Odvolání/rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dotaz byl částečně úspěšný.

Alena Musilová

Povinný subjekt: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážená paní, vážený pane,
Moc se omlouvám, ale jsem donucena chováním JUDr. Pavla Pořízka, Ph.D. vedoucího Kanceláře veřejného ochránce práv, Vám zaslat odvolání přímo na Poslaneckou sněmovnu, protože mé zákonné odvolání žádosti o poskytnutí informaci vedoucí Vám doposud neposlal a dělá vše proto, aby mi informace nebyla poskytnuta, což nejsem schopna pochopit a jeho jednání odporuje posláním KVOP a zákonu, protože je obecně závazným předpisem, který upravuje právo na informaci a který provádí ustanovení čl. 17 listiny základních práv a svobod a neumožňuje neposkytnout tyto informace níže uvedené ani KVOP, protože by byly v rozporu ze zákonem a je možné se bránit proti tomu žalobou u soudu a to podle ustanovení soudního řádu správního.
Poprvé nám byla KVOP odmítnutá pomoc i když jsme doposud dlouhodobě ve vážné situaci a bylo nám ne jednou doporučeno, že jen stížnost na úřady řeší Kancelář veřejného ochránce práv, ale opak je pravdou, byli jsme už v roce 2013 JUDr. Stanislavem Křečkem odmítnutí i když úřad byl 1 rok nečinný(důkazy), což KVOP hlavně tyto problémy řeší, ale bylo nám oznámeno JUDr. Křečkem, že si vymýšlíme, což stojí za pozornost a ještě k tomu KVOP odmítla odpovědět na žádost o poskytnutí informaci a to, jaký právní důvod ji zabránil pomoci poctivým důchodcům v tyranii a proč nám byla dokonce 2x odmítnutá stížnost. Jsme poctiví důchodci, jsme zde od roku 2011 týrání různými způsoby sousedy, úřady, městskou policii jsme zde šikanování, ponižování a různě poškozování i na zdraví, kriminalizování(důkazy) a KVOP odmítavým způsobem ve všech směrech nám není schopna ani řádně odpovědět, nebo pomoci zjistit proč se úřady takhle chovají a proč nemůžeme KVOP níže uvedený problém začít pomoci řešit!

Od: Alena Musilová

4/4/2016

Pro
Poslanecká sněmovna
Předseda Jan Hamáček
Sněmovní 176/4
118 00 Praha, Malá Strana

přes
Veřejná ochránkyn práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
Údolní 39
602 00 Brno
Ve Frýdku-Místku dne 1. 3. 2016

Odvolání/rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci
ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů dopis ze dne 16. 2. 2016 Č.j KVOP/PDCJ
378/2016.
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění Vás žádám o
poskytnutí níže uvedených informací ve věci.
Žádám o poskytnutí informaci, z jakého zákonného důvodu mi byla
odmítnuta pomoc 2x VOP.

1.Proč nebylo možné v dané věci zasáhnout v roce 2013 i když
jednání úřadu a Krajské hygienické stanice v Ostravě, včetně
Zdravotního ústavu Ostrava, měřením zjistili, že je hluk nadměrný a
zasáhl stěžovatelku o její právo vlastnické, právo na ochranu
bydlení a životních podmínek a dlouhodobě snižuje kvalitu spánku,
nepříznivý vliv na lidské zdraví, což dokazují lékařské i
statistické studie a v v mé věci Magistrát ve F-M stavební úřad byl
1 rok nečinný a VOP odmítl mi poskytnout pomoc a sdělil, že si vymýšlím.

