Odvolání/rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Alena Musilová

Povinný subjekt:
Kancelář veřejného ochránce práv:
z důvodu nefunkční datové schránky žádám, aby mi bylo odpovězeno na tuto internetovou schránku. Děkuji za pochopení. Musilová

Pro
Poslanecká sněmovna
Předseda Jan Hamáček
Sněmovní 176/4
118 00 Praha, Malá Strana

přes
Veřejná ochránkyn práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
Údolní 39
602 00 Brno
Ve Frýdku-Místku dne 1. 3. 2016

Odvolání/rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dopis ze dne 16. 2. 2016 Č.j KVOP/PDCJ 378/2016.
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění Vás žádám o poskytnutí níže uvedených informací ve věci.
Žádám o poskytnutí informaci, z jakého zákonného důvodu mi byla odmítnuta pomoc 2x VOP.

1.Proč nebylo možné v dané věci zasáhnout v roce 2013 i když jednání úřadu a Krajské hygienické stanice v Ostravě, včetně Zdravotního ústavu Ostrava, měřením zjistili, že je hluk nadměrný a zasáhl stěžovatelku o její právo vlastnické, právo na ochranu bydlení a životních podmínek a dlouhodobě snižuje kvalitu spánku, nepříznivý vliv na lidské zdraví, což dokazují lékařské i statistické studie a v v mé věci Magistrát ve F-M stavební úřad byl 1 rok nečinný a VOP odmítl mi poskytnout pomoc.

