. 243 uloženo plnit závazky uvedené
v Akčním plánu. Dopisem byli ministři a předsedkyně Českého statistického
úřadu rovněž informováni o přípravě Kompetenčního centra pro otevřená
data, v jehož kompetenci bude mj. i konzultace v oblasti publikace
otevřených dat veřejné správy a katalogizace otevřených dat, na které se
můžou rezorty v případě potřeby obrátit. V rámci zmíněného centra poskytli
svou součinnost Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., z Univerzity Karlovy v Praze a
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D., z Vysoké školy ekonomické v Praze.  

Problematika otevřených dat je také obsahem jednoho z úkolů Strategie
vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen „Strategie“),
která byla schválena usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39.
Konkrétně se jedná o úkol č. 2.2.1. „Otevřená data“. Gestorem tohoto úkolu
je Ministerstvo vnitra. Dopisem č.j. 1735/2013-SKK ze dne 11. února 2013
byl ministr vnitra  obeznámen se skutečností, že ve spolupráci se zástupci
akademické sféry vznikl dokument „Koncepce katalogizace otevřených dat
veřejné správy České republiky“, který místopředsedkyně vlády doporučila
předložit do mezirezortního připomínkového řízení, aby se k němu mohly
vyjádřit všechny rezorty a aby bylo možné takto připravený materiál
následně využít v rámci naplňování předmětného úkolu Strategie a závazku
Akčního plánu. Ministr vnitra dosud na tento dopis nereagoval.

Přestože závazek, k němuž se Česká republika v Akčním plánu zavázala,
nebyl splněn včas v plné míře, lze předpokládat, že slíbené databáze budou
zpřístupněné ve formátu otevřených dat v co možná nejkratší době. O této
problematice probíhají jednání mezi vrchní ředitelkou Sekce pro koordinaci
boje s korupcí Úřadu vlády České republiky a náměstkem ministra vnitra pro
veřejnou správu, která by měla celý proces zpřístupňování dat urychlit.  

S pozdravem

Mgr. Michal Schuster, v.r.
ředitel Odboru tiskového a styku s veřejností

References

Visible links
1. http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_...
2. http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-ko...
3. http://www.vlada.cz/cz/ppov/boj-s-korupc...
4. http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-ko...
5. http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-ko...
6. https://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ot...