2. Proč není možné v dané věci zasáhnout, stížnost ze dne 23. 10.
2015 i když jednání úřadu KÚ MSK v Ostravě, Magistrátu města F-M
stavebního úřadu, Krajské hygienické stanice Ostrava včetně
Zdravotního ústavu v Ostravě, které bylo v rozporu s právem a
prokázalo se, že na těchto úřadech není mnoho věcí v pořádku, kdy o
tom svědčí nespočet nezákonných postupů, jako měření nařízené ve
dne, v teplém počasí a krátce (5 minut) a za vypnutého zdroje,
které se za mé účasti nekonalo, ale i tak byl pořízen písemný
záznam ve kterém se uvádí, že měření proběhlo a bylo najednou
zjištěno, že nejsem obtěžována hlukem dokonce ani ve dne ani v noci
a KHS MSK v Ostravě neakceptuje, že se ke stavbě před zahájením
provozu nastěhování rodiny J. Marka na podzim v roce 2011 ke zdroji
hluku TČ k užívání nijak nevyjádřili, nebylo nám oznámeno zahájení
řízení před schválením územního rozhodnutí RD včetně TP, abychom se
mohli bránit, jak ohledně umístění, tak ohledně hluku (dle
technické dokumentace TČ), nebyly předloženy žádné hlukové studie
KHS MSK v Ostravě, které jsou povinné a další podklady, které jsou
nutné pro schválení stavby RD k užívání včetně TČ.
Doplňuji informace ve zkrácené verzi, co jsem VOP v přílohách
zaslala:
Všichni, kteří byli účastni správního řízení dobře ví, včetně
veřejného ochránce práv, že je stavba v rozporu se stavebním
zákonem, že jsme takto úmyslně obtěžování nadměrným hlukem i když
nemá soused schválenou stavbu včetně TĆ, ale má schválený RD, pro
vytápěni pevnými palivy. Měření dne 30. 4. 2015 napovídá, že úřady
jednali účelově, aby předchozí měření ze dne 14. 3. 2013, které
bylo prováděno správně KHS MSK v Ostravě a to ve večerních hodinách
v zimě a 1 hod..
Postup 3 letého správního řízení (což pozná i podprůměrný občan),
nasvědčuje tomu, že byly v rozporu se stavebním zákonem a správním
řádem, úmyslně dlouhodobě prodlužovány lhůty ve prospěch majitele
hluku, který obtěžuje okolí a je zřejmé, že jsem se stala oběti
nedodržování zásady rovnosti účastníků, která je zakotvena § 7
správního řádu a bez zbytečných průtahů (skutečnost 3 roky) a
veřejnému ochránci práv nedochází, že odmítavým postojem souhlasí a
podporuje takovéto jednání úředníků a nás ponechává čelit dalším
psychickým nátlakům a to bez kladného výsledku.
VOP nás odvolává na různé instituce, které doporučují a radí
bezplatné poradny, ovšem většina z nich nás nasměrovaly na
Veřejného ochránce práv, který má pravomoc a povinnost nám pomoci v
naši tíživé situaci, ale opak je pravdou, setkali jsme se s odporem
VOP pomoci a pokud veřejný ochránce práv neví co je jeho posláním a
má k dispozici ještě mnoho početnou administrativu, že má pomáhat a
ne jen radit. Naše problémy, které se vláčejí několik let, kdy jsme
se stali otroky nezodpovědných úředníků, za 5 let obtěžování
hlukem, nám samozřejmě začínají zdravotní problémy a od 30. 4. 2015
jsme skončili na samém začátku a ještě k tomu křivě obviněna z
přestupku.
Veřejnému ochránci práv nevadí, že jsme nuceni se zdržovat v mém
bydlišti omezeně, protože nemůžeme spát, nejde přes léto na zahradě
pobývat, je nám neustále vyhrožováno, jsem obviňována a nahlašována
za přestupky, které jsem neudělala a ani udělat nemohla, způsobují
nám zde Magistrát města F-M včetně strážníků MP ve F-M, policistů
PČR MSK ve F-M, za pomoci pracovníku ČEZ a pracovníků ČP n.p.,
Praha, kteří nás vystavují psychickému nátlaku, dělají z nás lháře
a duševně nemocné lidi a veřejná ochránkyně práv jen nečinně
přihlíží a není schopna mi uvést na žádost o informaci ani právní
důvod, proč mě 2 krát VOP odmítla a očividně nemá zájem pomoci nám
vyřešit naši tíživou situaci v které se já a moje rodina nachází.
Komu slouží veřejný ochránce práv, když ne státu a stát jsme my
občané ČR, kteří se podílejí na jejich platech, za které občanu ČR
mají řádně sloužit, ale skutečnost je jiná, nezodpovědným přístupem
k práci úředníků jsme se stali psanci této země a mám za to, že VOP
neslouží státu, když tak odmítavě k občanu přistupuje, který se
stal obětí porušování lidských práv.
Uvádím, že TČ není zakresleno v dokumentaci stavby RD, neodpovídá
schválené stavbě k užívání, neodpovídá také napojení RD na
elektrický sloup, který má uveden a zakreslen v projektové
dokumentaci, který byl před 6 lety zrušen a neexistuje, ale pan
Jiří Marek se napojil svévolně sám na jiný el.sloup, který mu
postavila jediná místní firma, podporována Magistrátem města F-M,
majitelem panem Ing. Martinem Bartečkem, Na Výsluní 2008, F-M,
který spadá pod ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8
Děčín-DěčínIV-Podmokly.
V čem žadatelka spatřuje porušení:
Na Veřejného ochránce práv jsem se obrátila, protože mám vážné
podezření, že jednání stavebních úřadu a měření provedeno
LABTECH s.r.o., Polní 23/340, 639 00 Brno, bylo v mém případě v rozporu s
právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a byl v
mé věci stavební úřad nečinný. Z jednání vyplývá, že se jedná o
špatné a účelové rozhodnutí úředníků stavebního úřadu a protože má
Ombudsman za úkol chránit člověka před špatným jednáním státu je
jeho povinnost učinit co vše může, což se v mém případě dvakrát
nestalo a byla jsem bez uvedení právního důvodu 2 krát odmítnuta a
také zamítnuta žádost o poskytnutí informaci, jaké vážné právní
důvod vedly VOP v roce 2013 a v roce 2015, pro odmítnutí poskytnout
mi pomoc.