2. Proč není možné v dané věci zasáhnout, stížnost ze dne 23. 10. 2015 i když jednání úřadu KÚ MSK v Ostravě, Magistrátu města F-M stavebního úřadu, Krajské hygienické stanice Ostrava včetně Zdravotního ústavu v Ostravě, které bylo v rozporu s právem a prokázalo se, že na těchto úřadech není mnoho věcí v pořádku, kdy o tom svědčí nespočet nezákonných postupů, jako měření nařízené ve dne, v teplém počasí a krátce (5 minut) a za vypnutého zdroje, které se za mé účasti nekonalo, ale i tak byl pořízen písemný záznam ve kterém se uvádí, že měření proběhlo a bylo najednou zjištěno, že nejsem obtěžována hlukem dokonce ani ve dne ani v noci a KHS MSK v Ostravě neakceptuje, že se ke stavbě před zahájením provozu nastěhování rodiny J. Marka na podzim v roce 2011 ke zdroji hluku TČ k užívání nijak nevyjádřili, nebylo nám oznámeno zahájení řízení před schválením územního rozhodnutí RD včetně TP, abychom se mohli bránit, jak ohledně umístění, tak ohledně hluku (dle technické dokumentace TČ), nebyly předloženy žádné hlukové studie KHS MSK v Ostravě, které jsou povinné a další podklady, které jsou nutné pro schválení stavby RD k užívání včetně TČ.
Doplňuji informace ve zkrácené verzi, co jsem VOP v přílohách zaslala:
Všichni, kteří byli účastni správního řízení dobře ví, včetně veřejného ochránce práv, že je stavba v rozporu se stavebním zákonem, že jsme takto úmyslně obtěžování nadměrným hlukem i když nemá soused schválenou stavbu včetně TĆ, ale má schválený RD, pro vytápěni pevnými palivy. Měření dne 30. 4. 2015 napovídá, že úřady jednali účelově, aby předchozí měření ze dne 14. 3. 2013, které bylo prováděno správně KHS MSK v Ostravě a to ve večerních hodinách v zimě a 1 hod..
Postup 3 letého správního řízení (což pozná i podprůměrný občan), nasvědčuje tomu, že byly v rozporu se stavebním zákonem a správním řádem, úmyslně dlouhodobě prodlužovány lhůty ve prospěch majitele hluku, který obtěžuje okolí a je zřejmé, že jsem se stala oběti nedodržování zásady rovnosti účastníků, která je zakotvena § 7 správního řádu a bez zbytečných průtahů (skutečnost 3 roky) a veřejnému ochránci práv nedochází, že odmítavým postojem souhlasí a podporuje takovéto jednání úředníků a nás ponechává čelit dalším psychickým nátlakům a to bez kladného výsledku.
VOP nás odvolává na různé instituce, které doporučují a radí bezplatné poradny, ovšem většina z nich nás nasměrovaly na Veřejného ochránce práv, který má pravomoc a povinnost nám pomoci v naši tíživé situaci, ale opak je pravdou, setkali jsme se s odporem VOP pomoci a pokud veřejný ochránce práv neví co je jeho posláním a má k dispozici ještě mnoho početnou administrativu, že má pomáhat a ne jen radit. Naše problémy, které se vláčejí několik let, kdy jsme se stali otroky nezodpovědných úředníků, za 5 let obtěžování hlukem, nám samozřejmě začínají zdravotní problémy a od 30. 4. 2015 jsme skončili na samém začátku a ještě k tomu křivě obviněna z přestupku.
Veřejnému ochránci práv nevadí, že jsme nuceni se zdržovat v mém bydlišti omezeně, protože nemůžeme spát, nejde přes léto na zahradě pobývat, je nám neustále vyhrožováno, jsem obviňována a nahlašována za přestupky, které jsem neudělala a ani udělat nemohla, způsobují nám zde Magistrát města F-M včetně strážníků MP ve F-M, policistů PČR MSK ve F-M, za pomoci pracovníku ČEZ a pracovníků ČP n.p., Praha, kteří nás vystavují psychickému nátlaku, dělají z nás lháře a duševně nemocné lidi a veřejná ochránkyně práv jen nečinně přihlíží a není schopna mi uvést na žádost o informaci ani právní důvod, proč mě 2 krát VOP odmítla a očividně nemá zájem pomoci nám vyřešit naši tíživou situaci v které se já a moje rodina nachází. Komu slouží veřejný ochránce práv, když ne státu a stát jsme my občané ČR, kteří se podílejí na jejich platech, za které občanu ČR mají řádně sloužit, ale skutečnost je jiná, nezodpovědným přístupem k práci úředníků jsme se stali psanci této země a mám za to, že VOP neslouží státu, když tak odmítavě k občanu přistupuje, který se stal obětí porušování lidských práv.
Uvádím, že TČ není zakresleno v dokumentaci stavby RD, neodpovídá schválené stavbě k užívání, neodpovídá také napojení RD na elektrický sloup, který má uveden a zakreslen v projektové dokumentaci, který byl před 6 lety zrušen a neexistuje, ale pan Jiří Marek se napojil svévolně sám na jiný el.sloup, který mu postavila jediná místní firma, podporována Magistrátem města F-M, majitelem panem Ing. Martinem Bartečkem, Na Výsluní 2008, F-M, který spadá pod ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 Děčín-DěčínIV-Podmokly.
V čem žadatelka spatřuje porušení:
Na Veřejného ochránce práv jsem se obrátila, protože mám vážné podezření, že jednání stavebních úřadu a měření provedeno Zdravotním ústavem v Ostravě, bylo v mém případě v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a byl v mé věci stavební úřad nečinný. Z jednání vyplývá, že se jedná o špatné a účelové rozhodnutí úředníků stavebního úřadu a protože má Ombudsman za úkol chránit člověka před špatným jednáním státu je jeho povinnost učinit co vše může, což se v mém případě dvakrát nestalo a byla jsem bez uvedení právního důvodu 2 krát odmítnuta a také zamítnuta žádost o poskytnutí informaci, jaké vážné právní důvod vedly VOP v roce 2013 a v roce 2015, pro odmítnutí poskytnout mi pomoc.

Čeho se žadatelka domáhá:

