Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo zdravotnictví měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven pro jednání Vlády ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď OVA

Identifikátor dokumentu: MZDRX00X5846
značka: MZDR 68283/2016-2/MIN/OVA
-------------------------------------------------
v Praze dne 23.12.2016
Lenka Peterová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: MZDRX00X5846.pdf, Příloha č.1.pdf

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.1.2017 09:51:46 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.1.2017 09:51:46 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
5.1.2017 10:20:08

Vaše zpráva ze dne: 5.1.2017 09:51:46
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00X8NAC
Datum zaevidování: 5.1.2017 10:17:58

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Marková Miluše
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
5.1.2017 10:20:08

Your message - dated 5.1.2017 09:51:46
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX00X8NAC
Date of registration: 5.1.2017 10:17:58

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Marková Miluše
electronic registry [mail room] of the Ministry