Čeho se žadatelka domáhá:

Mám za to, že v roce 2013 jsem se obrátila důvodně na VOP, JUDr.
Stanislava Křečka –Sp.zn. 307/2013/VOP/TM a kdyby se zachoval tak,
jak mu tato funkce poskytuje a neodmítl mi poskytnout pomoc a neponížil mě, že si vymýšlím, což nasvědčuje, že jeho záporné a nemorálnímu jednání zapříčinilo, že v roce 2013 pro nečinnost stavebního úřadu ve F-M, nemusela moje rodina dodnes trpět a nemuseli jsme opětovně pokračovat v dalším neúprosném boji a bezvýsledně, protože je to pořád dokola.
Co se týká roku 2015, jsem se obrátila VOP, Mgr. Anna Šabatová,
Ph.D.-Sp.zn.6387/2015/VOP/TMZ a nepochopila jsem, že se veřejná
ochránkyně práv, která se stará o emigranty, že je o ně špatně
postaráno, ale že ji nevadí, že je občan ČR vystaven psychickému
násilí a že je o něj špatně postaráno, že úředníci státních správ,
které nikdo nekontroluje a dělají si co chtějí a po tak dlouhou
dobu, pro špatný přístup úřadů, kdy jsem očividně (ponižována,
pokutována, šikanována, obviňována) od roku 2011, se chová VOP,
jako kdyby se nic nestalo a kdybychom nebyli tak nesnesitelně
úmyslně obtěžování, tak bychom si asi nestěžovali a ptám se, jak je
možné, že v současné době, kdyby neměla již převládat jaksi
barbarská morálka lidí navzájem, jak je možné, že si stát schválí
legislativu, na základě které pak praktikuje odsuzování občana ČR,
aby se stal otrokem.
Vědomě došlo k porušení pravomoci referentů stavebního úřadu ve
F-M, většinou jsou trestně stíhání několik let za korupci a ti
kteří je mají potrestat, někteří Soudci, Státní zástupci, policisti
PČR MSK ve F-M, tak jsou ještě horší než oni sami (svědčí důkaz).
Po celou dobu správního řízení jsem byla různě ponižována, falešně
obviňována, šikanována, vydírána, zastrašována, že jsem je vulgárně
napadala, že jsem bránila vstup na pozemek dokonce 2 krát a různé
jiné nehoráznosti a místo nápravy této tíživé situace, jsem se
dočkala obvinění a bez kompromisu mi byla zaslána po druhé pokuta 3
000,- Kč. Po neúprosném boji o čest, bylo naštěstí ukončeno v můj
prospěch (svědčí důkaz).
Plánované obvinění a plánované nesmyslné měření referentkou
Stavebního úřadu ve Frýdku-Místku, které( absolutně nic neřeší)za
dohledu pana Ing. Kaluže z KHS MSK v Ostravě dne 30. 4. 2015,
společně s rodinou Jiřího Marka a firmou Labtech s.r.o. ního ústavu v Ostravě, po
5 letech domáhání se nápravy, jsme doposud stále týrání a jejich
zájem všech je, mou rodinu poškodit a mě znevážit. Úředníci
Magistrátu města F-M stavebního úřadu navíc, zasílali mé stížnosti
jak na nadměrný hluk, tak i na jiné porušení stavebního zákona
souseda dle skutečnosti a na vyžádání policisty Bc. Libora Jelínka
z PČR MSK , Beskydská 2061, F-M, který zneužil mé občanské právo o
nápravu věci , bylo zasláno referentkou Bc. Orlivovou (trestně
stíhána), referentem Ing. Štefkem a policistou předáno pro
přestupek proti občanskému soužití a byla mi zaslána první pokuta 4
000,- Kč, pro přestupek proti občanskému soužití. Po dlouhé době
ukončeno a to všechno prožívám v důchodovém věku v 64letech, místo
toho, abych si užívala spokojeného stáří na sklonku života v klidu
a pohodě, ale místo toho, zde máme peklo na zemi. Bydlím zde 50 let
a to co se zde nyní děje, nemá obdoby.
Po celou dobu od roku 2011 úředníci napomáhali majiteli zdroje
hluku rodině Jiřího Marka, Nové Dvory-Hlíny 3657, F-M, aby místo
nařízené protihlukové zábrany, kterou KÚ MSK Ostrava zrušili a tím
nadměrným hlukem od 43dB až 69 dB bezbrannou starší osobu týrat.
Cílem úředníků bylo, napomáhat rušiteli hluku, aby nás z našeho
domova vyštvali, pro jejich podivné záměry v této lokalitě. Rodina
Jiřího Marka, která vytápí podkroví, které není dokončeno a není
způsobilé k bydlení (vypadá jak skleník),s věčně otevřenými okny za
provozu na plný výkon vytápění TČ od rána do rána. Někteří
policisté PČR obvodní oddělení , ul. Hlavní ve F-M, Strážníci
městské policie ve F-M, úředníci Magistrátu města F-M stavební
úřad, už nevědí, jak mě poškodit a tak zasílají oznámení za
přestupky a napomáhají tak rodině Jiřího Marka, aby si zde mohli
dělat co chtějí i za cenu zneužívání pravomoci. Zavolání linky 156
na MP ve F-M, která je povinná řešit obtěžování hlukem, pro nás
ovšem MP ve F-M nepracuje, neobtěžují se na zavolání ani přijet,
ředitel MP ve F-M Ing. Sněhota (trestně stíhán). Stížnosti na MP ve
F-M primátorovi Mgr. Pobuckému (trestně stíhán) je marné a tak
budeme obtěžování nadměrným hlukem i nadále dochází k porušení
lidských práv a právo na spokojený život a stali jsme se oběti
zločinu proti lidské důstojnosti, to jak je zřejmé VOP ovšem
nezajímá.