Mám za to, že v roce 2013 jsem se obrátila důvodně na VOP, JUDr. Stanislava Křečka –Sp.zn. 307/2013/VOP/TM a kdyby se zachoval tak, jak mu tato funkce umožňuje a neodmítl mi poskytnout pomoc v roce 2013 pro nečinnost stavebního úřadu ve F-M, nemusela moje rodina dodnes trpět a opětovně pokračovat v dalším neúprosném boji a bezvýsledně, protože je to pořád dokola.
Co se týká roku 2015, jsem se obrátila VOP, Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.-Sp.zn.6387/2015/VOP/TMZ a nepochopila jsem, že se veřejná ochránkyně práv, která se stará o emigranty, že je o ně špatně postaráno, ale že ji nevadí, že je občan ČR vystaven psychickému násilí a že je o něj špatně postaráno, že úředníci státních správ, které nikdo nekontroluje a dělají si co chtějí a po tak dlouhou dobu, pro špatný přístup úřadů, kdy jsem očividně (ponižována, pokutována, šikanována, obviňována) od roku 2011, se chová VOP, jako kdyby se nic nestalo a kdybychom nebyli tak nesnesitelně úmyslně obtěžování, tak bychom si asi nestěžovali a ptám se, jak je možné, že v současné době, kdyby neměla již převládat jaksi barbarská morálka lidí navzájem, jak je možné, že si stát schválí legislativu, na základě které pak praktikuje odsuzování občana ČR, aby se stal otrokem.
Vědomě došlo k porušení pravomoci referentů stavebního úřadu ve F-M, většinou jsou trestně stíhání několik let za korupci a ti kteří je mají potrestat, někteří Soudci, Státní zástupci, policisti PČR MSK ve F-M, tak jsou ještě horší než oni sami (svědčí důkaz). Po celou dobu správního řízení jsem byla různě ponižována, falešně obviňována, šikanována, vydírána, zastrašována, že jsem je vulgárně napadala, že jsem bránila vstup na pozemek dokonce 2 krát a různé jiné nehoráznosti a místo nápravy této tíživé situace, jsem se dočkala obvinění a bez kompromisu mi byla zaslána po druhé pokuta 3 000,- Kč. Po neúprosném boji o čest, bylo naštěstí ukončeno v můj prospěch (svědčí důkaz).
Plánované obvinění a plánované nesmyslné měření referentkou Stavebního úřadu ve Frýdku-Místku, které( absolutně nic neřeší)za dohledu pana Ing. Kaluže z KHS MSK v Ostravě dne 30. 4. 2015, společně s rodinou Jiřího Marka a Zdravotního ústavu v Ostravě, po 5 letech domáhání se nápravy, jsme doposud stále týrání a jejich zájem všech je, mou rodinu poškodit a mě znevážit. Úředníci Magistrátu města F-M stavebního úřadu navíc, zasílali mé stížnosti jak na nadměrný hluk, tak i na jiné porušení stavebního zákona souseda dle skutečnosti a na vyžádání policisty Bc. Libora Jelínka z PČR MSK , Beskydská 2061, F-M, který zneužil mé občanské právo o nápravu věci , bylo zasláno referentkou Bc. Orlivovou (trestně stíhána), referentem Ing. Štefkem a policistou předáno pro přestupek proti občanskému soužití a byla mi zaslána první pokuta 4 000,- Kč, pro přestupek proti občanskému soužití. Po dlouhé době ukončeno a to všechno prožívám v důchodovém věku v 64letech, místo toho, abych si užívala spokojeného stáří na sklonku života v klidu a pohodě, ale místo toho, zde máme peklo na zemi. Bydlím zde 50 let a to co se zde nyní děje, nemá obdoby.
Po celou dobu od roku 2011 úředníci napomáhali majiteli zdroje hluku rodině Jiřího Marka, Nové Dvory-Hlíny 3657, F-M, aby místo nařízené protihlukové zábrany, kterou KÚ MSK Ostrava zrušili a tím nadměrným hlukem od 43dB až 69 dB bezbrannou starší osobu týrat. Cílem úředníků bylo, napomáhat rušiteli hluku, aby nás z našeho domova vyštvali, pro jejich podivné záměry v této lokalitě. Rodina Jiřího Marka, která vytápí podkroví, které není dokončeno a není způsobilé k bydlení (vypadá jak skleník),s věčně otevřenými okny za provozu na plný výkon vytápění TČ od rána do rána. Někteří policisté PČR obvodní oddělení , ul. Hlavní ve F-M, Strážníci městské policie ve F-M, úředníci Magistrátu města F-M stavební úřad, už nevědí, jak mě poškodit a tak zasílají oznámení za přestupky a napomáhají tak rodině Jiřího Marka, aby si zde mohli dělat co chtějí i za cenu zneužívání pravomoci. Zavolání linky 156 na MP ve F-M, která je povinná řešit obtěžování hlukem, pro nás ovšem MP ve F-M nepracuje, neobtěžují se na zavolání ani přijet, ředitel MP ve F-M Ing. Sněhota (trestně stíhán). Stížnosti na MP ve F-M primátorovi Mgr. Pobuckému (trestně stíhán) je marné a tak budeme obtěžování nadměrným hlukem i nadále dochází k porušení lidských práv a právo na spokojený život a stali jsme se oběti zločinu proti lidské důstojnosti, to jak je zřejmé VOP ovšem nezajímá.

