OE 218 - Expertní volební systém pro občany (2006-2008, MSM/OE)

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o poskytnutí všech dokumentů týkajících se tohoto projektu:

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?row...

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Vyřizování stížností a žádostí o informace, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážený pane,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) obdrželo dne 05. 02. 2013 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou žádáte o poskytnutí informací týkajících projektu specifikovaného níže.
Z důvodu nutnosti vyhledání a sběru požadovaných informací v jiných úřadovnách MŠMT si v souladu s ust. § 14 odst. 7 písm. a) InfZ dovolujeme prodloužit lhůtu pro poskytnutí informací o 10 dní.

S pozdravem

odbor legislativy a exekutivního servisu - 61
(vyřizování žádostí o informace a stížností)

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Vyřizování stížností a žádostí o informace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 1. 3. 2013 sdělilo MŠMT k mé žádosti o poskytnutí informací vedené pod číslem jednacím MSMT-5316/2013-61, že požaduje úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.

Byla mi sdělena pouze celková částka, ale nebylo mi sděleno, jaké dokumenty by mi byly po uhrazení poskytnuty ani jaký je jejich rozsah. Nemohu se tedy rozhodnout, zda mám náklady uhradit, nebo zda mám žádost zrušit.

Proto bych Vás chtěl požádat, zda bych mohl obdržet seznam názvů těchto dokumentů, a to pokud možno tak, aby byl zřejmý obsah dokumentu (například smlouva, faktura, monitorovací zpráva atd.).

S pozdravem,

Kamil Gregor