V čem spatřuje žadatelka porušení zákona:

-V roce 2013 JUDr. Stanislav Křeček –Sp.zn. 307/2013/VOP/TM, z
důvodu nečinnosti Magistrátu města F-M, oddělení stavebního úřadu,
jsem dne 28. 12. 2013 zaslala podnět k Veřejnému ochránci práv
(stížnost) na jednání Magistrátu města Frýdku-Místku pro úmyslné
neřešení situace obtěžování nadměrným hlukem z tepelného čerpadla,
majitelem sousedního pozemku Jiřího Marka, Nové Dvory-Hlíny 3657,
F-M, kdy dne 14. 3. 2013, po 2 letém domáhání se měření po KHS MSK
v Ostravě mi pak přece jenom, bylo provedeno na mém pozemku Nové
Dvory-Hlíny 3440, F-M měření Zdravotním ústavem v Ostravě, který
podléhá zákonu č. 258/2000 Sb. a zjištěny hodnoty, které prokázaly
překročení hyg. limitu daného § 12 Nař. vl. Č. 272/2011 Sb. a
předány Magistrátu ve F-M, oddělení stavebnímu úřadu, k dalšímu
postupu dle stavebního zákona, který nečinně přihlížel 1 rok do dne
1. 4. 2014.
-V roce 2015 Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.-Sp.zn.6387/2015/VOP/TMZ, z
důvodu pochybnosti postupu Magistrátu ve Frýdku-Místku, oddělení
stavebního úřadu, jsem dne 23. 10. 2015 podala podnět s přílohami a
požádala Veřejného ochránce práv, aby mi poskytl pomoc v
neřešitelné situaci obtěžování hlukem a zaslala ještě doplňující
informace k podnětu(stížnosti) dne 20. 11. 2015, dne 27. 11. 2015,
dne 7. 12. 2015. Pokud se VOP zdá, že je vše v pořádku, tak zkusíme
přijít se zdrojem hluku před objekt sídla VOP a dáme do provozu
zdroj hluku od 43dB až 69dB a budeme hluku regulovat dle libosti,
po celou dobu její činnosti na úřadě po dobu 5 let a ještě ji k
tomu budu obviňovat za přestupky, protože úřad VOP nechce opustit.
Žádám, aby mi žádost o informaci byla poskytnuta v zákonné
stanovené lhůtě ode dne přijetí žádosti v plném rozsahu.

