Odškodnění ad

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti (dále též jako "MSP")

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Jakým konkrétním způsobem MSP eviduje řešení nároků na náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem soudu v trestním řízení, od roku 1999 doposud, po jednotlivých letech?

Jak MPS či jiná právnická nebo fyzická osoba, a v jakém konkrétním rozsahu, eviduje řešení uplatněných nároků na náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem soudu v trestním řízení, od roku 1999 doposud, po jednotlivých letech? Žádám o poskytnutí výše uvedených informací v písemné, srozumitelné a čitelné podobě.

Jak MSP a dále jakákoli další oprávnická či fyzická osoba eviduje uplatněné nároky žadatelů podle jednotlivých skutkových podstat, za které byli žadatelé trestně stíháni, jak a kde , od roku 1998, po jednotlivých letech? Žádám o poskytnutí výše uvedených informací v písemné, srozumitelné a čitelné podobě.

Jak konkrétně jsou evidovány uplatněné nároky žadatelů podle trestní sazby hrozící žadateli, jak a kde, po jednotlivých letecch od roku 1998? Žádám o poskytnutí výše uvedených informací v písemné, srozumitelné a čitelné podobě.

Jakým konkrétním způsobem MSP eviduje konkrétní řešení žádostí o náhradu nemajetkové újmy, způsobené nesprávným úředním postupem soudu v trestním řízení? Žádám o poskytnutí výše uvedených informací v písemné, srozumitelné a čitelné podobě.

Jsou na MSP i jinde evidovány výše přiznaných odškodnění podle jednotlivých skutkových podstat, za které byli žadatelé trestně stíháni? Žádám o poskytnutí výše uvedených informací v písemné, srozumitelné a čitelné podobě.

Jsou evidovány výše přiznaných odškodnění podle trestní sazby hrozící žadateli v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno? Žádám o poskytnutí výše uvedených informací v písemné, srozumitelné a čitelné podobě.

Byla poskytnuta náhrada nemajetkové újmy za nesprávný úřední postup soudu v trestním řízení vedeném proti žadateli pro podezření z trestného činu nebezpečné pronásledování či trestného činu pomluvy? Pokud ano, tak v jaké výši a pod jakou spisovou značkou či značkami, vyjma řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 2 sp. zn. 17 C 149/2019, a to v jednotlivých letech 2016, 2017, 2018 a 2019? Žádám o poskytnutí výše uvedených informací v písemné, srozumitelné a čitelné podobě.

Kde a jak konkrétně - v jakém rozssahu - je v rámci soudní soustavy řešení nároků na náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem či nároků na nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním způsobem soudu v trestním řízení evidováno?

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Odškodnění ad" s
evidenčním číslem c6a10809-dc48-4b5b-855b-0771902d9847 a s běžným číslem
12765/2021 bylo doručeno dne 24.02.2021 21:50:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážená paní,

 

k Vaší žádosti o informace ze dne 24. 2. 2021 je v prvé řadě nutné uvést,
že není formulována zcela srozumitelným způsobem, a u některých dotazů
proto není příliš patrné, o jaké konkrétní informace vztahující se
k působnosti Ministerstva spravedlnosti se Vám konkrétně jedná.

 

Ohledně agendy náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci vykonávané
Ministerstvem spravedlnosti Vás nicméně odkazujeme na internetové stránky
zdejšího úřadu pod odkazem
[1]https://justice.cz/web/msp/odskodnovani-..., kde
naleznete v podstatě veškeré informace, které jsou v agendě odboru
odškodňování ministerstva evidovány, a to včetně různých statistických
údajů.

 

Dále uvádíme, že jsou užívány dva druhy evidence – první je dle údajů
obsažených ve spisové službě, která však není podrobná a zachycuje pouze
jednotlivé agendy a způsoby vyřízení věcí (tedy údaje typu: kolik napadlo
případů do které agendy, kolik jich bylo vyřízeno, kolik kladně, kolik
bylo proplaceno na odškodném). Neumožňuje nicméně podrobnější třídění dle
škodních událostí nebo druhů náhrady škody.

 

Druhá je vnitřní evidence uvedeného odboru, jež však zahrnuje jen případy
proplaceného odškodnění. U této lze rozlišovat mezi obecnými kategoriemi
škodních událostí a druhy odškodnění. Pokud jde konkrétně o odškodnění za
trestní řízení, z vnitřní evidence lze rozlišit ty případy, v rámci
kterých bylo z titulu odpovědnosti za újmu způsobenou trestním řízením
odškodnění plněno (ať již v rámci mimosoudního projednání věci nebo na
základě rozhodnutí soudu). Toto však nelze rozlišit u případů, které
důvodné nebyly, a tudíž se u nich nic neproplácelo.

 

Statisticky pak nejsou vůbec sledovány jednotlivé skutkové podstaty, pro
které byl v trestním řízení někdo stíhán, či výše trestních sazeb, kterými
měl být někdo ohrožen. Z daného vyplývá, že pro zjištění případů
poskytnuté náhrady ve vztahu ke konkrétním trestným činům by bylo třeba
manuálně procházet jednotlivé spisy, což za Vámi udané časové období (2016
až 2019) činí zhruba 14 tisíc spisů.

 

K poslednímu bodu nelze za Ministerstvo spravedlnosti ničeho poskytnout,
neboť se vztahuje k soudní soustavě, jejíž součástí ministerstvo není.

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [2][emailová adresa]

[3]www.justice.cz

 

[4]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. https://justice.cz/web/msp/odskodnovani-...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.justice.cz/
4. https://justice.cz/