V čem spatřuje žadatelka porušení zákona:

-V roce 2013 JUDr. Stanislav Křeček –Sp.zn. 307/2013/VOP/TM, z důvodu nečinnosti Magistrátu města F-M, oddělení stavebního úřadu, jsem dne 28. 12. 2013 zaslala podnět k Veřejnému ochránci práv (stížnost) na jednání Magistrátu města Frýdku-Místku pro úmyslné neřešení situace obtěžování nadměrným hlukem z tepelného čerpadla, majitelem sousedního pozemku Jiřího Marka, Nové Dvory-Hlíny 3657, F-M, kdy dne 14. 3. 2013, po 2 letém domáhání se měření po KHS MSK v Ostravě mi pak přece jenom, bylo provedeno na mém pozemku Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M měření Zdravotním ústavem v Ostravě, který podléhá zákonu č. 258/2000 Sb. a zjištěny hodnoty, které prokázaly překročení hyg. limitu daného § 12 Nař. vl. Č. 272/2011 Sb. a předány Magistrátu ve F-M, oddělení stavebnímu úřadu, k dalšímu postupu dle stavebního zákona, který nečinně přihlížel 1 rok do dne 1. 4. 2014.
-V roce 2015 Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.-Sp.zn.6387/2015/VOP/TMZ, z důvodu pochybnosti postupu Magistrátu ve Frýdku-Místku, oddělení stavebního úřadu, jsem dne 23. 10. 2015 podala podnět s přílohami a požádala Veřejného ochránce práv, aby mi poskytl pomoc v neřešitelné situaci obtěžování hlukem a zaslala ještě doplňující informace k podnětu(stížnosti) dne 20. 11. 2015, dne 27. 11. 2015, dne 7. 12. 2015. Pokud se VOP zdá, že je vše v pořádku, tak zkusíme přijít se zdrojem hluku před objekt sídla VOP a dáme do provozu zdroj hluku od 43dB až 69dB a budeme hluku regulovat dle libosti, po celou dobu její činnosti na úřadě po dobu 5 let a ještě ji k tomu budu obviňovat za přestupky, protože úřad VOP nechce opustit.
Žádám, aby mi žádost o informaci byla poskytnuta v zákonné stanovené lhůtě ode dne přijetí žádosti v plném rozsahu.

S přátelským pozdravem

Alena Musilová, nar. 4. 2. 1952
Nové Dvory-Hlíny 3440
738 01 Frýdek-Místek

Kancelář veřejného ochránce práv

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.3.2016 19:44:33 podané pomocí web rozhraní naší elektronické podatelny
/Reply to your proposal dated - 5.3.2016 19:44:33 submitted thru our on-line electronic registry./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------


Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání s těmito
základními údaji:

Datum podání: 5.3.2016 19:44:33
Předmět obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Odvolání/rozklad proti rozhodnutí o odm...
Datum zaevidování: 7.3.2016 11:56:48
Vaše evidenční údaje: Musilová Alena, Nové Dvory-Hlíny 3440, 73801 Frýdek-Místek, foi+request-4990-300fb950@i...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv.

Alena Musilová

Povinný subjekt: Kancelář veřejného ochránce práv

Pro
Poslanecká sněmovna
Předseda Jan Hamáček
Sněmovní 176/4
118 00 Praha, Malá Strana

Dodatek:
Odvolání/rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů'

Moc se omlouvám, ale v tomto výše uvedeném odvolání jsem nesprávně uvedla, že měření hluku mi neprofesionálně provedl Zdravotní ústav v Ostravě, ale tento ústav mi měření provedl správně dne 14. 3. 2013, ale jedná se o firmu níže uvedenou, která nepostupovala dne 30. 4. 2015 dle platných předpisů pro měření hluku a prosím KVOP, aby přiložil k odvolání tuto opravenou závažnou chybu, abych nepoškodila dobré jméno Zdravotního ústavu v Ostravě.

LABTECH s.r.o.
Polní 23/340
639 00 Brno

Děkuji za pochopení

S pozdravem,

Alena Musilová