S přátelským pozdravem

Alena Musilová, nar. 4. 2. 1952
Nové Dvory-Hlíny 3440
738 01 Frýdek-Místek

S přátelským pozdravem,

Alena Musilová

posta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane, vážená paní,
Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Dear sir,
Your message was received by the Office of the Chamber of Deputies of  the
Parliament of the Czech Republic
Děkujeme, že při dalším případném písemném styku ve stejné záležitosti
budete uvádět výše uvedené čj. PS2016/004082

Please, use the above reference number in further correspondence
(concernig the same matter).

                 podatelna Kanceláře PSP ČR

the Office of the Chamber of Deputies of  the Parliament of the Czech
Republic

Jolana Satalikova, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážená paní Musilová,

obdržela jsem Vaši žádost ze dne 3. dubna 2016, se kterou jste se obrátila
na Poslaneckou sněmovnu  Parlamentu České republiky ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
 
K obsahu Vašeho podání uvádím, že Poslanecká sněmovna jako zákonodárný
orgán není odvolacím orgánem.
Mohu Vám pouze doporučit, abyste se  obrátila  ve lhůtě se správní žalobou
u příslušného soudu. Ve Vašem případě u Krajského soudu v Brně.

Pro Vaši informaci uvádím, že dle ustanovení § 2 zákon č. 349/1999 Sb., o
Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů je ombudsman volen
Poslaneckou sněmovnou na funkční období šesti let z kandidátů, z nichž po
dvou navrhuje prezident republiky a Senát, shodné návrhy jsou přípustné.
Dle ustanovení § 5 shora uvedeného zákona vykonává ochránce svou funkci
nezávisle a nestranně a za výkon funkce odpovídá  veřejný ochránce práv
Poslanecké sněmovně.

Dále si Vás dovoluji  informovat, že dle ustanovení § 23  uvedeného zákona
podává veřejný ochránce práv každoročně do 31. března Poslanecké sněmovně
souhrnnou písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý rok; zpráva je
sněmovní publikací. Zprávu současně zasílá Senátu, prezidentu republiky,
vládě a ministerstvům a jiným úřadům s působností pro celé území státu a
vhodným způsobem ji zveřejňuje.

Veřejný ochránce práv předkládá Poslanecké sněmovně  nejméně jednou za 3
měsíce informaci o své činnosti. Gesčním výborem v Poslanecké sněmovně je
 petiční výbor. Poslanecká sněmovna  dále projednává zprávy a informace
předložené veřejným ochráncem práv na svém zasedání.

Pro Vaši informaci ještě uvádím, že  na programu 44. schůze Poslanecké
sněmovny, která se koná od 12. 4. 2016 je navržena i vládní novela zákona
o Veřejném ochránci práv. Jedná se o sněmovní tisk č. 379.
[1]http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw

Hezký den

Mgr. J. Šatalíková
za Kancelář Poslanecké sněmovny

References

Visible links
1. http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw

Milada Rejzková, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane,

Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obdržela  dne 21.
10. 2016 Vaši žádost (zaslanou e-mailem) podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž
žádáte o poskytnutí informací ve věci Společného prohlášení nejvyšších
ústavních činitelů z října 2016 ve věci vztahů ČR a ČLR.

Dovoluji si Vás informovat, že předmětné prohlášení vydal Pražský hrad.
Text prohlášení v českém jazyce naleznete na webových stránkách Pražského
hradu
 [1]https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove....
Dle sdělení  tiskového odboru Pražského hradu není anglický text
prohlášení k dispozici.

S pozdravem

Mgr. Milada Rejzková
Samostatné odd. styku s veřejností

References

Visible links
1. https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove...